Matúš 2:1–23

2  Keď sa Ježiš narodil v Betleheme+ v Judei za dní kráľa Herodesa+, hľa, prišli do Jeruzalema astrológovia+ z východu  a hovorili: „Kde je ten narodený kráľ+ Židov? Lebo sme videli jeho hviezdu,+ keď [sme boli] na východe, a prišli sme mu vzdať poctu.“  Keď to počul kráľ Herodes, znepokojil sa a s ním celý Jeruzalem;  a keď zhromaždil všetkých hlavných kňazov a znalcov Písma z ľudu, vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Kristus.  Povedali mu: „V Betleheme+ v Judei; lebo tak to bolo napísané prostredníctvom proroka:  ‚A ty, Betlehem+ v krajine Júdu, určite nie si najbezvýznamnejší medzi miestodržiteľskými mestami Júdu; z teba vyjde vládca+, ktorý bude pásť+ môj ľud, Izrael.‘“  Vtedy Herodes tajne povolal astrológov a podrobne od nich zisťoval čas zjavenia sa hviezdy;  a keď ich poslal do Betlehema, povedal: „Choďte a dôkladne hľadajte dieťatko, a keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som aj ja mohol ísť a vzdať mu poctu.“+  Keď vypočuli kráľa, išli svojou cestou; a hľa, hviezda, ktorú videli, keď [boli] na východe+, išla pred nimi, až sa zastavila nad [miestom], kde bolo dieťatko. 10  Vidiac hviezdu, veľmi sa zaradovali. 11  A keď prišli do domu, videli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc vzdali mu poctu. Otvorili aj svoje poklady a obdarovali ho darmi, zlatom, kadidlom a myrhou. 12  Keďže však dostali vo sne božskú výstrahu+, aby sa nevracali k Herodesovi, odišli do svojej krajiny inou cestou. 13  Keď odišli, hľa, Jehovov anjel+ sa zjavil vo sne Jozefovi a povedal: „Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nepoviem, lebo Herodes sa chystá hľadať dieťatko, aby ho zahubil.“ 14  Vstal teda a vzal v noci dieťatko a jeho matku a odišiel do Egypta, 15  a zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo+ to, čo povedal Jehova prostredníctvom svojho proroka hovoriac: „Z Egypta+ som povolal svojho syna.“ 16  Keď teda Herodes videl, že ho astrológovia oklamali, veľmi sa rozzúril, poslal a dal zmárniť všetkých chlapcov v Betleheme a na celom jeho okolí, od dvojročných nižšie, podľa času, ktorý dôkladne zistil od astrológov.+ 17  Vtedy sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka Jeremiáša, ktorý povedal: 18  „V Ráme+ bolo počuť hlas plaču a veľkého náreku; bola to Ráchel+, oplakávajúca svoje deti, a nechcela sa dať utešiť, lebo ich už niet.“ 19  Keď Herodes zomrel, hľa, Jozefovi v Egypte sa vo sne+ zjavil Jehovov anjel 20  a povedal: „Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a vydaj sa na cestu do izraelskej krajiny, lebo tí, ktorí hľadali dušu dieťatka, sú mŕtvi.“ 21  A tak vstal, vzal dieťatko a jeho matku a vošiel do izraelskej krajiny. 22  Ale keď počul, že vládne Archelaus ako kráľ Judey namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. A keď dostal božskú výstrahu vo sne,+ odišiel na územie Galiley+, 23  a príduc ta, býval v meste nazývanom Nazaret+, aby sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom prorokov: „Bude sa nazývať Nazaretský+.“

Poznámky pod čiarou