Matúš 1:1–25

1  Kniha pôvodu+ Ježiša Krista, syna Dávidovho,+ syna Abrahámovho:+   Abrahám sa stal otcom Izáka;+Izák sa stal otcom Jakoba;+Jakob sa stal otcom Júdu+ a jeho bratov;   Júda sa stal otcom Pereca+ a Zeracha s Támar;Perec sa stal otcom Checrona;+Checron sa stal otcom Rama;+   Ram sa stal otcom Amminadába;Amminadáb sa stal otcom Názona;+Názon sa stal otcom Salmóna;+   Salmón sa stal otcom Boáza s Rachab+;Boáz sa stal otcom Obéda s Rút+;Obéd sa stal otcom Izaiho;+   Izai sa stal otcom kráľa+ Dávida+.  Dávid sa stal otcom Šalamúna+ s Urijahovou manželkou;   Šalamún sa stal otcom Rechoboáma;+Rechoboám sa stal otcom Abijaha;Abijah+ sa stal otcom Asu;+   Asa sa stal otcom Jehošafata;+Jehošafat sa stal otcom Jehoráma;+Jehorám sa stal otcom Uzzijaha;   Uzzijah sa stal otcom Jotáma;Jotám+ sa stal otcom Achaza;+Achaz sa stal otcom Ezechiáša;+ 10  Ezechiáš sa stal otcom Manašeho;+Manaše+ sa stal otcom Amona;+Amon+ sa stal otcom Joziáša; 11  Joziáš+ sa stal otcom Jekonjaha+ a jeho bratov v čase odvedenia do Babylonu.+ 12  Po odvedení do Babylonu sa stal Jekonjah otcom Šealtiela;+Šealtiel sa stal otcom Zorobábela;+ 13  Zorobábel sa stal otcom Abiuda;Abiud sa stal otcom Eljákima;Eljákim sa stal otcom Azora; 14  Azor sa stal otcom Cádoka;Cádok sa stal otcom Achima;Achim sa stal otcom Eliúda; 15  Eliúd sa stal otcom Eleazára;Eleazár sa stal otcom Mattana;Mattan sa stal otcom Jakoba; 16  Jakob sa stal otcom Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš,+ ktorý sa volá Kristus+. 17  Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť pokolení a od Dávida po odvedenie do Babylonu štrnásť pokolení a od odvedenia do Babylonu po Krista štrnásť pokolení. 18  K narodeniu Ježiša Krista však došlo takto: V čase, keď jeho matka Mária bola zasnúbená+ s Jozefom, pred tým, ako sa spojili, sa zistilo, že je ťarchavá pôsobením svätého ducha+. 19  Pretože Jozef, jej manžel, bol spravodlivý a nechcel ju urobiť stredobodom verejnej pozornosti,+ zamýšľal tajne sa s ňou rozviesť.+ 20  Ale keď si to premyslel, hľa, zjavil sa mu vo sne Jehovov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávida, neboj sa vziať si domov Máriu, svoju manželku, lebo čo bolo v nej splodené, stalo sa pôsobením svätého ducha.+ 21  Porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš+, lebo on zachráni+ svoj ľud+ od jeho hriechov.“+ 22  Toto všetko sa skutočne stalo, aby sa naplnilo to, čo povedal Jehova+ prostredníctvom svojho proroka+ hovoriac: 23  „Hľa, panna+ oťarchavie a porodí syna, ktorého nazvú Immanuel+,“ čo v preklade znamená „S nami je Boh“+. 24  Potom sa Jozef prebudil zo spánku a urobil, čo mu prikázal Jehovov anjel, a vzal svoju manželku domov. 25  Ale nemal s ňou žiaden styk+, kým neporodila syna;+ a dal mu meno Ježiš.+

Poznámky pod čiarou