Lukáš 5:1–39

5  Raz, keď sa naňho tlačil zástup počúvajúc Božie slovo, stál pri Genezaretskom jazere.+  A videl dva člny pri brehu jazera; rybári z nich však vystúpili a prali siete.+  Len čo vstúpil do jedného z člnov, ktorý bol Šimonov, poprosil ho, aby odrazil kúsok od brehu. Potom si sadol a z člna+ vyučoval zástupy.  Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zájdi na hlbinu a spusťte siete na lov.“+  Ale Šimon mu odpovedal a riekol: „Učiteľ, celú noc sme sa lopotili a nič sme nechytili,+ ale na tvoj príkaz spustím siete.“  Keď to teda urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete.  Preto zakývali na svojich druhov v druhom člne, aby prišli a pomohli im;+ a prišli a naplnili oba člny, až sa potápali.  Keď to videl Šimon Peter+, padol k Ježišovým kolenám a povedal: „Odíď odo mňa, lebo som hriešny muž, Pane.“+  Pri tomto rybolove ho totiž premohol úžas a všetkých s ním 10  a takisto aj Zebedeových synov Jakuba a Jána,+ ktorí boli Šimonovými podielnikmi. Ježiš však povedal Šimonovi: „Prestaň sa báť. Odteraz budeš loviť živých ľudí.“+ 11  Vrátili sa teda s člnmi k brehu a všetko opustili a nasledovali ho.+ 12  Inokedy, keď bol v jednom z tých miest, hľa, muž plný malomocenstva! Keď zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho slovami: „Pane, keby si len chcel, môžeš ma očistiť.“+ 13  A tak vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem. Buď očistený.“ A ihneď zmizlo z neho malomocenstvo.+ 14  A prikázal tomu mužovi, aby o tom nikomu nehovoril:+ „Ale choď a ukáž sa kňazovi+ a obetuj za svoje očistenie,+ tak ako nariadil Mojžiš, im na svedectvo.“+ 15  Ale slovo o ňom sa stále viac šírilo a schádzali sa veľké zástupy, aby počúvali a boli uzdravovaní zo svojich chorôb.+ 16  Býval však v ústraní na púšťach a modlil sa.+ 17  V jednom z tých dní vyučoval a sedeli tam farizeji a učitelia zákona, ktorí prišli z každej galilejskej a judskej dediny a Jeruzalema. A Jehovova moc bola s ním, aby uzdravoval.+ 18  A hľa, muži niesli na lôžku ochrnutého človeka a hľadali spôsob, ako ho vniesť dnu a položiť ho pred neho.+ 19  Keďže pre zástup nenašli spôsob, ako ho vniesť dnu, vystúpili na strechu a krytinou ho spustili na malom lôžku medzi ľudí pred Ježiša.+ 20  A keď uvidel ich vieru, povedal: „Človeče, tvoje hriechy sú ti odpustené.“+ 21  Nato začali znalci Písma a farizeji uvažovať a hovoriť: „Kto je to, že hovorí rúhavo?+ Kto môže odpustiť hriechy okrem samého Boha?“+ 22  Ale Ježiš, ktorý rozpoznal ich uvažovanie, im odpovedal a riekol: „O čom uvažujete vo svojich srdciach?+ 23  Čo je ľahšie povedať: ‚Odpustené sú ti tvoje hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘?+ 24  Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi právomoc odpúšťať hriechy –“ povedal ochrnutému mužovi: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si malé lôžko a choď domov.“+ 25  A hneď pred nimi vstal, vzal si to, na čom ležal, odišiel domov a oslavoval Boha.+ 26  Všetkých do jedného sa zmocnilo nadšenie+, oslavovali Boha a boli naplnení strachom a hovorili: „Dnes sme videli nezvyčajné veci.“+ 27  Potom vyšiel a zbadal vyberača daní menom Lévi, ako sedí v daňovom úrade, a povedal mu: „Buď mojím nasledovníkom.“+ 28  Vstal, nechal všetko+ a nasledoval ho. 29  Lévi mu tiež pripravil veľkú hostinu na privítanie v svojom dome. A bol tam veľký zástup vyberačov daní a iných, ktorí s nimi spočívali pri jedle.+ 30  Na to farizeji a znalci Písma reptali pred jeho učeníkmi a hovorili: „Ako to, že jete a pijete s vyberačmi daní a hriešnikmi?“+ 31  Ježiš im odpovedal a riekol: „Zdraví nepotrebujú lekára,+ ale chorí.+ 32  Neprišiel som volať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov.“+ 33  Povedali mu: „Jánovi učeníci sa pravidelne postia a prinášajú pokorné prosby a to isté robia tí z farizejov, ale tvoji jedia a pijú.“+ 34  Ježiš im povedal: „Či môžete prinútiť priateľov ženícha, aby sa postili, pokiaľ je ženích s nimi?+ 35  Prídu však dni, keď bude ženích+ vzatý od nich;+ potom sa budú postiť v tých dňoch.“+ 36  Ďalej im predložil podobenstvo: „Nikto nestrihá záplatu z nového vrchného odevu a neprišíva ju na starý vrchný odev; lebo ak to urobí, nová záplata sa odtrhne, a záplata z nového odevu ani nepristane k starému.+ 37  Nikto ani nenalieva nové víno do starých vínnych kožíc; ale ak to urobí, nové víno roztrhne vínne kožice+ a vyleje sa a vínne kožice sa zničia.+ 38  Ale nové víno sa musí naliať do nových vínnych kožíc. 39  Nikto, kto pil staré víno, nechce nové, lebo hovorí: ‚Staré+ je jemné.‘“

Poznámky pod čiarou