Lukáš 4:1–44

4  Ježiš plný svätého ducha sa vrátil od Jordána a duch ho vodil po pustatine+  štyridsať dní+ a pritom ho pokúšal Diabol.+ V tých dňoch nič nejedol, a preto, keď sa skončili, pocítil hlad.  Na to mu Diabol povedal: „Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“  Ježiš mu však odpovedal: „Je napísané: ‚Človek nebude žiť na samom chlebe.‘“+  Preto ho vzal hore a v okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá celej obývanej zeme;  a Diabol mu povedal: „Dám ti všetku túto moc a ich slávu,+ lebo mi bola daná, a dám ju, komu chcem.+  Teda ak mi preukážeš akt+ uctievania, to všetko bude tvoje.“  Ježiš mu odpovedal a riekol: „Je napísané: ‚Jehovu, svojho Boha,+ budeš uctievať a jemu samému budeš preukazovať svätú službu.‘“+  Odviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na chrámové cimburie+ a povedal mu: „Ak si Boží syn, vrhni sa odtiaľto dolu,+ 10  lebo je napísané: ‚Dá o tebe príkaz svojim anjelom, aby ťa ochránili‘+ 11  a: ‚Ponesú ťa na rukách, aby si nikdy nenarazil nohou na kameň.‘“+ 12  Ježiš mu odpovedal a riekol: „Je povedané: ‚Nebudeš skúšať Jehovu, svojho Boha.‘“+ 13  Teda keď Diabol skončil so všetkými pokušeniami, odišiel od neho až do iného vhodného času.+ 14  Ježiš sa vrátil v sile ducha do Galiley+. A dobrý chýr o ňom sa rozšíril po celom okolí.+ 15  Vyučoval v ich synagógach a všetci ho mali v úcte.+ 16  A prišiel do Nazaretu,+ kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku v sabatný deň vošiel do synagógy+ a vstal, aby čítal. 17  Podali mu zvitok proroka Izaiáša, a otvoril zvitok a našiel miesto, kde bolo napísané: 18  „Jehovov duch+ je na mne, lebo ma pomazal, aby som oznamoval dobré posolstvo chudobným, poslal ma, aby som zvestoval oslobodenie zajatým a obnovenie zraku slepým, aby som prepustil zdrvených s úľavou,+ 19  aby som hlásal Jehovov prijateľný rok.“+ 20  Nato zvinul zvitok, podal ho späť služobníkovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa naňho upreli s napätím. 21  Potom im začal hovoriť: „Dnes sa naplnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli.“+ 22  A všetci o ňom priaznivo svedčili a divili sa pútavým slovám+, ktoré vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Či to nie je Jozefov syn?“+ 23  Na to im povedal: „Nepochybne uplatníte na mne toto podobenstvo: ‚Lekár+, vylieč sa sám; urob i tu, v svojej domovine,+ to+, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume+.‘“ 24  Ale povedal: „Pravdivo vám hovorím, že žiadneho proroka neprijímajú v jeho domovine. 25  Hovorím vám pravdu: Napríklad v Izraeli bolo v Eliášových dňoch mnoho vdov, keď bolo tri roky a šesť mesiacov zatvorené nebo, takže v celej krajine nastal veľký hlad,+ 26  ale Eliáš nebol poslaný k žiadnej z tých [žien], iba k vdove do Carefatu+ v sidonskej krajine. 27  V Izraeli bolo tiež mnoho malomocných v dobe proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Naaman.“+ 28  Všetci, ktorí to v synagóge počuli, boli naplnení hnevom,+ 29  vstali a hnali ho za mesto a doviedli ho k zrázu vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho zhodili strmhlav dolu.+ 30  Ale prešiel ich stredom a išiel svojou cestou.+ 31  Odišiel do galilejského mesta Kafarnaum.+ A vyučoval ich v sabate 32  a žasli nad jeho spôsobom vyučovania;+ lebo jeho reč mala moc.+ 33  V synagóge bol človek, ktorý bol posadnutý duchom,+ nečistým démonom, a kričal silným hlasom: 34  „Ach, čo máme s tebou,+ Ježiš, ty Nazaretský+? Prišiel si nás zničiť? Viem+ presne, kto si: Boží Svätý.“+ 35  Ale Ježiš ho pokáral a povedal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Keď teda démon vrhol toho človeka doprostred nich, vyšiel z neho bez toho, aby mu ublížil.+ 36  Všetci nad tým užasli, rozprávali sa medzi sebou a hovorili: „Čo je to za reč, keď prikazuje s mocou a silou nečistým duchom, a oni vychádzajú?“+ 37  Tak sa o ňom šírila správa do všetkých kútov po celom okolí.+ 38  Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu svokru trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.+ 39  Sklonil sa preto nad ňou, pokáral horúčku,+ a opustila ju. Ihneď vstala a obsluhovala ich.+ 40  Keď zapadlo slnko, všetci, ktorí mali chorých s rôznymi neduhmi, mu ich prinášali. Uzdravoval ich tým, že kládol ruky na každého z nich.+ 41  A z mnohých vychádzali démoni,+ kričali a hovorili: „Ty si Boží Syn+.“ Ale ich pokáral a nedovoľoval im hovoriť,+ lebo vedeli o ňom,+ že je Kristus.+ 42  Keď však nastal deň, vyšiel a odobral sa na osamelé miesto.+ Ale zástupy ho hľadali a prišli až tam, kde bol, a pokúšali sa ho zadržať, aby neodišiel od nich. 43  Povedal im však: „Musím oznamovať dobré posolstvo o Božom kráľovstve aj iným mestám, lebo nato som bol poslaný.“+ 44  Preto zvestoval ďalej v judských synagógach.+

Poznámky pod čiarou