Lukáš 19:1–48

19  A vošiel do Jericha+ a prechádzal [ním].  Hľa, bol tam muž menom Zacheus; bol hlavným vyberačom daní a bol bohatý.  Usiloval sa, aby videl,+ kto je tento Ježiš, ale pre zástup nemohol, lebo bol malej postavy.  Preto bežal dopredu a vyšplhal sa na sykomoru, aby ho videl, lebo mal ísť po tej ceste.  Keď sa Ježiš dostal na to miesto, vzhliadol a povedal mu: „Zacheus, poponáhľaj sa a zíď dolu, lebo dnes budem v tvojom dome.“  Nato sa poponáhľal a zišiel dolu a s radosťou ho prijal ako hosťa.  Ale keď [to] videli, všetci začali šomrať+ a riekli: „Vošiel a ubytoval sa u muža, ktorý je hriešnikom.“  Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: „Hľa, Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a čokoľvek som od niekoho vydieral falošnou obžalobou,+ nahrádzam štvornásobne.“+  Na to mu Ježiš povedal: „Dnes sa dostalo záchrany tomuto domu, lebo aj on je Abrahámovým synom.+ 10  Syn človeka totiž prišiel, aby hľadal a zachránil to, čo bolo stratené.“+ 11  Kým to počúvali, uviedol ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si predstavovali, že sa Božie kráľovstvo ukáže okamžite.+ 12  Preto povedal: „Istý človek urodzeného pôvodu odcestoval do vzdialenej krajiny, aby si zabezpečil kráľovskú moc a aby sa vrátil.+ 13  Zavolal si svojich desiatich otrokov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým neprídem.‘+ 14  Ale jeho občania ho nenávideli+ a poslali za ním skupinu vyslancov, aby povedali: ‚Nechceme, aby sa tento [muž] stal nad nami kráľom.‘+ 15  Keď sa konečne vrátil po tom, ako si zabezpečil kráľovskú moc, prikázal, aby k nemu zavolali tých otrokov, ktorým dal strieborné peniaze, aby zistil, čo získali obchodovaním.+ 16  Vtedy predstúpil prvý a povedal: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘+ 17  Povedal mu takto: ‚Správne, dobrý otrok! Pretože si bol verný vo veľmi malej veci, maj právomoc nad desiatimi mestami.‘+ 18  Prišiel druhý a povedal: ‚Pane, tvoja mína získala päť mín.‘+ 19  Aj tomu povedal: ‚Ty tiež spravuj päť miest.‘+ 20  Ale iný prišiel a povedal: ‚Pane, tu je tvoja mína, ktorú som uchovával odloženú v plátne. 21  Vieš, bál som sa ťa, lebo si drsný človek; vyberáš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘+ 22  Povedal mu: ‚Zlý otrok, súdim ťa z tvojich vlastných úst+. Či si nevedel, že som drsný človek a že vyberám, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial?+ 23  Prečo si teda nedal moje strieborné peniaze do banky? Potom by som si ich pri svojom príchode vybral s úrokom.‘+ 24  Nato povedal okolostojacim: ‚Vezmite mu tú mínu a dajte ju tomu, ktorý má desať mín.‘+ 25  Ale oni mu povedali: ‚Pane, má desať mín!‘ – 26  ‚Hovorím vám: Každému, kto má, bude dané viac, ale tomu, kto nemá, bude odňaté tiež to, čo má.+ 27  A tých mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som sa stal nad nimi kráľom, priveďte sem a zabite ich predo mnou.‘“+ 28  Keď to dohovoril, pobral sa ďalej a išiel do Jeruzalema.+ 29  A keď sa priblížil k Betfáge a Betánii pri vrchu nazývanom Olivový vrch,+ vyslal dvoch z učeníkov+ 30  a povedal im: „Choďte do dediny, ktorá je na dohľad, a keď vojdete do nej, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikto z ľudí nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte.+ 31  Ale keby sa vás niekto spýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘, povedzte takto: ‚Pán ho potrebuje.‘“+ 32  Preto tí, ktorých poslal, odišli a našli ho, ako im povedal.+ 33  Ale keď odväzovali osliatko, jeho majiteľ im povedal: „Prečo odväzujete osliatko?“+ 34  Riekli: „Pán ho potrebuje.“+ 35  A odviedli ho k Ježišovi a prehodili svoje vrchné odevy na osliatko a posadili [naň] Ježiša.+ 36  Keď prechádzal+, rozprestierali svoje vrchné odevy na cestu.+ 37  Keď sa priblížil k ceste dolu z Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov sa začalo radovať a silným hlasom chváliť Boha za všetky mocné skutky, ktoré videli,+ 38  a povedali: „Požehnaný je Ten, ktorý prichádza ako Kráľ v Jehovovom mene!+ Pokoj v nebi a sláva na výšinách!“+ 39  Niektorí farizeji zo zástupu mu však povedali: „Učiteľ, pokáraj svojich učeníkov.“+ 40  Odpovedal im však a riekol: „Hovorím vám: Keby títo zostali ticho, kričali by kamene+.“ 41  A keď sa priblížil, pozrel na mesto a zaplakal nad ním+ 42  a povedal: „Keby si ty v tento deň rozoznalo,+ čo vedie k pokoju – ale teraz je to skryté pred tvojimi očami.+ 43  Lebo prídu na teba dni, keď tvoji nepriatelia postavia okolo teba opevnenie+ z ostrých kolov+ a obkľúčia+ ťa a zo všetkých strán ťa budú tiesniť+; 44  teba a tvoje deti uprostred teba zrazia k zemi+ a nenechajú v tebe kameň na kameni,+ lebo si nerozoznalo čas, keď si bolo skúmané+.“ 45  A vstúpil do chrámu a začal vyhadzovať tých, čo predávali,+ 46  a hovoril im: „Je napísané: ‚A môj dom bude domom modlitby,‘+ ale vy ste z neho urobili jaskyňu lupičov.“+ 47  Ďalej denne vyučoval v chráme. Ale hlavní kňazi a znalci Písma a predstavení ľudu sa ho usilovali zničiť;+ 48  a predsa nenašli nič účinné, čo by urobili, lebo všetci ľudia do jedného na ňom viseli, aby ho počuli.+

Poznámky pod čiarou