Žalm 135:1–21

135  Chváľte Jah!+Chváľte Jehovovo meno,+predkladajte chválu, vy Jehovovi sluhovia,+   vy, ktorí stojíte v Jehovovom dome,+na nádvoriach domu nášho Boha.+   Chváľte Jah, lebo Jehova je dobrý.+Hrajte piesne jeho menu, veď je to príjemné.+   Lebo Jah si vyvolil Jakoba,+Izraela ako svoj zvláštny majetok.+   Lebo dobre viem, že Jehova je veľký+a že náš Pán je viac ako všetci [iní] bohovia.+   Všetko, čo tešilo [robiť] Jehovu, urobil+v nebesiach a na zemi, v moriach a vo všetkých vodných hlbinách.+   Pôsobí, že z najvzdialenejších končín zeme vystupujú pary;+urobil i stavidlá pre dážď;+vyvádza vietor zo svojich zásobární,+   on, ktorý zrazil egyptských prvorodených,+človeka i zviera.+   Poslal doprostred teba, Egypt, znamenia a zázraky,+na faraóna a na všetkých jeho sluhov;+ 10  on, ktorý zrazil mnoho národov+a pobil mocných kráľov,+ 11  áno, Sichona, kráľa Amorejčanov,+a Óga, kráľa Bázanu,+a všetky kanaanske kráľovstvá,+ 12  a ktorý dal ich zem ako dedičstvo,+dedičstvo svojmu ľudu Izraelu.+ 13  Ó, Jehova, tvoje meno je na neurčitý čas.+Ó, Jehova, tvoje pamätné [meno] je z pokolenia na pokolenie.+ 14  Veď Jehova sa ujme prípadu svojho ľudu+a pocíti ľútosť i nad svojimi sluhami.+ 15  Modly národov sú striebro a zlato,+dielo rúk pozemského človeka.+ 16  Majú ústa, ale nič nemôžu hovoriť;+majú oči, ale nič nemôžu vidieť.+ 17  Majú uši, ale k ničomu nemôžu nakloniť ucho.+Ani v ich ústach niet žiadneho ducha.+ 18  Tí, ktorí ich robia, stanú sa im podobní,+každý, kto im dôveruje.+ 19  Dom Izraela, žehnajte Jehovu,+Áronov dom, žehnajte Jehovu.+ 20  Léviho dom, žehnajte Jehovu.+Vy, ktorí sa bojíte Jehovu, žehnajte Jehovu.+ 21  Nech je zo Siona žehnaný Jehova,+ktorý prebýva v Jeruzaleme.+Chváľte Jah!+

Poznámky pod čiarou