Žalm 106:1–48

106  Chváľte Jah!+Vzdávajte vďaky Jehovovi, lebo je dobrý;+veď jeho milujúca láskavosť je na neurčitý čas.+   Kto môže vysloviť Jehovove mocné činy+[alebo] spôsobiť, aby bolo počuť všetku jeho chválu?+   Šťastní sú tí, ktorí zachovávajú právo,+konajú spravodlivosť po celý čas.+   Pamätaj na mňa, ó, Jehova, s priazňou voči svojmu ľudu.+Postaraj sa o mňa svojou záchranou,+   aby som videl dobrotu voči tvojim vyvoleným,+aby som plesal plesaním tvojho národa,+aby som sa pýšil tvojím dedičstvom.+   Hrešili sme podobne ako naši predkovia;+konali sme nesprávne; počínali sme si zle.+   Naši predkovia v Egypteneprejavili nijaké pochopenie pre tvoje obdivuhodné diela.+Nepamätali na hojnosť tvojej veľkolepej milujúcej láskavosti,+ale správali sa spurne pri mori, pri Červenom mori.+   A pristúpil k ich záchrane kvôli svojmu menu,+aby dal na vedomie svoju moc.+   Preto pokáral Červené more, a to postupne vyschlo;+a previedol ich peši vodnou hlbinou ako pustatinou;+ 10  a tak ich zachránil z ruky nenávistníka+a vyžiadal ich z ruky nepriateľa.+ 11  A vody potom prikryli ich protivníkov;+nezostal ani jeden z nich.+ 12  Vtedy mali vieru v jeho slovo,+zaspievali jeho chválu.+ 13  Rýchlo zabudli na jeho diela,+nečakali na jeho radu.+ 14  Prejavili však v pustatine svoju sebeckú žiadosť+a podrobili Boha skúške na púšti.+ 15  A potom im dal, o čo ho žiadali,+a do duše im poslal stravujúcu chorobu.+ 16  A začali v tábore závidieť Mojžišovi,+aj Áronovi, Jehovovmu svätému.+ 17  Vtedy sa otvorila zem a pohltila Dátana+a prikryla Abirámovo zhromaždenie.+ 18  A v ich zhromaždení zahorel oheň;+plameň pohlcoval zlých.+ 19  Dokonca si na Chorebe urobili teľa+a klaňali sa odliatemu obrazu,+ 20  takže zamenili moju slávuza znázornenie býka, žerúceho rastliny.+ 21  Zabudli na Boha, svojho Záchrancu,+Toho, ktorý v Egypte konal veľké veci,+ 22  obdivuhodné diela v Chamovej krajine,+bázeň vzbudzujúce veci pri Červenom mori.+ 23  A chystal sa povedať, nech sú vyhladení,+keby nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného,ktorý sa postavil v prielome pred ním,+aby odvrátil jeho hnev, aby [ich] nezničil.+ 24  A pohrdli žiadúcou krajinou,+nemali vieru v jeho slovo.+ 25  A stále reptali vo svojich stanoch;+nepočúvali Jehovov hlas.+ 26  Potom zodvihol ruku [v prísahe] o nich,+že ich nechá padnúť v pustatine+ 27  a že nechá ich potomstvo padnúť medzi národmi+a že ich rozptýli po krajinách.+ 28  A primkli sa k Baalovi z Peoru+a jedli obete mŕtvych.+ 29  Keď spôsobili pohoršenie svojím počínaním,+tu prepukla medzi nimi pohroma.+ 30  Keď Pinchas vstal a zakročil,+vtedy sa pohroma zastavila. 31  A bolo mu to počítané za spravodlivosťz pokolenia na pokolenie na neurčitý čas.+ 32  Potom ho popudzovali pri vodách Meriby,+takže sa pre nich zle viedlo Mojžišovi.+ 33  Lebo roztrpčili jeho duchaa prehovoril prenáhlene svojimi rtami.+ 34  Nevyhladili národy,+ako im povedal Jehova.+ 35  A miešali sa s tými národmi+a začali sa učiť ich diela.+ 36  A stále slúžili ich modlám+a tie sa im stali osídlom.+ 37  A obetovali svojich synova svoje dcéry démonom.+ 38  Tak stále prelievali nevinnú krv,+krv svojich synov a dcér,ktoré obetovali kanaanskym modlám;+a zem sa znečistila krviprelievaním.+ 39  A znečisťovali sa svojimi dielami+a svojím konaním stále udržiavali nemravné styky.+ 40  A Jehovov hnev vzplanul proti jeho ľudu+a dostal odpor k svojmu dedičstvu.+ 41  A znova a znova ich dával do ruky národov,+aby nad nimi panovali tí, ktorí ich nenávidia,+ 42  a aby ich utláčali ich nepriateliaa aby boli podmanení pod ich ruku.+ 43  Mnohokrát ich oslobodzoval,+ale oni sa správali spurne na svojej ceste neposlušnosti,+a boli ponižovaní pre svoje previnenia.+ 44  A pozeral na ich útlak,+keď počul ich úpenlivé prosebné volanie.+ 45  A rozpomínal sa na svoju zmluvu ohľadom nich+a pociťoval ľútosť podľa hojnosti svojej veľkolepej milujúcej láskavosti.+ 46  A pôsobil, aby boli predmetom zľutovaniapred všetkými, ktorí ich držali v zajatí.+ 47  Zachráň nás, ó, Jehova, náš Bože,+a zhromaždi nás z národov,+aby sme vzdávali vďaky tvojmu svätému menu,+aby sme hovorili s jasotom na tvoju chválu.+ 48  Nech je požehnaný Jehova, Boh Izraela,+od neurčitého času až na neurčitý čas;a všetok ľud nech povie Amen.+Chváľte Jah!+

Poznámky pod čiarou