Jeremiáš 50:1–46

50  Slovo, ktoré hovoril Jehova prostredníctvom proroka Jeremiáša o Babylone,+ o krajine Chaldejcov+:  „Povedzte [to] medzi národmi a zvestujte [to].+ A zodvihnite signál;+ zvestujte [to]. Nič netajte, ó, muži. Povedzte: ‚Babylon bol dobytý.+ Bel bol zahanbený.+ Merodach sa predesil. Jeho obrazy boli zahanbené.+ Jeho zahnojené modly sa predesili.‘  Prišiel totiž proti nemu národ zo severu.+ Je to ten, ktorý robí z jeho krajiny predmet úžasu, takže v nej nikto nebýva.+ Človek i domáce zviera sa dali na útek.+ Odišli.“+  „V tých dňoch a v tom čase,“+ je Jehovov výrok, „prídu synovia Izraela, oni a synovia Júdu spolu.+ Budú kráčať a pri chôdzi plakať+ a budú hľadať Jehovu, svojho Boha.+  Budú sa vypytovať na cestu k Sionu s tvárou tým smerom+ [a budú hovoriť]: ‚Poďte a pripojme sa k Jehovovi v zmluve trvajúcej na neurčito, ktorá nebude zabudnutá.‘+  Môj ľud sa stal stádom hynúcich tvorov.+ Ich pastieri spôsobili, že blúdia.+ Odviedli ich na vrchy.+ Išli z vrchu na pahorok. Zabudli na svoje miesto odpočinku.+  Všetci, ktorí ich našli, ich požierali+ a ich protivníci povedali:+ ‚Nepreviníme sa+ vďaka tomu, že zhrešili proti Jehovovi, miestu bývania spravodlivosti+ a nádeje ich predkov,+ Jehovovi.‘“  „Dajte sa na útek zo stredu Babylonu a vyjdite i z krajiny Chaldejcov+ a staňte sa podobní vedúcim zvieratám pred stádom drobného dobytka.+  Lebo, hľa, burcujem a privádzam proti Babylonu zbor veľkých národov zo severnej krajiny,+ a istotne sa proti nemu postavia.+ Odtiaľ bude dobytý.+ Niečie šípy sú ako [šípy] mocného muža, ktorý pôsobí olúpenie o deti, ktorý sa nevracia bez výsledkov.+ 10  A Chaldea sa stane korisťou.+ Všetci, ktorí z nej koristia, sa nasýtia,“+ je Jehovov výrok. 11  „Veď ste plesali,+ veď ste jasali, keď ste plienili moje dedičstvo.+ Veď ste netrpezlivo hrabali ako jalovice v mäkkej tráve+ a erdžali ste ako žrebce.+ 12  Vaša matka bola veľmi zahanbená.+ Tá, ktorá vás porodila, bola sklamaná.+ Hľa, je najmenej dôležitá z národov, bezvodná pustatina a púšťová rovina.+ 13  Pre Jehovovo rozhorčenie nebude obývaná+ a celá sa stane opusteným úhorom.+ Kto bude prechádzať okolo Babylonu, bude hľadieť v úžase a zahvízdne nad všetkými jeho ranami.+ 14  Zoraďte sa proti Babylonu+ z každej strany, všetci, ktorí šliapete luk.+ Strieľajte naň.+ Nešetrite šíp, lebo zhrešil proti Jehovovi.+ 15  Vydajte bojový pokrik proti nemu z každej strany.+ Podal ruku.+ Jeho stĺpy padli. Jeho múry boli zborené.+ Veď je to Jehovova pomsta.+ Pomstite sa na ňom. Urobte mu, ako robil on.+ 16  Odrežte z Babylonu rozsievača+ a toho, kto v čase žatvy narába kosákom. Pre kruto zaobchádzajúci meč sa obráti každý k svojmu ľudu a každý utečie do svojej krajiny.+ 17  Izrael je rozptýlená ovca.+ Levy [ju] rozohnali.+ Najprv ho pohltil asýrsky kráľ+ a potom babylonský kráľ Nabuchodonozor ohlodal jeho kosti.+ 18  Preto toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela: ‚Hľa, obraciam svoju pozornosť na babylonského kráľa a rovnako na jeho krajinu, ako som obrátil svoju pozornosť na asýrskeho kráľa.+ 19  A ja privediem Izraela späť na jeho pastvinu+ a istotne sa bude pásť na Karmeli+ a na Bázane+; a jeho duša sa nasýti v Efraimovom+ a Gileádovom+ hornatom kraji.‘“ 20  „A v tých dňoch a v tom čase,“+ je Jehovov výrok, „sa bude hľadať Izraelovo previnenie,+ ale nebude ho; a Júdove hriechy,+ a nenájdu sa, lebo tým, ktorých ponechám, tým odpustím.“+ 21  „Proti meratajimskej krajine – príď proti nej+ a proti obyvateľom Pekódu+. Nech sú hromadne pobití a oddaní zničeniu,“ je Jehovov výrok, „a urob podľa všetkého, čo som ti prikázal.+ 22  V krajine je zvuk vojny a veľký rozvrat.+ 23  Ako len bolo kováčske kladivo+ celej zeme podťaté a láme sa!+ Ako sa len stal Babylon obyčajným predmetom úžasu medzi národmi!+ 24  Položil som ti nástrahu a aj si sa chytil, ó, Babylon, a sám si [to] nevedel.+ Bol si nájdený a aj chytený, veď si sa roznecoval proti Jehovovi.+ 25  Jehova otvoril svoju zásobáreň a vynáša zbrane svojho verejného odsúdenia.+ Veď tu je dielo, ktoré má Zvrchovaný+ Pán, Jehova vojsk, v krajine Chaldejcov.+ 26  Poďte k nemu z najvzdialenejšej končiny.+ Otvorte jeho zásobárne.+ Nasypte ich ako tí, čo robia hromady,+ a oddajte ich zničeniu.+ Kiež mu nikto nezostane.+ 27  Hromadne pobite všetky jeho mladé býky.+ Kiež odídu na zabitie.+ Beda im, veď prišiel ich deň, čas, keď sa im bude venovať pozornosť!+ 28  Je tu zvuk tých, čo utekajú, a tých, čo unikajú z babylonskej krajiny,+ aby oznámili na Sione pomstu Jehovu, nášho Boha,+ pomstu za jeho chrám.+ 29  Povolajte proti Babylonu lučištníkov, všetkých, čo šliapu luk.+ Utáborte sa všade dookola neho. Kiež neunikne nikto.+ Splaťte mu podľa jeho skutkov.+ Urobte mu podľa všetkého, čo robil.+ Veď si počínal opovážlivo proti Jehovovi, proti Svätému Izraela.+ 30  Preto jeho mladí muži padnú na jeho námestiach,+ a aj všetci jeho bojovníci budú umlčaní toho dňa,“+ je Jehovov výrok. 31  „Hľa, som proti tebe,+ ó, Opovážlivosť+,“ je výrok Zvrchovaného+ Pána, Jehovu vojsk, „lebo tvoj deň musí prísť, čas, keď ti budem venovať pozornosť. 32  A Opovážlivosť sa istotne potkne a padne+ a nebude mať nikoho, kto by ju postavil.+ A v jej mestách ja zapálim oheň a pohltí celé jej okolie.“+ 33  Toto povedal Jehova vojsk: „Synovia Izraela a synovia Júdu sú spolu utláčaní a zmocnili sa ich všetci, ktorí ich berú do zajatia.+ Odmietli ich pustiť.+ 34  Ich Výplatca je silný,+ Jehova vojsk je jeho meno.+ Celkom istotne povedie ich právny prípad,+ aby naozaj dal krajine odpočinutie+ a spôsobil nepokoj obyvateľom Babylonu.“+ 35  „Tu je meč proti Chaldejcom,“+ je Jehovov výrok, „a proti obyvateľom Babylonu+ a proti jeho kniežatám+ a proti jeho múdrym+. 36  Tu je meč proti prázdnym táračom,+ a istotne si budú počínať pochabo.+ Tu je meč proti mocným mužom,+ a naozaj sa predesia.+ 37  Je tu meč proti ich koňom+ a proti ich bojovým dvojkolesovým vozom i proti celej zmiešanej spoločnosti, ktorá je v jeho strede,+ a istotne sa stanú ženami.+ Je tu meč proti jeho pokladom,+ a naozaj budú vydrancované. 38  Na jeho vodách je spustošenie, a budú vysušené.+ Veď je to krajina rytín+ a pre [ich] strašlivé videnia počínajú si stále pomätene. 39  Preto tí, čo obchádzajú bezvodné kraje, budú bývať s vyjúcimi zvieratami a budú tam bývať pštrosy;+ a už nikdy sa tam nebude bývať, ani on nezostane z pokolenia na pokolenie.“+ 40  „Ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru+ a ich susedné [mestá]+,“ je Jehovov výrok, „nebude tam bývať nijaký človek, ani v ňom nebude bývať ľudský syn ako cudzí usadlík.+ 41  Hľa, zo severu prichádza ľud; a z najodľahlejších končín zeme+ bude vzbudený veľký národ+ a vznešení králi+. 42  Narábajú lukom a oštepom.+ Sú krutí a neprejavujú milosrdenstvo.+ Ich zvuk je ako rozbúrené more+ a budú jazdiť na koňoch;+ zoradení ako jeden muž do vojny proti tebe, ó, dcéra Babylonu.+ 43  Babylonský kráľ počul o nich správu+ a ruky mu poklesli.+ Je tu tieseň! Pochytili ho kruté bolesti ako rodiacu ženu.+ 44  Hľa, niekto príde ako lev z pyšných [húštin] pozdĺž Jordána na trvalé miesto bývania,+ ale v okamihu ich nechám utiecť od neho.+ A dosadím nad ním toho, ktorý je vyvolený.+ Veď kto je ako ja+ a kto ma vyzve+ a kto je teraz tým pastierom, ktorý môže stáť predo mnou?+ 45  Počujte preto Jehovovu radu+, ktorú vyjadril proti Babylonu,+ a jeho myšlienky, ktoré vymyslel proti krajine Chaldejcov.+ Maličkí zo stáda budú naokolo vláčení.+ Istotne kvôli nim spôsobí, aby bolo spustošené miesto ich bývania.+ 46  Pri zvuku, [keď] bude Babylon uchvátený, sa istotne zachveje zem+ a medzi národmi bude počuť krik.“+

Poznámky pod čiarou