Jeremiáš 43:1–13

43  A len čo dohovoril Jeremiáš všetkému ľudu všetky slová Jehovu, ich Boha, s ktorými ho poslal k nim Jehova, ich Boh, áno, všetky tieto slová,+ stalo sa, že  Azariah, Hošajahov+ syn, a Jochanan+, Kareachov syn, a všetci opovážliví muži+ povedali Jeremiášovi: „Hovoríš faloš.+ Jehova, náš Boh, ťa neposlal a nepovedal: ‚Nevstupujte do Egypta, aby ste tam bývali ako cudzí usadlíci.‘+  Ale podnecuje ťa proti nám Báruch+, Nerijahov syn, aby nás vydal do ruky Chaldejcov, aby nás usmrtili alebo nás vzali do vyhnanstva do Babylonu.“+  A Jochanan, Kareachov syn, a všetci velitelia vojenských síl a všetok ľud neuposlúchli Jehovov hlas,+ aby ďalej bývali v judskej krajine.+  Jochanan, Kareachov syn, a všetci velitelia vojenských síl preto vzali celý ostatok z Júdu, ktorý sa vrátil zo všetkých národov, do ktorých bol rozohnaný, aby na chvíľu býval v judskej krajine,+  aj telesne schopných mužov a manželky a malé deti a kráľove dcéry+ a každú dušu, ktorú nechal veliteľ telesnej stráže Nebuzaradán+ u Gedaljaha,+ Šafanovho+ syna, Achikámovho+ syna, a proroka Jeremiáša a Bárucha+, Nerijahovho syna.  A nakoniec prišli do egyptskej krajiny,+ lebo neuposlúchli Jehovov hlas; a postupne prišli až do Tachpanchesa+.  Potom prišlo Jehovovo slovo k Jeremiášovi v Tachpanchese hovoriac:  „Vezmi do ruky veľké kamene a pred očami židovských mužov ich skryješ v malte tehlovej terasy, ktorá je pri vchode faraónovho domu v Tachpanchese.+ 10  A povieš im: ‚Toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela: „Hľa, posielam a ja vezmem babylonského kráľa Nabuchodonozora,+ svojho sluhu,+ a jeho trón umiestnim priamo nad týmito kameňmi, ktoré som skryl, a istotne nad nimi roztiahne svoj honosný stan. 11  A vojde a udrie na egyptskú krajinu.+ Ktokoľvek je [určený] na smrtiacu ranu, bude na smrtiacu ranu, a ktokoľvek je [určený] na zajatie, bude na zajatie, a ktokoľvek je [určený] pre meč, bude pre meč.+ 12  A v domoch egyptských bohov ja rozpálim oheň;+ a skutočne ich spáli a povedie ich zajatých a zahalí sa do egyptskej krajiny, ako sa halí pastier do svojho odevu,+ a skutočne vyjde odtiaľ v pokoji. 13  A istotne rozbije na kusy stĺpy z Bet-šemeša, ktorý je v egyptskej krajine; a domy egyptských bohov spáli ohňom.“‘“

Poznámky pod čiarou