Jeremiáš 32:1–44

32  Slovo, ktoré prišlo k Jeremiášovi od Jehovu v desiatom roku judského kráľa Cedekijaha,+ čo je v osemnástom roku Nabuchodonozora+.  A v tom čase obliehali Jeruzalem vojenské sily babylonského kráľa;+ a prorok Jeremiáš, ten bol zadržiavaný na Nádvorí stráže+, ktoré je v dome judského kráľa,  lebo judský kráľ Cedekijah ho zadržal+ a povedal: „Ako to, že prorokuješ+ a hovoríš: ‚Toto povedal Jehova: „Hľa, dávam toto mesto do ruky babylonského kráľa a istotne ho zaberie;+  ani judský kráľ Cedekijah neunikne z ruky Chaldejcov, lebo bude celkom určite vydaný do ruky babylonského kráľa a jeho ústa budú skutočne hovoriť s jeho ústami a jeho oči dokonca uvidia jeho oči“‘;+  ‚a vezme Cedekijaha do Babylonu a tam zostane, kým naňho neobrátim svoju pozornosť,‘+ je Jehovov výrok; ‚hoci stále bojujete proti Chaldejcom, nebudete mať úspech‘?“+  A Jeremiáš povedal: „Prišlo ku mne Jehovovo slovo hovoriac:  ‚Hľa, prichádza k tebe Chanamel, syn tvojho strýka Šalluma z otcovej strany, a hovorí: „Kúp si moje pole, ktoré je v Anatóte+, lebo ti patrí výplatné právo, aby si [ho] kúpil.“‘“+  Časom vošiel ku mne podľa Jehovovho slova na Nádvorie stráže+ syn môjho strýka z otcovej strany, Chanamel, a hovoril mi: „Kúp, prosím, moje pole, ktoré je v Anatóte+, ktorý je v Benjaminovej+ krajine, lebo právo dedičského vlastníctva je tvoje a výplatná moc je tvoja. Kúp si [ho].“ A tak som poznal, že to bolo Jehovovo slovo.+  Preto som kúpil od Chanamela,+ syna svojho strýka z otcovej strany, pole, ktoré bolo v Anatóte+. A začal som mu vážiť peniaze,+ sedem šeklov a desať kúskov striebra. 10  Potom som [to] napísal na listinu+ a priložil pečať+ a vzal som si svedkov+, keď som vážil+ peniaze na váhach. 11  Potom som vzal listinu o kúpe, tú zapečatenú podľa prikázaní a predpisov,+ a tú, čo zostala otvorená; 12  a dal som potom listinu o kúpe Báruchovi+, synovi Nerijaha,+ syna Machsejaha, pred očami Chanamela, [syna] môjho strýka z otcovej strany, a pred očami svedkov, tých, čo písali na listinu o kúpe,+ pred očami všetkých Židov, ktorí sedeli na Nádvorí stráže+. 13  Teraz som prikázal pred ich očami Báruchovi a povedal som: 14  „Toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela: ‚Vezmi tieto listiny, tú listinu o kúpe, áno, tú zapečatenú, a tú druhú listinu, ktorá zostala otvorená,+ [a] uložíš ju tiež do hlinenej nádoby, aby vydržali mnoho dní.‘ 15  Lebo toto povedal Jehova vojsk, Boh Izraela: ‚Ešte sa v tejto krajine budú kupovať domy a polia a vinice.‘“+ 16  A po tom, čo som dal listinu o kúpe Nerijahovmu+ synovi Báruchovi+, začal som sa modliť+ k Jehovovi a hovoriť: 17  „Beda, ó, Zvrchovaný Pán Jehova!+ Hľa, ty sám si urobil nebesia a zem svojou veľkou mocou+ a svojím vystretým ramenom!+ Celá tá vec nie je veľmi podivuhodná pre teba,+ 18  Toho, ktorý prejavuje milujúcu láskavosť voči tisícom+ a spláca previnenie otcov do náručia synov po nich,+ [pravého] Boha, Toho veľkého,+ Toho silného,+ ktorého meno+ je Jehova vojsk+, 19  veľkého v rade+ a hojného v činoch,+ teba, ktorého oči sú otvorené nad všetkými cestami ľudských synov,+ aby si dal každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho počínania;+ 20  teba, ktorý si postavil znamenia a zázraky v egyptskej krajine až do tohto dňa a v Izraeli a medzi ľuďmi,+ aby si si urobil pre seba meno, tak ako v tento deň.+ 21  A vyviedol si svoj ľud Izrael z egyptskej krajiny+ so znameniami a so zázrakmi+ a so silnou rukou a s vystretým ramenom a s veľkou hrôzostrašnosťou.+ 22  Časom si im dal túto krajinu, o ktorej si prisahal ich predkom,+ že im ju dáš, krajinu tečúcu mliekom a medom.+ 23  A vošli a vzali ju do vlastníctva,+ ale neposlúchli tvoj hlas a nechodili v tvojom zákone.+ Všetky veci, ktoré si im prikázal robiť, nerobili,+ takže si spôsobil, aby ich postihlo všetko toto nešťastie.+ 24  Hľa, prišli [muži] k mestu s obliehacími násypmi+, aby ho dobyli,+ a pre meč+ a hlad+ a mor+ bude samotné mesto istotne vydané do ruky Chaldejcov, ktorí bojujú proti nemu;+ a čo si povedal, to sa stalo, a tu [to] vidíš.+ 25  Napriek tomu si mi sám povedal, ó, Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Kúp si pole za peniaze+ a vezmi si svedkov,‘+ hoci mesto bude vydané do ruky Chaldejcov.“+ 26  Preto prišlo k Jeremiášovi Jehovovo slovo hovoriac: 27  „Hľa, ja som Jehova, Boh každého tela.+ Je pre mňa vôbec nejaká vec príliš podivuhodná?+ 28  Preto toto povedal Jehova: ‚Hľa, vydávam toto mesto do ruky Chaldejcov a do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora, a dobyje ho.+ 29  A Chaldejci, ktorí bojujú proti tomuto mestu, vojdú a podpália toto mesto ohňom a spália ho+ a aj domy, na strechách ktorých prinášali obetný dym Baalovi a vylievali tekuté obete iným bohom, aby ma urážali.‘+ 30  ‚Lebo synovia Izraela a synovia Júdu sú od svojej mladosti iba ako takí, ktorí robia to, čo je zlé v mojich očiach;+ veď synovia Izraela ma dokonca urážajú dielom svojich rúk,‘+ je Jehovov výrok. 31  ‚Lebo toto mesto odo dňa, keď ho postavili, až do tohto dňa bolo len príčinou hnevu vo mne+ a príčinou zúrivého hnevu vo mne, aby som ho odstránil spred svojej tváre+ 32  pre všetko zlé synov Izraela+ a synov Júdu,+ čo robili, aby ma urážali,+ oni, ich králi,+ ich kniežatá,+ ich kňazi+ a ich proroci+ a judskí muži a obyvatelia Jeruzalema. 33  A obracali sa ku mne chrbtom, a nie tvárou;+ hoci boli vyučovaní, vstávajúc zavčasu a vyučujúc, ale nikto z nich nepočúval, aby prijal kázeň.+ 34  A svoje ohavnosti dávali do domu, nad ktorým sa vzýva moje meno, aby ho poškvrnili.+ 35  Okrem toho nastavali Baalovi výšiny,+ ktoré sú v údolí Hinnomovho syna,+ aby nechali svojich synov a svoje dcéry prechádzať [ohňom]+ Molochovi+, niečo, čo som im neprikázal+ a čo mi ani nevstúpilo do srdca, robiť tú odpornú vec,+ a tak dať Júdovi podnet hrešiť.‘+ 36  A preto teraz toto povedal Jehova, Boh Izraela, o tomto meste, o ktorom hovoríte, že istotne bude vydané do ruky babylonského kráľa mečom a hladom a morom:+ 37  ‚Hľa, zhromažďujem ich zo všetkých krajín, do ktorých ich rozoženiem v svojom hneve a v svojom zúrivom hneve a vo veľkom rozhorčení;+ a ja ich privediem späť na toto miesto a nechám ich bývať v bezpečí.+ 38  A istotne sa stanú mojím ľudom+ a ja sám sa stanem ich Bohom.+ 39  A ja im dám jedno srdce+ a jednu cestu, aby sa ma vždy báli pre vlastné dobro i svojich synov po sebe.+ 40  A ja s nimi uzavriem zmluvu trvajúcu na neurčito,+ že sa spoza nich neodvrátim, aby som im nekonal dobro;+ a vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby neodbočili odo mňa.+ 41  A ja budem nad nimi plesať, aby som im robil dobro,+ a zasadím ich v tejto krajine+ v pravdivosti celým svojím srdcom a celou svojou dušou.‘“ 42  „Lebo toto povedal Jehova: ‚Ako som na tento ľud uviedol všetko to veľké nešťastie, tak na nich uvediem všetko dobro, o ktorom ohľadom nich hovorím.+ 43  A istotne sa budú kupovať polia v tejto krajine,+ o ktorej budete hovoriť: „Je to opustený úhor,+ bez človeka a domáceho zvieraťa. Bola vydaná do ruky Chaldejcov.“‘+ 44  ‚Za peniaze si ľudia nakúpia polia a bude sa [to] zaznamenávať do listiny+ a pečatiť a budú sa brať svedkovia+ v Benjaminovej+ krajine a v okolí Jeruzalema+ a v judských+ mestách a v mestách hornatého kraja a v mestách nížiny+ a v južných mestách,+ lebo privediem späť ich zajatcov,‘+ je Jehovov výrok.“

Poznámky pod čiarou