Jeremiáš 23:1–40

23  „Beda pastierom, ktorí ničia a rozptyľujú ovce mojej pastvy!“+ je Jehovov výrok.  Preto toto povedal Jehova, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud: „Rozptýlili ste moje ovce; a stále ste ich rozháňali a neobrátili ste na ne svoju pozornosť.“+ „Hľa, obraciam svoju pozornosť na vás pre zlo vášho počínania,“+ je Jehovov výrok.  „A ja sám zhromaždím ostatok zo svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal,+ a ja ich privediem späť na ich pastvinu+ a v skutočnosti budú plodné a pribudne ich.+  A ja nad nimi vzbudím pastierov, ktorí ich budú naozaj pásť;+ a už sa nebudú báť, ani ich nepostihne nijaké zdesenie+ a žiadna nebude chýbať,“ je Jehovov výrok.  „Hľa, prichádzajú dni,“ je Jehovov výrok, „a ja vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok.+ A kráľ bude istotne panovať+ a počínať si s rozvahou a bude v krajine vykonávať právo a spravodlivosť.+  V jeho dňoch bude Júda zachránený,+ aj Izrael bude bývať v bezpečí.+ A to je jeho meno, ktorým sa bude nazývať: Jehova je naša Spravodlivosť.“+  „Preto, hľa, prichádzajú dni,“ je Jehovov výrok, „a už nebudú hovoriť: ‚Žije Jehova, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny,‘+  ale: ‚Žije Jehova, ktorý vyviedol a ktorý priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal,‘ a istotne budú bývať na svojej vlastnej zemi.“+  Čo sa týka prorokov, moje srdce sa vo mne zlomilo. Všetky moje kosti sa roztriasli. Stal som sa podobný opitému mužovi+ a podobný telesne schopnému mužovi, ktorého premohlo víno, pre Jehovu a pre jeho sväté slová. 10  Veď cudzoložníkmi+ sa naplnila krajina.+ Pre prekliatie totiž krajina smúti,+ pastviny v pustatine uschli;+ a ich spôsob počínania sa ukazuje ako zlý a ich moc nie je správna. 11  „Veď prorok i kňaz sa znečistili.+ Aj v svojom dome som našiel ich zlo,“+ je Jehovov výrok. 12  „Preto sa im ich cesta stane podobná klzkým miestam+ v temnote, kde budú strčení, a istotne padnú.“+ „Privediem totiž na nich nešťastie, rok, keď bude na nich zameraná pozornosť,“+ je Jehovov výrok. 13  „A na samárskych+ prorokoch som videl niečo nevhodné. Počínajú si ako proroci [podnecovaní] Baalom+ a stále pôsobia, aby môj ľud, áno Izrael, blúdil.+ 14  A pri jeruzalemských prorokoch som videl hrozné veci,+ dopúšťajú sa cudzoložstva+ a chodia vo falošnosti;+ a posilňujú ruky zločincov, aby sa nevrátili+ každý od svojho zla. Všetci sa stali pre mňa podobní Sodome+ a jeho obyvatelia podobní Gomore.“+ 15  Preto toto povedal Jehova vojsk proti prorokom: „Hľa, pôsobím, aby jedli palinu a ja im dám piť otrávenú vodu.+ Veď od jeruzalemských prorokov vyšlo odpadnutie+ do celej krajiny.“ 16  Toto povedal Jehova vojsk: „Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú.+ Spôsobujú, že sa stávate márni.+ Rozprávajú videnie vlastného srdca+ – nie z Jehovových úst.+ 17  Znovu a znovu hovoria tým, čo sú voči mne neúctiví: ‚Jehova povedal: „Budete mať pokoj.“‘+ A každému, kto chodí v zatvrdilosti svojho srdca,+ povedali: ‚Nepríde na vás nešťastie.‘+ 18  Veď kto stál v skupine Jehovových dôverných+, aby videl a počul jeho slovo?+ Kto venoval pozornosť jeho slovu, aby ho počul?+ 19  Hľa, Jehovova víchrica, sám zúrivý hnev, istotne vyjde, áno, víriaca víchrica.+ Vírom sa znesie na hlavy zlých.+ 20  Jehovov hnev sa neobráti, kým nevykoná+ a kým neuskutoční myšlienky svojho srdca.+ V konečnej časti dní budete o tom uvažovať s porozumením.+ 21  Neposlal som tých prorokov, napriek tomu bežali sami. Nehovoril som im, napriek tomu sami prorokovali.+ 22  Keby však boli stáli v skupine mojich dôverných+, tak by boli dali môjmu ľudu počuť moje slová a spôsobili by, aby sa odvrátili od svojej zlej cesty a od zla svojho počínania.“+ 23  „Som Boh, ktorý je blízko,“ je Jehovov výrok, „a nie Boh, ktorý je ďaleko?“+ 24  „Alebo sa môže nejaký muž skryť na miestach úkrytu a ja ho neuvidím?“+ je Jehovov výrok. „Či naozaj nenaplňujem nebesia a zem?“+ je Jehovov výrok. 25  „Počul som, čo hovorili proroci, ktorí v mojom mene prorokujú falošnosť+ a hovoria: ‚Mal som sen! Mal som sen!‘+ 26  Ako dlho to bude jestvovať v srdci prorokov prorokujúcich falošnosť, ktorí sú prorokmi úskočnosti vlastného srdca?+ 27  Myslia si, že privedú môj ľud k tomu, aby zabudol na moje meno pre ich sny, ktoré si stále navzájom rozprávajú,+ ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Baala.+ 28  Prorok, u ktorého je sen, nech rozpráva sen; ale ten, u ktorého je moje slovo, nech rozpráva pravdivo moje slovo.“+ „Čo má slama spoločné s obilím?“+ je Jehovov výrok. 29  „Či nie je moje slovo práve tak ako oheň,“+ je Jehovov výrok, „a ako kováčske kladivo rozbíjajúce skalný útes?“+ 30  „Hľa, preto som proti tým prorokom,“+ je Jehovov výrok, „tým, ktorí kradnú moje slová, každý svojmu druhovi.“+ 31  „Hľa, som proti tým prorokom,“ je Jehovov výrok, „tým, ktorí používajú svoj jazyk, aby povedali: ‚Výrok!‘“+ 32  „Hľa, som proti prorokom falošných snov,“ je Jehovov výrok, „ktorí ich rozprávajú a pôsobia, aby blúdil môj ľud pre ich falošnosti+ a pre ich vychvaľovanie sa.“+ „Ale ja som ich neposlal, ani som im neprikázal. Preto určite nebudú tomuto ľudu na úžitok,“+ je Jehovov výrok. 33  „A keď sa ťa tento ľud alebo prorok alebo kňaz spýta a povie: ‚Aké je Jehovovo bremeno?‘,+ povieš im tiež: ‚„Vy ste – ó, aké bremeno!+ A istotne vás opustím,“+ je Jehovov výrok.‘ 34  Čo sa týka proroka alebo kňaza alebo ľudu, ktorí hovoria: ‚Jehovovo bremeno!‘, tomu mužovi a jeho domácnosti ja budem venovať pozornosť.+ 35  Toto stále hovoríte každý svojmu blížnemu a každý svojmu bratovi: ‚Čo odpovedal Jehova? A čo hovoril Jehova?‘+ 36  Ale o Jehovovom bremene+ sa už nezmieňujete,+ lebo tým bremenom sa stáva každému jeho vlastné slovo;+ zmenili ste slová živého Boha, Jehovu vojsk, nášho Boha.+ 37  Toto povieš prorokovi: ‚Akú odpoveď ti dal Jehova? A čo hovoril Jehova?+ 38  A ak stále hovoríte „Jehovovo bremeno!“, preto toto povedal Jehova: „Keďže hovoríte: ‚Toto slovo je práve Jehovovo bremeno,‘ v čase, keď som k vám stále posielal a hovoril: ‚Nebudete hovoriť „Jehovovo bremeno!“‘, 39  preto tu som! A ja vás s konečnou platnosťou zanedbám+ a opustím vás a mesto, ktoré som dal vám a vašim predkom – odo mňa.+ 40  A ja na vás uvediem pohanu na neurčitý čas a poníženie na neurčitý čas, na ktoré sa nezabudne.“‘“+

Poznámky pod čiarou