Ján 5:1–47

5  Potom bol sviatok+ Židov a Ježiš išiel hore do Jeruzalema.  V Jeruzaleme je pri ovčej bráne+ rybník, nazvaný hebrejsky Betzata, s piatimi stĺpovými sieňami.  V týchto ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ľudí s uschnutými údmi.  ——  A bol tam istý človek, ktorý bol chorý tridsaťosem rokov.  Keď ho Ježiš videl ležať a uvedomil si, že je už dlhý čas chorý,+ povedal mu: „Chceš byť uzdravený?“+  Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, ktorý by ma odniesol do rybníka, keď sa čerí voda, a kým ja prídem, zostúpi predo mnou iný.“  Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“+  Nato ten človek ihneď vyzdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň bol sabat.+ 10  Preto Židia povedali tomu uzdravenému: „Je Sabat, a nie je zákonné,+ aby si niesol lôžko.“ 11  On im však odpovedal: „Ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď.‘“ 12  Pýtali sa ho: „Kto je ten človek, ktorý ti povedal: ‚Vezmi ho a choď‘?“ 13  Uzdravený však nevedel, kto to bol, lebo Ježiš odišiel, keďže na tom mieste bol zástup ľudí. 14  Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: „Hľa, uzdravil si sa. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie.“ 15  Ten človek odišiel a povedal Židom, že to bol Ježiš, ktorý ho uzdravil. 16  Preto začali Židia prenasledovať+ Ježiša, lebo to robil v Sabate. 17  Ale on im odpovedal: „Môj Otec stále pracuje až dosiaľ, i ja stále pracujem.“+ 18  Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho,+ lebo nielenže porušoval Sabat, ale aj Boha nazýval svojím vlastným Otcom+ a tým sa robil rovným+ Bohu. 19  Ježiš im odpovedajúc riekol: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Syn nemôže nič robiť sám od seba, ale iba to, čo vidí robiť Otca.+ Veď čokoľvek On robí, to isté robí aj Syn. 20  Pretože Otec má náklonnosť k Synovi+, ukazuje mu všetko, čo sám robí, a ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa divili.+ 21  Totiž ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje ich,+ tak aj Syn oživuje tých, ktorých chce.+ 22  Veď Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd odovzdal Synovi,+ 23  aby všetci ctili Syna,+ ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý ho poslal.+ 24  Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život+ a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života.+ 25  Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Prichádza hodina, a už je tu, keď mŕtvi+ počujú hlas+ Božieho Syna a tí, ktorí naň dbali, budú žiť+. 26  Ako má Otec život sám v sebe,+ tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe.+ 27  A dal mu právomoc súdiť,+ lebo je Syn človeka+. 28  Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách+ budú počuť jeho hlas 29  a vyjdú, tí, ktorí konali dobro, na vzkriesenie života,+ a tí, ktorí konali hanebne, na vzkriesenie súdu.+ 30  Sám od seba nemôžem robiť nič; ako počujem, tak súdim, a môj súd je spravodlivý,+ lebo nehľadám vlastnú vôľu, ale vôľu+ toho, ktorý ma poslal. 31  Ak svedčím+ sám o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé.+ 32  Svedčí o mne iný a viem, že svedectvo, ktoré dáva o mne,+ je pravdivé. 33  Poslali ste ľudí k Jánovi a on svedčil o pravde.+ 34  Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím, aby ste boli zachránení.+ 35  Ten bol horiacou a svietiacou lampou a vy ste sa chceli nakrátko veľmi radovať v jeho svetle.+ 36  Ale ja mám väčšie svedectvo, ako bolo Jánovo, lebo už tie skutky, ktoré mi určil vykonať môj Otec, samy tie skutky, ktoré robím,+ svedčia o mne, že ma poslal Otec. 37  Aj sám Otec, ktorý ma poslal, o mne svedčil.+ Nikdy ste nepočuli jeho hlas ani nevideli jeho podobu;+ 38  a jeho slovo vo vás nezostáva, lebo práve tomu, ktorého poslal, neveríte. 39  Skúmate Písma,+ lebo si myslíte, že pomocou nich budete mať večný život, a práve tie svedčia o mne.+ 40  A predsa nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.+ 41  Neprijímam slávu od ľudí,+ 42  ale dobre viem, že nemáte v sebe Božiu lásku.+ 43  Prišiel som v mene svojho Otca,+ ale neprijímate ma; keby niekto iný prišiel vo vlastnom mene, toho by ste prijali. 44  Ako môžete veriť, keď prijímate slávu+ jeden od druhého a nehľadáte slávu, ktorá pochádza od jediného Boha?+ 45  Nenazdávajte sa, že vás budem obviňovať u Otca; je iný, kto vás obviňuje, Mojžiš,+ do ktorého ste vložili svoju nádej. 46  Skutočne, keby ste verili Mojžišovi, verili by ste mne, lebo on písal o mne.+ 47  Ale ak neveríte jeho spisom,+ ako uveríte mojim slovám?“

Poznámky pod čiarou