Izaiáš 45:1–25

45  Toto povedal Jehova svojmu pomazanému+, Cýrovi, ktorého pravicu som uchopil,+ aby som pred ním podmanil národy,+ aby som odpásal boky kráľov; aby som otvoril pred ním dvojkrídlové dvere, takže ani brány nebudú zavreté:  „Sám pôjdem pred tebou+ a vyrovnám vypukliny zeme.+ Medené dvere rozbijem a posekám železné závory.+  A ja ti dám poklady+ v tme a skryté poklady na miestach úkrytu, aby si poznal, že ja som Jehova, Ten, kto [ťa] volá tvojím menom,+ Boh Izraela.  Kvôli svojmu sluhovi Jakobovi a Izraelovi, svojmu vyvolenému,+ som ťa potom zavolal tvojím menom; dal som ti čestné meno, hoci si ma nepoznal.+  Ja som Jehova a niet nikoho iného.+ Okrem mňa niet nijakého Boha.+ Pevne ťa opášem, hoci si ma nepoznal,  aby poznali ľudia od východu slnka i od jeho západu, že mimo mňa niet žiadneho.+ Ja som Jehova a niet nikoho iného.+  Utváram svetlo+ a tvorím tmu+, pôsobím pokoj+ a tvorím nešťastie+, ja, Jehova, konám všetky tie veci.+  Nebesia, spôsobte, aby kvapkalo zhora;+ a nech sa zo zamračenej oblohy rinie spravodlivosť+. Nech sa otvorí zem a nech rodí záchranu a súčasne nech spôsobí, aby vypučala+ spravodlivosť. Ja sám, Jehova, som to stvoril.“+  Beda tomu, kto sa prel so svojím Utvárateľom+ ako hlinený črep s inými hlinenými črepmi zo zeme! Či by mala hlina+ hovoriť tomu, kto ju utvára: „Čo robíš?“ A tvoje dielo [hovoriť]: „On nemá ruky?“ 10  Beda tomu, kto hovorí otcovi: „Čomu sa stávaš otcom?“ a manželke: „Čo rodíš v bolestiach?“+ 11  Toto povedal Jehova, Svätý Izraela+ a jeho Utvárateľ+: „Pýtajte sa ma na to, čo prichádza+ na mojich synov;+ a mali by ste mi prikazovať o činnosti+ mojich rúk? 12  Sám som urobil zem+ a stvoril som na nej i človeka.+ Ja – moje ruky roztiahli nebesia+ a velím celému ich vojsku.“+ 13  „Sám som niekoho vzbudil v spravodlivosti+ a urovnám všetky jeho cesty.+ To on postaví moje mesto+ a prepustí mojich vyhnancov,+ nie za cenu+ ani za úplatok,“ povedal Jehova vojsk. 14  Toto povedal Jehova: „Neplatení robotníci z Egypta+ a kupci z Etiópie a Sabejci+, urastení muži+, tí dokonca prídu k tebe a stanú sa tvojimi.+ Budú kráčať za tebou; prejdú v okovách+ a poklonia sa ti.+ Budú sa k tebe modliť [a hovoriť]: ‚Boh je skutočne v spojení s tebou,+ a niet nikoho iného; niet [iného] Boha.‘“+ 15  Skutočne, ty si Boh, ktorý zostáva skrytý,+ Boh Izraela, Záchranca+. 16  Istotne budú všetci zahanbení a aj pokorení. Výrobcovia [modlárskych] podôb budú musieť chodiť spolu v pokorení+. 17  A Izrael, ten bude istotne v spojení s Jehovom zachránený záchranou+ na neurčité časy.+ Nebudete zahanbení+, ani nebudete pokorení+ na neurčité časy večnosti. 18  Veď toto povedal Jehova, Stvoriteľ nebies,+ On, [pravý] Boh,+ Utvárateľ zeme a jej Tvorca,+ On, ktorý ju pevne založil,+ ktorý ju nestvoril len tak nadarmo, ktorý ju utvoril, aby bola obývaná:+ „Ja som Jehova a niet nikoho iného.+ 19  Nehovoril som na mieste úkrytu,+ na tmavom mieste zeme; ani som nepovedal Jakobovmu semenu: ‚Hľadajte ma nadarmo.‘+ Ja som Jehova, hovorím, čo je spravodlivé, hovorím, čo je priame.+ 20  Pozbierajte sa a príďte+. Zhromaždite sa spolu, vy, ktorí ste unikli z národov.+ Tí, čo nosia drevo svojho vyrezávaného obrazu, neprišli k nijakému poznaniu, ani tí, čo sa modlia k bohu, ktorý nemôže zachrániť.+ 21  Podajte svoju správu a predstúpte.+ Áno, nech sa spolu v jednote poradia. Kto spôsobil, aby to bolo počuť oddávna?+ [Kto] o tom práve odvtedy podáva správu?+ Či nie azda ja, Jehova, okrem ktorého niet iného Boha;+ spravodlivý Boh a Záchranca;+ a okrem mňa niet žiadneho?+ 22  Obráťte sa ku mne a buďte zachránení+, všetci [na] koncoch zeme; veď ja som Boh a niet nikoho iného.+ 23  Sám na seba som prisahal+ – z mojich úst vyšlo v spravodlivosti slovo,+ takže sa nevráti –,+ že sa predo mnou bude skláňať každé koleno+ a každý jazyk bude prisahať+ 24  a hovoriť: ‚Len v Jehovovi je plná spravodlivosť a sila+. Všetci, ktorí sa rozpaľujú proti nemu, prídu priamo k nemu a budú zahanbení.+ 25  V Jehovovi dokáže celé semeno+ Izraela, že je v práve+ a bude sa pýšiť.‘“+

Poznámky pod čiarou