Izaiáš 37:1–38

37  Len čo to Kráľ Ezechiáš počul, stalo sa, že okamžite roztrhol svoje odevy a prikryl sa vrecovinou+ a vošiel do Jehovovho domu+.  Ďalej poslal Eljákima+, ktorý bol nad domácnosťou, a tajomníka Šebnu+ a starších mužov z kňazov+ prikrytých vrecovinou, k prorokovi Izaiášovi+, Amocovmu synovi.+  A povedali mu: „Toto povedal Ezechiáš: ‚Tento deň je deň tiesne+ a kárania a opovržlivej nehanebnosti,+ lebo synovia dospeli až po ústie lona, a niet sily k pôrodu.+  Azda Jehova, tvoj Boh, bude počuť slová Rabsákeho,+ ktorého poslal jeho pán, kráľ Asýrie, aby podpichoval+ živého Boha a skutočne s ním zúčtuje za slová, ktoré počul Jehova, tvoj Boh.+ A pozdvihni modlitbu+ v prospech ostatku, ktorý sa [tu] nachádza.‘“+  Sluhovia Kráľa Ezechiáša preto vošli k Izaiášovi.+  Potom im povedal Izaiáš: „Toto máte povedať svojmu pánovi: ‚Tak povedal Jehova:+ „Neboj sa+ slov, ktoré si počul, ktorými slúžiaci+ asýrskeho kráľa hovorili o mne utŕhačne.  Hľa, vkladám doňho ducha+ a on počuje správu+ a vráti sa do svojej krajiny; a istotne spôsobím, aby padol vo svojej vlastnej krajine mečom.“‘“+  Potom sa vrátil Rabsáke+ a našiel asýrskeho kráľa, ako bojuje proti Libne+, lebo počul, že od Lachiša+ odtiahol.  A počul, že o etiópskom kráľovi Tirhákovi sa hovorí:+ „Vytiahol, aby bojoval s tebou.“ Keď [to] počul, ihneď poslal poslov+ k Ezechiášovi a povedal: 10  „Toto máte povedať judskému kráľovi Ezechiášovi: ‚Nedaj sa klamať svojím Bohom, v ktorého dôveruješ+ hovoriac: „Jeruzalem nebude vydaný do ruky asýrskeho kráľa.“+ 11  Hľa, sám si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, že ich oddali zničeniu,+ a či ty sám budeš oslobodený?+ 12  Oslobodili bohovia+ národov svoje [národy], ktoré zničili moji predkovia,+ áno, Gozan+ a Háran+ a Recef a edenských synov,+ ktorí boli v Tel-assare? 13  Kde je kráľ Chamatu+ a kráľ Arpadu+ a kráľ mesta Sefarvajimu+ – Heny a Ivvy?‘“+ 14  Potom vzal Ezechiáš listy z rúk poslov a prečítal ich,+ načo sa vydal Ezechiáš do Jehovovho domu a predostrel to pred Jehovom.+ 15  A Ezechiáš sa začal modliť k Jehovovi+ a hovoril: 16  „Ó, Jehova vojsk, Bože Izraela,+ ktorý sedíš na cherubínoch, ty jediný si [pravý] Boh všetkých kráľovstiev zeme.+ Ty si urobil nebesia i zem.+ 17  Nakloň svoje ucho, ó, Jehova, a počuj.+ Otvor svoje oči,+ ó, Jehova, a viď a počuj všetky Senacheribove slová,+ ktoré poslal, aby podpichoval živého Boha.+ 18  Je to skutočnosť, ó, Jehova, že asýrski králi spustošili všetky krajiny aj ich vlastnú krajinu.+ 19  A ich bohovia boli vydaní ohňu,+ pretože to neboli nijakí bohovia,+ ale dielo ľudských rúk,+ drevo a kameň, takže ich zničili.+ 20  A teraz, ó, Jehova, náš Bože,+ zachráň nás z jeho ruky,+ aby všetky kráľovstvá zeme spoznali, že jedine ty, ó, Jehova, si [Boh].“+ 21  A Izaiáš, Amocov syn, poslal k Ezechiášovi hovoriac: „Toto povedal Jehova, Boh Izraela: ‚Pretože si sa ku mne modlil ohľadom asýrskeho kráľa Senacheriba,+ 22  toto je slovo, ktoré proti nemu hovoril Jehova:„Panenská dcéra Siona tebou pohrdla, vysmiala sa ti.+Jeruzalemská dcéra za tebou potriasla hlavou+. 23  Koho si podpichoval+ a o kom si hovoril utŕhačne?+A proti komu si pozdvihol [svoj] hlas+a dvíhaš svoje oči do výšky?+To proti Svätému Izraela+! 24  Prostredníctvom svojich sluhov si podpichoval Jehovu a hovoríš:+‚Množstvom svojich bojových dvojkolesových vozov ja+ –istotne vystúpim do výšky hornatých krajov,+najodľahlejších končín Libanonu;+a zotnem jeho vysoko čnejúce cédre, jeho vyberané borievky+.A vstúpim na jeho najkrajnejšiu výšinu, [do] lesa jeho sadu.+ 25  Ja sám budem určite kopať a piť vody,a podošvami svojich nôh vysuším všetky nílske kanále+ v Egypte.‘+ 26  Či si nepočul?+ Od ďalekých čias je to, čo ja urobím.+Od minulých dní som to dokonca utváral.+ Teraz to ja urobím.+A ty poslúžiš na to, aby spustli opevnené mestá ako kopy trosiek.+ 27  A ich obyvatelia budú mať ochabnuté ruky;+budú jednoducho zdesení a zahanbení.+ Budú ako poľné rastliny a hebká zelená tráva,+tráva zo striech+ a z terasy pred východným vetrom.+ 28  A dobre poznám tvoje pokojné sedenie a tvoje vychádzanie+ a vchádzanie+a tvoje zanietenie proti mne,+ 29  pretože tvoje zanietenie proti mne+ a tvoj rev mi doľahli do uší.+A istotne ti nasadím do nosa svoj hák a svoju uzdu medzi tvoje pery+a skutočne ťa odvediem späť tou cestou, ktorou si prišiel.“+ 30  A toto bude pre teba znamením: Tento rok sa bude jesť, čo vyrastie z roztrúsených zŕn,+ a druhý rok obilie, ktoré vyrastie samo; ale tretí rok sejte semená a žnite a vysaďte vinice a jedzte ich plody.+ 31  A tí, čo uniknú z judského domu, tí, ktorí zostanú,+ istotne dolu zakorenia a hore ponesú ovocie.+ 32  Veď z Jeruzalema vyjde ostatok+ a tí, ktorí uniknú z vrchu Sion.+ Horlivosť Jehovu vojsk to urobí.+ 33  Preto povedal Jehova o asýrskom kráľovi toto:+ „Nevojde do tohto mesta,+ ani tam nevystrelí šíp, ani mu nenastaví štít, ani proti nemu nenavŕši obliehací násyp.“‘+ 34  ‚Vráti sa cestou, ktorou prišiel, a do tohto mesta nevojde,‘ je Jehovov výrok.+ 35  ‚A istotne budem brániť+ toto mesto, aby som ho zachránil kvôli sebe+ a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi.‘“+ 36  A vyšiel Jehovov anjel+ a zrazil v tábore Asýrčanov stoosemdesiatpäťtisíc.+ Keď vstali ľudia zavčas rána, hľa, všetci boli mŕtvi, mŕtvoly.+ 37  Preto asýrsky kráľ Senacherib+ odtiahol a šiel a vrátil sa+ a usídlil sa v Ninive+. 38  A keď sa klaňal v dome svojho boha+ Nizrocha,+ stalo sa, že ho zrazili mečom jeho vlastní synovia Adrammelech a Šarecer,+ a sami unikli do krajiny Ararat+. A začal namiesto neho vládnuť jeho syn Esar-chaddon+.

Poznámky pod čiarou