Ezdráš 5:1–17

5  A prorok Haggeus+ a prorok Zechariáš+, Iddov+ vnuk, prorokovali Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme, v mene+ Boha Izraela, [ktorý bol] nad nimi.+  Vtedy Zorobábel+, Šealtielov+ syn, a Ješua+, Jehocádakov syn, vstali a začali znovu stavať Boží dom, ktorý bol v Jeruzaleme; a s nimi boli Boží proroci,+ ktorí im pomáhali.  V tom čase prišli k nim Tattenaj+, miestodržiteľ za Riekou+, a Šetár-bózenai a ich druhovia, a tak im hovorili: „Kto vám vydal nariadenie, aby ste stavali tento dom a dokončovali túto trámovú konštrukciu?“+  Vtedy im povedali: „Ako sa volajú telesne schopní muži, ktorí stavajú túto stavbu?“  A ukázalo sa, že na+ židovských starších mužoch bolo oko+ ich Boha, a nezastavili ich, kým neprišla správa k Dáriovi a nebol potom späť poslaný úradný doklad o tomto.  [Tu] je odpis+ listu, ktorý poslali kráľovi Dáriovi Tattenaj+, miestodržiteľ za Riekou+, a Šetár-bózenai+ a jeho druhovia+, nižší miestodržitelia, ktorí boli za Riekou;  poslali mu slovo, a bolo v ňom písané týmto spôsobom: „Kráľovi Dáriovi: Všetok pokoj!+  Nech je kráľovi známe, že sme šli do správnej oblasti+ Judsko k domu veľkého Boha+, a je stavaný z kameňov privalených [na miesto], a do stien sa kladú trámy; a práca sa koná dychtivo a robí pokroky v ich rukách.  Potom sme sa týchto starších mužov spýtali: Tak sme im povedali: ‚Kto vám vydal nariadenie, aby ste stavali tento dom a dokončili túto trámovú konštrukciu?‘+ 10  A tiež sme sa ich spýtali na ich mená, aby sme ti dali vedieť, mohli ti napísať mená telesne schopných mužov, ktorí sú v ich čele.+ 11  A toto je to slovo, ktoré nám odpovedali, hovoriac: ‚Sme sluhovia Boha nebies a zeme+ a znovu staviame dom, ktorý bol postavený mnoho rokov pred týmto [a] ktorý postavil a dokončil jeden veľký izraelský kráľ.+ 12  Pretože však naši otcovia dráždili nebeského Boha,+ vydal+ ich do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora+, Chaldejca+, a on zboril tento dom+ a ľud vzal do vyhnanstva v Babylone.+ 13  Avšak v prvom roku babylonského kráľa Cýra+ vydal kráľ Cýrus nariadenie, aby bol tento Boží dom znovu postavený.+ 14  A tiež zlaté a strieborné nádoby+ z Božieho domu, ktoré vzal [predtým] Nabuchodonozor z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a priniesol do babylonského chrámu,+ tie vzal kráľ+ Cýrus z babylonského chrámu, a boli dané Šešbaccarovi+, [čo je] meno toho, ktorého urobil miestodržiteľom+. 15  A povedal mu: „Vezmi tie nádoby.+ Choď, ulož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech je Boží dom znovu postavený na svojom mieste.“+ 16  Keď ten Šešbaccar prišiel, položil základy Božieho domu,+ ktorý je v Jeruzaleme; a odvtedy až doteraz sa stavia znovu, ale nie je [ešte] dokončený.‘+ 17  A teraz, ak sa to zdá kráľovi dobré, nech sa skúma v kráľovom dome pokladov,+ ktorý je tam v Babylone, či je to tak, že kráľ Cýrus vydal nariadenie+, aby bol znovu postavený ten Boží dom v Jeruzaleme; a rozhodnutie kráľa o tom nech nám pošle.“

Poznámky pod čiarou