Abdiáš 1:1–21

 Videnie Obadiáša: Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova o Edome:+ „Je správa, ktorú sme počuli od Jehovu, a je splnomocnenec, ktorý bol vyslaný medzi národy: ‚Povstaňte, ľudia, a povstaňme proti nemu v boji.‘“+  „Hľa, malým som ťa urobil medzi národmi.+ Si veľmi opovrhovaný.+  Opovážlivosť tvojho srdca ťa oklamala,+ teba, ktorý bývaš v zátišiach skalného útesu,+ na výšine, kde býva a hovorí si v srdci: ‚Kto ma znesie dole na zem?‘  Keby si si vytvoril miesto vysoko ako orol alebo keby si svoje hniezdo umiestnil medzi hviezdy, zniesol by som ťa odtiaľ dole,“+ je Jehovov výrok.  „Keby k tebe vošli zlodeji, keby za noci [vošli] plienitelia, do akej miery by si bol býval umlčaný?+ Či by neukradli toľko, koľko by chceli? Alebo keby k tebe vošli oberači hrozna, nezanechali by nejaké paberky?+  Ó, do akej miery boli tí z Ezaua preskúmaní!+ [Ako] boli vyhľadané jeho skryté poklady!  Až na hranicu ťa poslali. Práve muži v zmluve s tebou ťa všetci oklamali+. Muži v pokoji s tebou získali nad tebou prevahu.+ Tí, ktorí s tebou [jedia] pokrm, pod teba podložia sieť ako niekto, kto nemá rozlišovaciu schopnosť.+  Nebude to v ten deň?“ je Jehovov výrok. „A určite zničím múdrych z Edoma+ a rozlišovaciu schopnosť z hornatej oblasti Ezaua.  A tvoji mocní muži sa zdesia,+ ó, Téman+, pretože každý bude odrezaný+ z hornatého kraja Ezaua pre zabíjanie.+ 10  Pre násilie voči tvojmu bratovi Jakobovi+ ťa pokryje hanba+ a budeš musieť byť odrezaný na neurčitý čas.+ 11  V deň, keď si sa postavil stranou, v deň, keď cudzinci vzali do zajatia jeho vojenskú silu+ a [keď] do jeho brány vošli cudzinci+ a o Jeruzalem hádzali lósy,+ i ty si bol ako jeden z nich. 12  A ty si sa nemal prizerať v deň svojho brata,+ v deň jeho neúspechu; a nemal si sa radovať nad synmi Júdu v deň, keď hynuli;+ a nemal si mať veľké ústa v deň [ich] tiesne. 13  Nemal si vchádzať do brány môjho ľudu v deň ich pohromy.+ Ty, práve ty si nemal pozerať na jeho nešťastie v deň jeho pohromy; a nemal si naťahovať ruku po jeho bohatstve v deň jeho pohromy.+ 14  A nemal si stáť na rázcestí, aby si odrezal jeho unikajúcich;+ a nemal si vydávať jeho prežijúcich v deň tiesne.+ 15  Veď Jehovov deň proti všetkým národom je blízko.+ Tak, ako si konal, vykonajú tebe.+ Tvoj spôsob zaobchádzania sa ti vráti na vlastnú hlavu.+ 16  Ako ste pili na mojom svätom vrchu, tak budú stále piť všetky národy.+ A určite budú piť a prehĺtať a stane sa, že budú, akoby vôbec nikdy neboli. 17  A na vrchu Sion budú tí, ktorí uniknú,+ a ten sa stane svätým;+ a dom Jakoba si privlastní to, čo má vlastniť.+ 18  A dom Jakoba sa stane ohňom+ a dom Jozefa plameňom a dom Ezaua akoby strniskom;+ a oni ich zapália a pohltia. A domu Ezaua nezostane žiaden prežijúci;+ lebo [tak] hovoril sám Jehova. 19  A privlastnia si Negeb, ba i hornatý kraj Ezaua+ a Šefely, a aj Filištíncov+. A privlastnia si pole Efraima+ a pole Samárie+; a Benjamin [si privlastní] Gileád+. 20  A vyhnancom z tohto násypu+, synom Izraela, bude patriť to, čo [vlastnili] Kanaančania+ až po Carefat+. A vyhnanci z Jeruzalema, ktorí boli v Sefarade, si privlastnia mestá Negebu.+ 21  A záchrancovia+ vystúpia na vrch Sion,+ aby súdili hornatý kraj Ezaua;+ a kraľovanie bude Jehovovo.“+

Poznámky pod čiarou