5. Mojžišova 5:1–33

5  A Mojžiš zavolal celý Izrael+ a povedal im: „Počuj, Izrael, predpisy a sudcovské rozhodnutia,+ ktoré vám dnes hovorím do uší, a naučíte sa ich a budete ich pozorne uplatňovať.+  Jehova, náš Boh, uzavrel s nami na Chorebe zmluvu.+  Nie s našimi predkami uzavrel Jehova túto zmluvu, ale s nami, so všetkými z nás, [ktorí sú] tu dnes živí.  Tvárou v tvár s vami hovoril Jehova na vrchu sprostred ohňa.+  Práve vtedy som stál medzi Jehovom a vami,+ aby som vám povedal Jehovovo slovo (lebo ste sa báli ohňa a nevyšli ste na vrch),+ ktoré hovorilo:  ‚Ja som Jehova, tvoj Boh,+ ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otrokov.+  Nikdy nebudeš mať nijakých iných bohov proti mojej tvári.+  Neurobíš si vyrezávaný obraz,+ nijakú podobu+ čohokoľvek, čo je hore v nebesiach, alebo čo je dolu na zemi, alebo čo je vo vodách pod zemou.  Nebudeš sa im klaňať, ani sa nenecháš viesť, aby si im slúžil,+ lebo ja, Jehova, tvoj Boh, som Boh vyžadujúci výlučnú oddanosť,+ zosielajúci trest za previnenia otcov na synov a na tretie pokolenie a na štvrté pokolenie v prípade tých, čo ma nenávidia,+ 10  ale prejavujúci milujúcu láskavosť voči tisícemu pokoleniu v prípade tých, čo ma milujú a dodržiavajú moje prikázania.+ 11  Nepoužiješ meno Jehovu, svojho Boha, nehodným spôsobom,+ lebo Jehova nenechá bez trestu nikoho, kto používa jeho meno nehodným spôsobom.+ 12  Tým, že sa bude dodržiavať sabatný deň, aby bol považovaný za svätý, tak ako ti prikázal Jehova, tvoj Boh,+ 13  máš preukazovať službu, a budeš konať všetku prácu šesť dní.+ 14  Ale siedmy deň je sabat Jehovovi, tvojmu Bohu.+ Nebudeš konať nijakú prácu,+ ty ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj otrok, ani tvoja otrokyňa, ani tvoj býk, ani tvoj osol, ani nijaké tvoje domáce zviera, ani tvoj cudzí usadlík, ktorý je vnútri tvojich brán,+ aby si tvoj otrok a tvoja otrokyňa odpočinuli ako ty.+ 15  A budeš pamätať, že si sa stal otrokom v egyptskej krajine+ a že Jehova, tvoj Boh, ťa odtiaľ vyviedol silnou rukou a vystretým ramenom.+ Preto ti Jehova, tvoj Boh, prikázal, aby si zachovával sabatný deň.+ 16  Cti svojho otca a svoju matku,+ ako ti prikázal Jehova, tvoj Boh, aby boli tvoje dni dlhé a aby sa ti dobre vodilo+ na zemi, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh. 17  Nezavraždíš.+ 18  Nedopustíš sa cudzoložstva.+ 19  Nebudeš kradnúť.+ 20  Ani nebudeš falošne svedčiť proti svojmu blížnemu.+ 21  Ani nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho.+ Ani nebudeš sebecky [a] žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho, po jeho poli, alebo po jeho otrokovi, alebo jeho otrokyni, po jeho býkovi, alebo jeho oslovi, alebo po čomkoľvek, čo patrí tvojmu blížnemu.‘+ 22  Tieto Slová hovoril Jehova celému vášmu zboru na vrchu sprostred ohňa,+ oblaku a hustej temnoty, silným hlasom, a nič nedodal; potom ich napísal na dve kamenné tabuľky a dal mi ich.+ 23  A stalo sa, len čo ste počuli ten hlas sprostred tmy, kým vrch horel ohňom,+ že ste sa ku mne priblížili, všetky hlavy vašich kmeňov a vaši starší muži. 24  Potom ste povedali: ‚Hľa, Jehova, náš Boh, nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť a počuli sme jeho hlas sprostred ohňa.+ Toho dňa sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom a ten môže zostať nažive.+ 25  A prečo by sme mali teraz zomrieť, veď tento veľký oheň nás môže stráviť?+ Ak budeme opäť počuť hlas Jehovu, nášho Boha, istotne zomrieme.+ 26  Veď kto zo všetkého tela počul hlas živého Boha+, ako hovorí sprostred ohňa, ako my, a predsa by žil ďalej? 27  Ty sám choď bližšie a vypočuj všetko, čo povie Jehova, náš Boh;+ a budeš nám hovoriť všetko, čo ti bude hovoriť Jehova, náš Boh, a istotne budeme počúvať a konať.‘ 28  Teda Jehova počul hlas vašich slov, keď ste mi hovorili, a Jehova mi povedal ďalej: ‚Počul som hlas slov tohto ľudu, ktoré ti hovorili. Urobili dobre vo všetkom, čo hovorili.+ 29  Len keby si to svoje srdce rozvíjali, aby sa ma bálo+ a aby vždy dodržiavalo všetky moje prikázania,+ aby sa im dobre darilo, aj ich synom, na neurčitý čas!+ 30  Choď, povedz im: „Vráťte sa domov do svojich stanov.“ 31  A ty tu stoj so mnou a nech ti hovorím celé prikázanie a predpisy a sudcovské rozhodnutia, ktoré ich máš vyučovať+ a ktoré budú uplatňovať v krajine, ktorú im dávam, aby ju vzali do vlastníctva.‘ 32  A budete dbať, aby ste konali tak, ako vám prikázal Jehova, váš Boh.+ Neobrátite sa napravo ani naľavo.+ 33  Máte chodiť po celej ceste, ktorú vám prikázal Jehova, váš Boh,+ aby ste žili a dobre sa vám darilo+ a aby ste skutočne predĺžili svoje dni v krajine, ktorú vezmete do vlastníctva.

Poznámky pod čiarou