5. Mojžišova 2:1–37

2  Potom sme sa obrátili a odtiahli do pustatiny na cestu Červeného mora, tak ako mi hovoril Jehova;+ a mnoho dní sme obchádzali vrch Seir.  Nakoniec mi takto povedal Jehova:  ‚Už ste dosť dlho obchádzali tento vrch.+ Zmeňte svoj smer na sever.  A prikáž ľudu a povedz: „Prechádzate pomedzím svojich bratov+, synov Ezaua+, ktorí bývajú v Seire;+ a budú sa vás báť+ a vy budete veľmi opatrní.  Nepúšťajte sa s nimi do sporu, lebo vám z ich krajiny nedám ani na šírku chodidla nohy; pretože vrch Seir som dal do dŕžavia Ezauovi.+  Budete jesť potravu, ktorú si kúpite od nich za peniaze; a budete tiež piť vodu, ktorú si od nich kúpite za peniaze.+  Lebo Jehova, tvoj Boh, ťa požehnal v každom skutku tvojej ruky.+ Dobre vie, ako si chodil touto veľkou pustatinou. Jehova, tvoj Boh, bol s tebou týchto štyridsať+ rokov. Nič ti nechýbalo.“‘+  Prechádzali sme preto ďalej, preč od našich bratov, synov Ezaua,+ ktorí bývajú v Seire, od cesty Araby+, od Elatu a od Ecjon-geberu+. Potom sme sa obrátili a pokračovali cestou moábskej pustatiny.+  Vtedy mi povedal Jehova: ‚Neobťažuj Moába, ani sa nepúšťaj s nimi do vojny, lebo ti z jeho krajiny nedám do dŕžavia nič, lebo Ár+ som dal do dŕžavia synom Lóta+. 10  (V skorších časoch v nej bývali Emimovia+, ľud veľký a početný a vysoký ako Anakimci.+ 11  Čo sa týka Refaimčanov+, tí boli tiež považovaní za podobných Anakimcom+, a Moábčania im hovorievali Emimovia. 12  A v Seire bývali predtým Chorejci+, ale synovia Ezaua+ ich zbavili vlastníctva a vyhladili ich pred sebou a bývali na ich mieste+ práve tak, ako Izrael urobí krajine v svojom dŕžaví, ktorú im Jehova istotne dá.) 13  Teraz vstaňte a vydajte sa cez údolie bystriny Zered.‘ Prekročili sme teda údolie bystriny Zered.+ 14  A dní, keď sme šli z Kádeš-barney, dokiaľ sme neprekročili údolie bystriny Zered, bolo tridsaťosem rokov, kým celé pokolenie bojovníkov sprostred tábora neprišlo k svojmu koncu, tak ako im prisahal Jehova.+ 15  A dokázalo sa tiež, že na nich bola Jehovova ruka+, aby ich znepokojovala uprostred tábora, kým neprišli k svojmu koncu.+ 16  A ihneď ako všetci bojovníci sprostred ľudu vymreli,+ stalo sa, že 17  Jehova hovoril ku mne ďalej a povedal: 18  ‚Dnes míňaš územie Moába, čiže Ár+, 19  a dostaneš sa blízko pred synov Ammóna. Neobťažuj ich, ani sa nepúšťaj s nimi do sporu, pretože ti nedám nič z krajiny synov Ammóna do dŕžavia, lebo som ju dal do dŕžavia synom Lóta.+ 20  Považovali ju za krajinu Refaimčanov.+ (Predtým v nej bývali Refaimčania a Ammónčania ich nazývali Zamzummim. 21  Boli veľkým a početným a vysokým ľudom ako Anakimci,+ a Jehova ich pred nimi vyhladzoval+, aby ich zbavili vlastníctva a bývali na ich mieste; 22  práve tak, ako [to] urobil pre synov Ezaua, ktorí bývajú v Seire,+ keď pred nimi vyhladil Chorejcov+, aby ich zbavili vlastníctva a bývali na ich mieste až do tohto dňa. 23  A Avvimčanov+, ktorí bývali v osadách až po Gazu+, vyhladili Kaftorania+, ktorí prišli z Kaftoru+, aby bývali na ich mieste.) 24  Vstaňte, odtiahnite a prekročte údolie bystriny Arnón+. Vidíš, dal som ti do ruky chešbonského kráľa Sichona+, Amorejčana. Začni teda brať do vlastníctva jeho krajinu a pusť sa s ním do vojny. 25  Tohto dňa začnem dávať des z teba a strach z teba na národy pod celými nebesami, ktoré o tebe počujú; a skutočne budú znepokojené a budú mať kvôli tebe bolesti podobné pôrodným.‘+ 26  Potom som poslal z pustatiny Kedemót+ poslov k chešbonskému kráľovi Sichonovi+ so slovami pokoja+ a povedal som: 27  ‚Nechaj ma prejsť svojou krajinou. Budem kráčať iba po ceste. Neobrátim sa napravo ani naľavo.+ 28  Akú potravu mi predáš za peniaze, [takú] budem jesť; a akú vodu mi dáš za peniaze, [takú] budem piť. Len ma nechaj prejsť peši,+ 29  práve tak, ako mi urobili synovia Ezaua bývajúci v Seire+ a Moábčania+ bývajúci v Ár, kým neprejdem cez Jordán do krajiny, ktorú nám dáva Jehova, náš Boh.‘+ 30  A chešbonský kráľ Sichon nás nenechal prejsť cez seba, lebo Jehova, tvoj Boh, nechal zatvrdiť jeho ducha+ a stvrdnúť jeho srdce, aby ho vydal do tvojej ruky, tak ako v tento deň.+ 31  Na to mi povedal Jehova: ‚Vidíš, začal som Sichona a jeho krajinu prenechávať tebe. Začni brať jeho krajinu do vlastníctva.‘+ 32  Keď vytiahol Sichon, on i všetok jeho ľud, aby sa stretol s nami v bitke pri Jachaci,+ 33  vtedy nám ho Jehova, náš Boh, prenechal,+ takže sme porazili jeho a jeho synov a všetok jeho ľud.+ 34  A dobyli sme práve v tom čase všetky jeho mestá a vydali každé mesto zničeniu,+ mužov i ženy i malé deti. Nenechali sme nikoho prežiť. 35  Len domáce zvieratá sme si ukoristili, spolu s korisťou miest, ktoré sme dobyli.+ 36  Od Aroeru,+ ktorý je na okraji údolia bystriny Arnón, a [od] mesta, ktoré je v údolí bystriny, až po Gileád nám nebolo žiadne mesto príliš vysoké.+ Jehova, náš Boh, nám ich všetky prenechal. 37  Len si sa nepriblížil ku krajine synov Ammóna,+ k celému okraju údolia bystriny Jabbok+, ani k mestám hornatého kraja, ani k čomukoľvek, o čom dal príkaz Jehova, náš Boh.

Poznámky pod čiarou