4. Mojžišova 16:1–50

16  A Kórach+, syn Jicchara,+ syna Koháta,+ syna Léviho,+ povstal spolu s Dátanom+ a Abirámom,+ Eliabovými+ synmi, a Ónom, synom Peleta, synmi Rúbena+.  A tu povstali pred Mojžišom, oni a dvestopäťdesiat mužov zo synov Izraela, náčelníkov zhromaždenia, povolaných zo zhromaždenia, preslávených mužov.  Tak sa zhromaždili proti+ Mojžišovi a Áronovi a povedali im: „Už je toho od vás dosť, pretože celé zhromaždenie, všetci sú svätí,+ a Jehova je v ich strede.+ Prečo by ste sa mali pozdvihovať nad Jehovov zbor?“+  Keď to počul Mojžiš, ihneď padol na tvár.  Potom hovoril Kórachovi a celému jeho zhromaždeniu a povedal: „Ráno Jehova oznámi, kto mu patrí+ a kto je svätý+ a kto sa bude k nemu približovať,+ a kohokoľvek vyvolí,+ priblíži sa k nemu.  Urobte toto: Vezmite si nádoby+ na oheň, Kórach a celé jeho zhromaždenie,+  a dajte do nich oheň a zajtra naň položte pred Jehovom kadidlo, a stane sa, že muž, ktorého si vyvolí Jehova,+ je ten svätý. Už je toho od vás dosť, synovia Léviho!“+  A Mojžiš povedal ďalej Kórachovi: „Počúvajte, prosím, Léviho synovia.  Je to pre vás taká malá vec, že si vás Boh Izraela oddelil z izraelského zhromaždenia,+ aby vás postavil ku konaniu služby Jehovovho svätostánku a aby ste stáli pred zhromaždením a slúžili mu,+ 10  a že má teba a s tebou všetkých tvojich bratov, synov Léviho, priviesť blízko? Musíte sa ešte snažiť, aby ste si zaistili kňazstvo?+ 11  Preto si ty i celé tvoje zhromaždenie, ktoré sa schádza, proti Jehovovi.+ A čo je Áron, že by ste mali proti nemu reptať?“+ 12  Neskôr poslal Mojžiš, aby zavolali Dátana a Abiráma,+ Eliabových synov, ale tí povedali: „Neprídeme hore!+ 13  Je to taká malá vec, že si nás priviedol z krajiny tečúcej mliekom a medom, aby si nás usmrtil v pustatine,+ že by si sa mal tiež až do krajnosti pokúšať hrať sa na knieža nad nami?+ 14  A tak je, nepriviedol si nás do nijakej krajiny tečúcej mliekom a medom,+ aby si nám dal dedičstvo polí a viníc. Chceš azda tým mužom vylúpiť oči? Neprídeme hore!“ 15  Na to sa Mojžiš veľmi rozhneval a povedal Jehovovi: „Neobráť sa, aby si sa pozrel na ich obilnú obeť.+ Nevzal som im ani jedného osla, ani som žiadnemu z nich neuškodil.“+ 16  Potom povedal Mojžiš Kórachovi:+ „Ty i celé tvoje zhromaždenie, predstúpte zajtra pred Jehovu,+ ty a oni a Áron. 17  A každý si vezmite svoju nádobu na oheň a dáte na ne kadidlo a každý predloží svoju nádobu na oheň pred Jehovu, dvestopäťdesiat nádob na oheň, a ty a Áron, každý svoju nádobu na oheň.“ 18  Tak vzali jeden každý svoju nádobu na oheň a dali na ne oheň a položili na ne kadidlo a postavili sa pri vchode do stanu stretnutia spolu s Mojžišom a Áronom. 19  Keď zobral proti nim Kórach celé zhromaždenie+ pri vchode do stanu stretnutia, vtedy sa celému zhromaždeniu objavila Jehovova sláva.+ 20  Jehova hovoril teraz Mojžišovi a Áronovi a povedal: 21  „Oddeľte sa+ zo stredu tohto zhromaždenia, aby som ich v okamihu vyhubil.“+ 22  Nato padli na tvár a povedali: „Ó, Bože, Bože duchov tela každého druhu,+ či keď zhreší iba jeden muž, rozhorčíš sa proti celému zhromaždeniu?“+ 23  Jehova zase hovoril Mojžišovi a povedal: 24  „Hovor zhromaždeniu a povedz: ‚Vzdiaľte sa od stanov Kóracha, Dátana a Abiráma!‘“+ 25  Potom vstal Mojžiš a išiel k Dátanovi a Abirámovi a izraelskí starší muži+ išli s ním. 26  Nato hovoril zhromaždeniu a povedal: „Odvráťte sa, prosím, od stanov týchto zlých mužov a nedotýkajte sa ničoho, čo im patrí,+ aby ste neboli zmetení v celom ich hriechu.“ 27  Okamžite odstúpili od stanov Kóracha, Dátana a Abiráma, z každej strany, a Dátan a Abirám vyšli, postavili sa pri vchode svojich stanov so svojimi manželkami a svojimi synmi a svojimi maličkými.+ 28  Nato povedal Mojžiš: „Podľa toho poznáte, že ma poslal Jehova, aby som konal všetky tieto skutky,+ že to nie je z môjho vlastného srdca:+ 29  Ak títo ľudia zomrú smrťou celého ľudstva a ten trest bude na nich uvedený trestom celého ľudstva,+ tak ma Jehova neposlal.+ 30  Ale ak to bude niečo stvorené, čo stvorí Jehova,+ a zem otvorí ústa a pohltí+ ich a všetko, čo im patrí, a oni budú musieť zaživa zísť do šeolu,+ tak budete istotne vedieť, že títo muži si počínali znevažujúco voči Jehovovi.“+ 31  A ihneď ako dohovoril všetky tieto slová, stalo sa, že zem, ktorá bola pod nimi, sa začala rozostupovať.+ 32  A zem otvorila ústa a pohltila ich a ich domácnosti a všetkých ľudí, ktorí patrili Kórachovi, i všetok majetok.+ 33  Tak zišli oni a všetci, ktorí k nim patrili, zaživa do šeolu, a zem ich prikryla,+ takže zahynuli zo stredu zboru.+ 34  A všetci Izraelčania, ktorí boli dookola nich, utiekli pri ich kriku, lebo začali hovoriť: „Bojíme sa, aby nás nepohltila zem!“+ 35  A od Jehovu vyšiel oheň+ a strávil tých dvestopäťdesiat mužov obetujúcich kadidlo.+ 36  A Jehova hovoril teraz Mojžišovi a povedal: 37  „Povedz Eleazárovi, synovi kňaza Árona, že má vziať zo spáleniska nádoby na oheň+: ‚A oheň rozptýľ tam; lebo sú sväté, 38  áno, nádoby na oheň tých mužov, ktorí zhrešili proti svojim dušiam.+ A urobia z nich tenké kovové platničky ako poťah na oltár+, pretože ich predložili pred Jehovu, takže sa stali svätými; a majú slúžiť ako znamenie synom Izraela.‘“+ 39  Eleazár teda vzal medené nádoby na oheň+, ktoré predložili tí, čo boli spálení, a začali ich roztepávať na potiahnutie oltára 40  ako pamätné [znamenie] pre synov Izraela, aby žiaden cudzí+ muž, ktorý nie je z Áronovho potomstva, nepristupoval, aby dával dymiť pred Jehovom kadidlo,+ a aby sa nikto nestal podobný Kórachovi a jeho zhromaždeniu,+ tak ako mu hovoril Jehova prostredníctvom Mojžiša. 41  A hneď budúci deň začalo celé zhromaždenie synov Izraela reptať proti Mojžišovi a Áronovi+ a hovoriť: „Vy, vy ste usmrtili Jehovov ľud.“ 42  A keď sa zišlo zhromaždenie proti Mojžišovi a Áronovi, stalo sa, že sa potom obrátili k stanu stretnutia; a hľa, prikrýval ho oblak a začala sa objavovať Jehovova sláva.+ 43  A Mojžiš a Áron prišli pred stan stretnutia.+ 44  Potom hovoril Jehova Mojžišovi a povedal: 45  „Vstaňte zo stredu tohto zhromaždenia, aby som ho v okamihu vyhubil.“+ Nato padli na tvár.+ 46  Potom povedal Mojžiš Áronovi: „Vezmi nádobu na oheň a daj do nej oheň z oltára+ a nalož kadidlo a choď rýchlo k zhromaždeniu a dosiahni preň zmierenie,+ lebo od Jehovovej tváre vyšlo rozhorčenie.+ Začala rana!“ 47  Áron ju hneď vzal, ako povedal Mojžiš, a rozbehol sa doprostred zboru; a hľa, medzi ľudom začala rana. Preto naložil kadidlo a začal konať pre ľud zmierenie. 48  A stál medzi mŕtvymi a živými.+ Nakoniec sa pohroma zastavila.+ 49  A počet mŕtvych od tej pohromy dosiahol štrnásťtisíc sedemsto, okrem tých zomrelých kvôli Kórachovi. 50  Keď sa konečne Áron vrátil k Mojžišovi ku vchodu do stanu stretnutia, pohroma sa zastavila.

Poznámky pod čiarou