2. Samuelova 23:1–39

23  A toto sú Dávidove posledné slová:+„Výrok Dávida, syna Izaiho,+a výrok telesne schopného muža, ktorý bol vysoko vyzdvihnutý,+toho pomazaného+ Jakobovým Bohoma toho príjemného z izraelských melódií+.   Bol to Jehovov duch, ktorý hovoril skrze mňa,+a jeho slovo bolo na mojom jazyku.+   Boh Izraela povedal,hovorila ku mne Skala Izraela:+‚Keď ten, kto panuje nad ľudstvom, je spravodlivý,+panuje v bázni pred Bohom,+   potom je to ako svetlo rána, keď vysvitne slnko,+ráno bez mrakov.Z jasu, z dažďa je zo zeme tráva.‘+   Veď či nie je moja domácnosť ako u Boha?+Lebo to, čo mi udelil, je zmluva trvajúca na neurčito,+vo všetkom pekne usporiadaná a zabezpečená.+Pretože je to všetko moja záchrana+ a všetko moje potešenie,či ju nenechá práve preto rásť?+   Ale naničhodníci+ sú odháňaní+, všetci podobní tŕnistým krom;+veď by sa nemali brať do ruky.   Keď sa ich nejaký muž dotkne,má byť úplne vyzbrojený železom a násadou kopije,a budú dôkladne spálení ohňom.“+  Toto sú mená mocných+ mužov, ktorí patrili Dávidovi: Jošeb-bašebet+ Tachkemonský, hlava troch. Mával svojou kopijou nad osemsto naraz zabitými.  Hneď po ňom Eleazár,+ syn Doda+, syna Achochiho, bol medzi tromi mocnými mužmi pri Dávidovi, keď podpichovali Filištíncov. Zhromaždili sa tam k boju, a tak izraelskí muži ustúpili.+ 10  To on vstal a zrážal Filištíncov, kým neustala jeho ruka, a jeho ruka zostala na meči,+ takže v ten deň vykonal Jehova veľkú záchranu;+ a ľud, ten sa vrátil za ním, len aby zobliekal [zabitých].+ 11  A po ňom bol Šamma, syn Agého Harárskeho.+ A Filištínci sa zhromaždili pri Lechi, kde bol vtedy kus poľa plný šošovice+; a ľud utekal pred Filištíncami. 12  Ale on sa postavil doprostred toho kusa poľa a oslobodil ich a zrážal Filištíncov, takže Jehova vykonal veľkú záchranu.+ 13  A traja z tridsiatich predstavených+ zišli a počas žatvy prišli k Dávidovi do Adullamskej+ jaskyne; a v nížine Refaimčanov+ táborila stanová dedina Filištíncov. 14  A Dávid bol vtedy na ťažko prístupnom mieste;+ a v Betleheme bola vtedy predná hliadka+ Filištíncov. 15  Po chvíli vyjadril Dávid žiadostivú túžbu a povedal: „Keby som sa tak mohol napiť vody z betlehemskej cisterny, ktorá je pri bráne!“+ 16  Na to si tí traja mocní muži prekliesnili cestu do filištínskeho tábora a načerpali vodu z betlehemskej cisterny, ktorá je pri bráne, a niesli a priniesli ju Dávidovi;+ a nebol ochotný ju piť, ale vylial+ ju Jehovovi. 17  A riekol ďalej: „Ó, Jehova, je to pre mňa nemysliteľné,+ aby som to urobil! [Mám piť] krv+ mužov, ktorí išli s nasadením svojich duší?“ A nebol ochotný ju piť. To sú veci, ktoré urobili tí traja mocní muži. 18  A Abišaj+, Joábov brat, syn Ceruje,+ ten bol hlavou tridsiatich, a mával svojou kopijou nad tristo zabitými, a mal povesť ako tí traja.+ 19  Hoci bol ešte význačnejší ako ostatných tridsať a bol ich veliteľom, úroveň tých [prvých] troch nedosiahol.+ 20  Čo sa týka Benajaha+, Jehojadovho syna,+ syna udatného muža, ktorý vykonal mnoho skutkov v Kabceeli+, sám zrazil dvoch synov Ariela Moábskeho; a sám zostúpil a zrazil leva+ vnútri vodnej jamy v deň, keď padal sneh.+ 21  A to on zrazil Egypťana mimoriadnej veľkosti.+ Hoci v ruke Egypťana bola kopija, predsa šiel naňho s prútom a vytrhol kopiju z Egypťanovej ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou.+ 22  Tieto veci urobil Benajah+, syn Jehojadov; a mal povesť ako tí traja mocní muži.+ 23  Hoci bol ešte význačnejší ako tých tridsať, úroveň oných troch nedosiahol; ale Dávid ho menoval do svojej telesnej stráže.+ 24  Medzi tridsiatimi bol Joábov brat Asahel+; Elchanán,+ syn Dodov, z Betlehema, 25  Šamma+ Charodský, Elika Charodský, 26  Paltický Chelec+, Tekoan Ira+, syn Ikkešov,+ 27  Abiezer+ Anatótsky+, Mebunnaj Chúšatský,+ 28  Calmón Achochský,+ Maharai+ Netofaťanský, 29  Cheleb+ Netofaťanský, syn Baanahov, Ittai+, syn Ribaiho, z Gibey synov Benjamina, 30  Benajah+ Piratóňan, Hiddai z údolia bystrín v Gaaši,+ 31  Abi-albón Arbatský, Azmávet+ Bar-chumský, 32  Eljachba Šaalbonský, Jašenovi synovia, Jonatán,+ 33  Šamma Harársky, Achiam+, syn Šarara Harárskeho, 34  Elifelet, syn Achašbaiho, ktorý bol synom Maachatského, Eliam, syn Achitofela+ Gilonského, 35  Checro+ Karmelský, Paarai Arbitský, 36  Jigal, syn Nátana+ Cóbskeho, Bani Gádsky, 37  Celek+ Ammónsky, Nachrai Beerótsky, zbrojnoš Joába, syna Ceruje, 38  Ira Jitrijský+, Gareb+ Jitrijský, 39  Urijah+ Chetitský – celkom tridsaťsedem.

Poznámky pod čiarou