2. Kroník 34:1–33

34  Joziáš+ mal osem+ rokov, keď začal panovať, a panoval v Jeruzaleme tridsaťjeden rokov.+  A konal to, čo bolo správne v Jehovových očiach,+ a chodil po cestách svojho predka Dávida;+ a neodbočil napravo ani naľavo.+  A v ôsmom roku svojej vlády, ešte kým bol chlapcom,+ začal hľadať+ Boha svojho predka Dávida; a v dvanástom roku začal očisťovať+ Júdu a Jeruzalem od výšin+ a posvätných kolov+ a rytín+ a liatych sôch.  Ďalej strhli pred ním oltáre+ Baalov;+ a stojany s kadidlom+, ktoré boli hore, zoťal; a posvätné koly+ a rytiny+ a liate sochy rozbil a obrátil na prach+, a potom [ho] rozhodil na povrch pohrebísk tých, ktorí im obetovávali.+  A kosti+ kňazov popálil na ich oltároch.+ Tak očistil Júdu a Jeruzalem.  Aj v mestách Manašeho+ a Efraima+ a Simeona, až po Naftaliho, na ich spustošených miestach všade dookola  postŕhal oltáre+ a posvätné koly+, a rytiny+ rozdrvil a obrátil na prach;+ a zoťal všetky stojany s kadidlom+ v celej izraelskej krajine, a potom sa vrátil do Jeruzalema.  A v osemnástom+ roku svojej vlády, keď očistil krajinu a dom, poslal Šafana+, syna Acaliaha, a veliteľa mesta Maasejaha a zapisovača Joacha, syna Joacháza, aby opravili+ dom Jehovu, jeho Boha.  A tak prišli k veľkňazovi Chilkijahovi+ a dali peniaze, ktoré sa prinášali do Božieho domu, ktoré zhromaždili Léviti, vrátnici+, z ruky Manašeho+ a Efraima+ a z celého zvyšku Izraela+ a z celého Júdu a Benjamina a od obyvateľov Jeruzalema. 10  Potom [ich] dali do ruky vykonávateľov diela, ktorí boli ustanovení nad Jehovovým domom.+ Vykonávatelia diela, ktorí boli činní v Jehovovom dome, ich zase vynaložili na vylepšenie a opravu domu. 11  Dali ich teda remeselníkom a staviteľom,+ aby nakúpili tesané kamene+ a trámy pre skoby a aby stavali z brvien domy, ktoré skazili judskí králi+. 12  A muži v tom diele konali s vernosťou;+ a boli nad nimi ustanovení Léviti Jachat a Obadiáš zo synov Meráriho+, a Zechariáš a Mešullam zo synov Kohátovcov+, aby pôsobili ako dozorcovia. A Léviti, z ktorých každý bol znalcom nástrojov piesne+, 13  boli nad nosičmi bremien+, a dozorcami+ všetkých vykonávateľov diela pre rôzne služby; a z Lévitov+ boli tajomníci+ a úradníci a strážcovia brán+. 14  A kým vynášali peniaze+, ktoré sa nosili z Jehovovho domu, kňaz Chilkijah+ našiel knihu+ Jehovovho zákona+ [odovzdanú] Mojžišovou+ rukou. 15  Chilkijah teda odpovedal a riekol tajomníkovi Šafanovi+: „Našiel som v Jehovovom dome tú knihu zákona.“ S tým dal Chilkijah knihu Šafanovi. 16  Šafan potom priniesol knihu kráľovi a ďalej kráľovi odpovedal a riekol: „Všetko, čo bolo dané do ruky tvojich sluhov, robia. 17  A vysýpajú peniaze, ktoré sa nachádzajú v Jehovovom dome, a dávajú ich do ruky ustanovených mužov a do ruky vykonávateľov diela.“+ 18  A tajomník Šafan oznámil ďalej kráľovi a povedal: „Kňaz Chilkijah mi dal+ knihu+.“ A Šafan začal z nej pred kráľom čítať.+ 19  A keď kráľ počul slová zákona, stalo sa, že okamžite roztrhol svoje odevy.+ 20  Potom kráľ prikázal Chilkijahovi+ a Achikámovi+, Šafanovmu synovi, a Abdonovi, Micheášovmu synovi, a tajomníkovi+ Šafanovi+ a kráľovmu sluhovi Asaiahovi+ a povedal: 21  „Choďte, dopytujte+ sa Jehovu kvôli mne+ a kvôli tomu, čo zostalo v Izraeli a v Júdovi, ohľadom slov knihy+, ktorá sa našla, lebo veľký je Jehovov zúrivý hnev,+ ktorý sa musí vyliať proti nám preto, že naši predkovia nedodržiavali Jehovovo slovo tak, že by konali podľa všetkého, čo je napísané v tejto knihe.“+ 22  A tak Chilkijah spolu s tými, ktorým [povedal] kráľ, šiel k prorokyni+ Chulde,+ manželke Šalluma, správcu odevov,+ syna Tikvu, syna Charchasa, keďže bývala v Jeruzaleme v druhej štvrti; a hovorili s ňou týmto spôsobom. 23  Na to im riekla: „Toto hovoril Jehova, Boh Izraela: ‚Povedzte mužovi, ktorý vás poslal ku mne: 24  „Toto povedal Jehova: ‚Hľa, privádzam nešťastie+ na toto miesto a na jeho obyvateľov,+ všetky kliatby+, ktoré sú napísané v knihe, ktorú čítali pred judským kráľom,+ 25  lebo ma opustili+ a prinášali obetný dym+ iným bohom, aby ma urážali+ všetkým, čo konali ich ruky+, a aby sa vylial môj zúrivý hnev+ na toto miesto a nebol uhasený.‘“+ 26  A judskému kráľovi, ktorý vás posiela, aby ste sa dopytovali Jehovu, toto mu máte povedať: „Toto povedal Jehova, Boh Izraela:+ ‚Čo sa týka slov+, ktoré si počul, 27  keďže tvoje srdce+ bolo mäkké, takže si sa pokoril+ kvôli Bohu, keď si počul jeho slová o tomto mieste a jeho obyvateľoch, a pokoril+ si sa predo mnou a roztrhol+ svoje odevy a plakal si predo mnou, ja, áno, ja som počul,+ je Jehovov výrok. 28  Hľa, zhromažďujem ťa k tvojim predkom, a istotne budeš zhromaždený na svoj cintorín v pokoji+ a tvoje oči nepozrú na všetko nešťastie,+ ktoré privádzam na toto miesto a jeho obyvateľov.‘“‘“+ Potom priniesli odpoveď kráľovi. 29  A kráľ poslal a zhromaždil všetkých judských a jeruzalemských starších mužov.+ 30  Kráľ teraz vyšiel k Jehovovmu domu+ so všetkými judskými mužmi a obyvateľmi Jeruzalema a kňazmi+ a Lévitmi a všetkým ľudom, veľkými rovnako ako malými; a začal im do uší čítať+ všetky slová knihy zmluvy, ktorá sa našla v Jehovovom dome.+ 31  A kráľ stál na svojom mieste+ a uzavrel zmluvu+ pred Jehovom, že bude nasledovať Jehovu a dodržiavať jeho prikázania+ a jeho svedectvá+ a jeho predpisy+ celým svojím srdcom+ a celou svojou dušou+, aby plnil+ slová zmluvy, ktoré boli napísané v tej knihe+. 32  Ďalej nechal všetkých, ktorí sa nachádzali v Jeruzaleme a v Benjaminovi, aby zaujali [k tomu] postoj. A obyvatelia Jeruzalema tak urobili podľa zmluvy Boha, Boha svojich predkov.+ 33  Potom Joziáš odstránil všetky odporné veci+ zo všetkých krajín, ktoré patrili synom Izraela,+ a nechal všetkých, ktorí sa nachádzali v Izraeli, ujať sa služby, aby slúžili Jehovovi, svojmu Bohu. Po všetky jeho dni neodbočili od nasledovania Jehovu, Boha svojich predkov+.

Poznámky pod čiarou