2. Kroník 25:1–28

25  A Amaciah+ sa stal kráľom vo veku dvadsaťpäť rokov a panoval v Jeruzaleme dvadsaťdeväť rokov. A jeho matka sa volala Jehoaddan+ z Jeruzalema.  A stále konal to, čo bolo správne v očiach Jehovu,+ lenže nie celým+ srdcom.  A len čo kráľovstvo spočívajúce na ňom zosilnelo, stalo sa, že pohotovo zabil+ svojich sluhov+, ktorí usmrtili kráľa, jeho otca.+  A ich synov neusmrtil, ale [urobil] podľa toho, čo je napísané v zákone, v Mojžišovej knihe,+ ktorý Jehova prikázal, povediac: „Otcovia nemajú zomrieť za synov,+ ani synovia nemajú zomrieť za otcov;+ ale každý má zomrieť za svoj vlastný hriech.“+  A Amaciah potom zhromaždil Júdu a postavil ich podľa domu predkov,+ podľa veliteľov tisícov+ a podľa veliteľov stoviek+ za celého Júdu a Benjamina; a ďalej ich spísal od dvadsať rokov+ vyššie, a nakoniec videl, že [je] ich tristotisíc vybraných mužov vychádzajúcich do vojska, zaobchádzajúcich s kopijou+ a s veľkým štítom+.  Ďalej najal stotisíc udatných, mocných mužov z Izraela za sto strieborných talentov.  A prišiel k nemu istý muž [pravého] Boha+ a povedal: „Kráľu, nech nejde s tebou izraelské vojsko, lebo Jehova nie je s Izraelom,+ [čiže] so všetkými synmi Efraima.  Ale poď sám, konaj, buď odvážny vo vojne.+ [Pravý] Boh by mohol spôsobiť, že sa potkneš pred nepriateľom; u Boha totiž je sila pomáhať+ a spôsobiť potkýnanie+.“  Amaciah+ na to povedal mužovi [pravého] Boha: „Ale čo sa má urobiť s tou stovkou talentov, ktorú som dal izraelským oddielom?“+ A tak muž [pravého] Boha povedal: „U Jehovu sú prostriedky, aby ti dal omnoho viac ako to.“+ 10  Amaciah ich teda oddelil, totiž oddiely, ktoré prišli k nemu z Efraima, aby išli na svoje miesto. Ich hnev sa však veľmi rozpálil proti Júdovi, takže sa vrátili na svoje miesto v páľave hnevu+. 11  A Amaciah, ten zobral odvahu a viedol potom svoj ľud a šiel k Údoliu soli+; a pozrážal synov Seira+, desaťtisíc.+ 12  A desaťtisíc zajali judskí synovia živých. Odviedli ich preto na vrchol skalného útesu a zhodili ich z vrcholu skalného útesu; a oni – všetci do jedného – sa roztrieskali.+ 13  A členovia oddielu, ktorých poslal Amaciah späť, aby nešli s ním do vojny,+ tí začali robiť výpady do judských miest, od Samárie+ až po Bet-choron+, a pobili ich tritisíc a nabrali mnoho vydrancovaného. 14  Ale po tom, čo prišiel Amaciah od zrážania Edomčanov, stalo sa, že priniesol bohov+ synov Seira a postavil si ich ako bohov+ a začal sa pred nimi klaňať+ a začal im prinášať obetný dym.+ 15  Preto sa Jehovov hnev rozpálil proti Amaciahovi, a tak poslal k nemu proroka a povedal mu: „Prečo si hľadal bohov+ toho ľudu,+ ktorí neoslobodili svoj vlastný ľud z tvojej ruky?“+ 16  A keď mu hovoril, stalo sa, že [kráľ] mu okamžite povedal: „Urobili sme ťa kráľovým radcom?+ Prestaň pre vlastné dobro.+ Prečo ťa majú zraziť?“ Prorok teda prestal, ale povedal: „Istotne viem, že sa Boh rozhodol priviesť na teba skazu,+ pretože si urobil toto+ a nepočúval si moju radu.“+ 17  Potom sa judský kráľ Amaciah poradil a poslal k izraelskému kráľovi Joášovi, synovi Jehoachaza, syna Jehuovho,+ a povedal: „Príď! Pozrime si navzájom do tváre.“+ 18  A tak izraelský kráľ Joáš poslal k judskému kráľovi Amaciahovi a povedal:+ „Tŕnistá burina, ktorá bola v Libanone,+ poslala k cédru, ktorý bol v Libanone, a povedala: ‚Daj svoju dcéru môjmu synovi za manželku.‘+ Šlo však okolo divé poľné zviera+, ktoré bolo v Libanone, a zašliaplo tú tŕnistú burinu. 19  Povedal si si: Hľa, zrazil si Edom.+ A tvoje srdce+ ťa pozdvihlo, aby si bol oslavovaný.+ Zostaň bývať v svojom vlastnom dome.+ Prečo by si sa mal púšťať do sporu v zlom postavení,+ a musel padnúť, ty i Júda s tebou?“+ 20  Ale Amaciah nepočúval; lebo to bolo od [pravého] Boha,+ aby ich vydal do jeho ruky, lebo hľadali edomských bohov.+ 21  Izraelský kráľ Joáš teda vyšiel+ a pozreli si potom navzájom do tváre,+ on a judský kráľ Amaciah, pri Bet-šemeši+, ktorý patrí Júdovi. 22  A Júda bol pred Izraelom porazený,+ takže sa dali na útek, každý do svojho stanu.+ 23  A judského kráľa Amaciaha, syna Joáša, syna Jehoachazovho, toho sa izraelský kráľ Joáš zmocnil+ pri Bet-šemeši, načo ho priviedol do Jeruzalema+ a urobil prielom v jeruzalemskom múre, od Efraimovej brány+ až po Rohovú bránu+, štyristo lakťov. 24  A [vzal] všetko zlato a striebro a všetky predmety, ktoré sa nachádzali v dome [pravého] Boha pri Obéd-edome,+ a poklady kráľovho domu+ a rukojemníkov, a potom sa vrátil do Samárie.+ 25  A judský kráľ Amaciah+, syn Joášov, žil ďalej po smrti izraelského kráľa Joáša+, syna Jehoachazovho, pätnásť rokov.+ 26  Čo sa týka ostatných Amaciahových záležitostí, prvých a posledných,+ hľa, či nie sú zapísané v Knihe+ judských a izraelských kráľov?+ 27  A odvtedy, ako Amaciah odbočil od nasledovania Jehovu, v Jeruzaleme zosnovávali proti nemu sprisahanie+. Nakoniec utiekol do Lachiša+, ale poslali za ním do Lachiša a usmrtili ho tam.+ 28  Odviezli ho teda na koňoch+ a pochovali ho s jeho predkami v Júdovom meste.+

Poznámky pod čiarou