1. Samuelova 17:1–58

17  A Filištínci+ zhromažďovali svoje tábory do vojny. Keď sa zhromaždili v Sochu+, ktoré patrí Júdovi, tak sa utáborili medzi Sochom a Azékou+ v Efes-dammime+.  Saul a izraelskí muži, tí sa zhromaždili a utáborili v nížine Éla+ a rozostavili sa do bojového šíku v ústrety Filištíncom.  A Filištínci stáli na vrchu na jednej strane a Izraelčania stáli na vrchu na druhej strane, a údolie bolo medzi nimi.  A z filištínskych táborov začal vychádzať popredný bojovník, ktorého meno bolo Goliát,+ z Gátu+, vysoký šesť lakťov a piaď.+  A na hlave mal medenú prilbu a oblečenú mal drôtenú košeľu z prekrývajúcich sa šupín, a tá drôtená košeľa+ vážila päťtisíc šeklov medi.  A na nohách mal medené stehenné brnenie a medzi plecami medený oštep+.  A drevená násada jeho kopije bola ako vratidlo tkáčov,+ a hrot jeho kopije bol šesťsto šeklov železa; a pred ním pochodoval nosič veľkého štítu.  Potom sa zastavil a začal volať na izraelské bojové línie+ a hovoriť im: „Prečo vychádzate, aby ste sa rozostavili do bojového šíku? Či nie som azda Filištínec a vy sluhovia+, ktorí patria Saulovi? Vyvoľte si muža, a nech zíde ku mne.  Ak bude schopný bojovať so mnou a zrazí ma, potom sa staneme vašimi sluhami. Ale ak ho sám premôžem a zrazím ho, vy sa stanete našimi sluhami a budete nám slúžiť.+ 10  A Filištínec pokračoval a povedal: „Ja sám v tento deň podpichujem+ izraelské bojové línie. Dajte mi nejakého muža, a bojujme spolu!“+ 11  Keď Saul+ a celý Izrael počuli tieto Filištíncove slová, predesili sa a mali veľký strach.+ 12  A Dávid bol synom toho Efratčana+ z Júdovho Betlehema, ktorý sa menoval Izai. A mal osem synov.+ A ten muž bol za Saulových dní už starý medzi mužmi. 13  A traja najstarší Izaiho synovia vyšli. Šli za Saulom do vojny;+ a mená troch jeho synov, ktorí šli do vojny, boli Eliab+, prvorodený, a jeho druhý syn Abinadáb+ a tretí Šamma+. 14  A Dávid bol najmladší,+ a traja najstarší šli za Saulom. 15  A Dávid chodieval a vracal sa od Saula, aby dohliadal na ovce svojho otca v Betleheme.+ 16  A ten Filištínec stále vychádzal zavčas rána a večer a zaujímal svoje postavenie počas štyridsiatich dní. 17  Potom povedal Izai svojmu synovi Dávidovi: „Vezmi, prosím, svojim bratom túto efu praženého zrna+ a týchto desať chlebov a rýchlo ich zanes do tábora svojim bratom. 18  A veliteľovi tisíca máš priniesť týchto desať porcií mlieka;+ tiež sa máš postarať o svojich bratov, čo sa týka ich blaha,+ a máš vziať od nich závdavok.“ 19  Zatiaľ boli Saul a oni a všetci ostatní izraelskí muži v nížine Éla+ a bojovali proti Filištíncom.+ 20  Dávid teda vstal zavčas rána a zveril ovce pastierovi a zobral sa a šiel, ako mu prikázal Izai.+ Keď prišiel k ohradenému táboru,+ vojenské sily vychádzali do bojovej línie+ a pozdvihli bojový pokrik. 21  A Izrael a Filištínci začali rozostavovať bojovú líniu oproti bojovej línii. 22  Dávid okamžite zložil zo seba batožinu+ [a] zveril [ju] strážcovi batožín+ a rozbehol sa k bojovej línii. Keď prišiel, začal sa vypytovať na blaho svojich bratov.+ 23  Kým s nimi hovoril, tu z bojových línií Filištíncov vystúpil popredný bojovník, ktorého meno bolo Goliát,+ Filištínec z Gátu+, a začal hovoriť rovnaké slová ako predtým+ a Dávid si [to] vypočul. 24  A všetci izraelskí muži, tí keď videli toho muža, rozpŕchli sa pred ním a veľmi sa báli.+ 25  A izraelskí muži začali hovoriť: „Videli ste tohto muža, ktorý vychádza? Vychádza totiž, aby podpichoval+ Izrael. A stane sa, že muža, ktorý ho zrazí, kráľ obohatí veľkým bohatstvom a dá mu vlastnú dcéru+ a domu jeho otca dá v Izraeli voľnosť.“+ 26  A Dávid začal hovoriť mužom, ktorí stáli blízko neho: „Čo sa stane mužovi, ktorý zrazí tamtoho Filištínca+ a odvráti pohanu od Izraela?+ Veď kto je ten neobrezaný+ Filištínec, že musí podpichovať+ bojové línie živého Boha+?“ 27  Potom mu ľud povedal rovnaké slová ako predtým. Povedali: „Tak sa stane mužovi, ktorý ho zrazí.“ 28  A jeho najstarší brat Eliab+ začul, ako hovorí mužom, a Eliabov hnev sa rozpálil proti Dávidovi,+ takže povedal: „Prečo si [sem] zostúpil? A komu si zveril tých pár oviec v pustatine?+ Sám dobre poznám tvoju opovážlivosť a zlo tvojho srdca,+ lebo si zišiel, aby si videl boj.“+ 29  Na to Dávid povedal: „Čo som teraz urobil? Nebolo to iba slovo?“+ 30  S tým sa od neho obrátil smerom k niekomu inému a hovoril tie isté slová ako predtým,+ a ľudia mu dali zase rovnakú odpoveď ako predtým.+ 31  Slová, ktoré hovoril Dávid, začuli a povedali ich pred Saulom. Dal ho preto priviesť. 32  A Dávid potom povedal Saulovi: „Nech žiadnemu mužovi nemeravie srdce.+ Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom.“+ 33  Ale Saul povedal Dávidovi: „Nie si schopný ísť proti tomu Filištíncovi, aby si s ním bojoval,+ lebo si iba chlapec,+ a on je bojovníkom od svojho chlapčenstva.“ 34  A Dávid povedal Saulovi: „Tvoj sluha sa stal pastierom svojho otca medzi drobným stádom, a prišiel lev+, ba i medveď, a [každý] odniesol zo stáda ovcu. 35  A vyšiel som za ním a zrazil som ho+ a oslobodil som z jeho tlamy. Keď sa začal dvíhať proti mne, chytil som ho za bradu a zrazil som ho a usmrtil. 36  Leva i medveďa zrazil tvoj sluha; a tento neobrezaný Filištínec+ sa stane podobný jednému z nich, lebo podpichoval+ bojové línie+ živého Boha+.“ 37  Potom Dávid dodal: „Jehova, ktorý ma oslobodil z laby leva a z laby medveďa, ten ma oslobodí z ruky toho Filištínca.“+ Na to Saul povedal Dávidovi: „Choď, a kiež sám Jehova dokáže, že je s tebou.“+ 38  Saul teraz obliekol Dávida do svojich odevov a dal mu na hlavu medenú prilbu a natiahol mu drôtenú košeľu. 39  Potom si Dávid pripásal cez svoje odevy meč a chystal sa ísť, [ale nemohol], lebo si ich nevyskúšal. Nakoniec povedal Dávid Saulovi: „Nie som schopný ísť v týchto veciach, lebo som si ich nevyskúšal.“ Dávid ich teda zo seba sňal.+ 40  A vzal do ruky svoju palicu a vybral si päť najhladších kameňov z údolia bystriny a dal si ich do pastierskeho vaku, ktorý mu slúžil ako batoh, a v ruke mal svoj prak.+ A začal sa približovať k Filištíncovi. 41  A Filištínec začal prichádzať, prichádzal bližšie a bližšie k Dávidovi, a pred ním bol muž nesúci veľký štít. 42  A keď sa Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol+ ním, pretože sa mu javil ako chlapec+ s rumencom+, krásneho vzhľadu.+ 43  Filištínec teda povedal Dávidovi: „Či som pes,+ že ku mne prichádzaš s palicami?“ S tým zvolával Filištínec pri svojich bohoch+ zlo na Dávida. 44  A Filištínec povedal ďalej Dávidovi: „Len poď ku mne, a ja dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a poľným zvieratám.“+ 45  Dávid zasa povedal Filištíncovi: „Prichádzaš ku mne s mečom a s kopijou a s oštepom,+ ale ja prichádzam k tebe s menom Jehovu vojsk,+ Boha izraelských bojových línií, ktorého si podpichoval.+ 46  V tento deň ťa Jehova vydá do mojej ruky,+ a istotne ťa zrazím a odnímem ti hlavu; a mŕtvoly filištínskeho tábora dám istotne v tento deň nebeskému vtáctvu a divým zemským zvieratám;+ a ľudia celej zeme spoznajú, že jestvuje Boh, ktorý patrí Izraelu.+ 47  A celý tento zbor spozná, že Jehova nezachraňuje ani mečom, ani kopijou,+ lebo boj patrí Jehovovi,+ a vydá vás do našej ruky.“+ 48  A stalo sa, že Filištínec sa zdvihol a stále prichádzal a blížil sa Dávidovi v ústrety, a Dávid sa ponáhľal a rozbehol sa k bojovej línii v ústrety Filištíncovi.+ 49  Potom Dávid vopchal ruku do svojho vaku a vzal odtiaľ kameň a vrhol ho z praku, takže udrel+ Filištínca do čela, a kameň sa mu vnoril do čela, a on padol tvárou na zem.+ 50  Tak Dávid s prakom a kameňom dokázal, že je silnejší ako Filištínec, a zrazil Filištínca a usmrtil ho; a v Dávidovej ruke nebol meč.+ 51  A Dávid bežal ďalej a postavil sa nad Filištínca. Vtedy vzal jeho meč+ a vytiahol ho z pošvy a celkom ho usmrtil, keď mu ním odsekol hlavu.+ A Filištínci uvideli, že ich mocný muž zomrel, a dali sa na útek.+ 52  A tak sa izraelskí a judskí muži zodvihli a prepuknúc v pokrik prenasledovali+ Filištíncov až po údolie+ a až po brány Ekrona+, a Filištínci padali smrteľne ranení na ceste od Šaarajimu+ až po Gát a tiež až po Ekron. 53  Nato sa vrátili synovia Izraela od rozohneného prenasledovania Filištíncov a plienili+ ich tábory. 54  Potom vzal Dávid Filištíncovu hlavu+ a priniesol ju do Jeruzalema, a jeho zbrane si dal do stanu.+ 55  A v okamihu, keď Saul videl Dávida, ako vychádza v ústrety Filištíncovi, povedal veliteľovi vojska Abnérovi+: „Čí+ syn je ten chlapec,+ Abnér?“ A tak Abnér povedal: „Pri živote tvojej duše, kráľu, vôbec neviem!“ 56  Kráľ teda povedal: „Spýtaj sa, čí syn je ten chlapec.“ 57  Ihneď ako sa teda Dávid po zrazení Filištínca vrátil, vzal ho Abnér a priviedol ho pred Saula s Filištíncovou hlavou+ v ruke. 58  Saul mu povedal: „Čí syn si, chlapče?“, na čo Dávid povedal: „Syn tvojho sluhu Izaiho+ Betlehemského.“+

Poznámky pod čiarou