1. Mojžišova 5:1–32

5  Toto je kniha Adamových dejín. V deň, keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu.+  Stvoril ich mužského a ženského rodu.+ Nato ich požehnal a dal im meno Človek+ v deň, keď boli stvorení.+  A Adam žil stotridsať rokov. Vtedy sa stal otcom syna na svoju podobu, na svoj obraz, a dal mu meno Set.+  A Adamových dní potom, čo sa stal otcom Seta, bolo osemsto rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér+.  Tak všetky Adamove dni, ktoré žil, dosiahli deväťstotridsať rokov, a zomrel.+  A Set žil stopäť rokov. Vtedy sa stal otcom Enoša.+  A potom, čo sa stal Set otcom Enoša, žil ešte osemstosedem rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér.  Tak všetky Setove dni dosiahli deväťstodvanásť rokov, a zomrel.  A Enoš žil deväťdesiat rokov. Vtedy sa stal otcom Kenana+. 10  A potom, čo sa Enoš stal otcom Kenana, žil ešte osemstopätnásť rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér. 11  Tak všetky Enošove dni dosiahli deväťstopäť rokov, a zomrel. 12  A Kenan žil sedemdesiat rokov. Vtedy sa stal otcom Mahalalela+. 13  A potom, čo sa Kenan stal otcom Mahalalela, žil ešte osemstoštyridsať rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér. 14  Tak všetky Kenanove dni dosiahli deväťstodesať rokov, a zomrel. 15  A Mahalalel žil šesťdesiatpäť rokov. Vtedy sa stal otcom Járeda+. 16  A potom, čo sa stal Mahalalel otcom Járeda, žil ešte osemstotridsať rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér. 17  Tak všetky Mahalalelove dni dosiahli osemstodeväťdesiatpäť rokov, a zomrel. 18  A Járed žil stošesťdesiatdva rokov. Vtedy sa stal otcom Enocha+. 19  A potom, čo sa Járed stal otcom Enocha, žil ešte osemsto rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér. 20  Tak všetky Járedove dni dosiahli deväťstošesťdesiatdva rokov, a zomrel. 21  A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov. Vtedy sa stal otcom Matuzalema+. 22  A potom, čo sa Enoch stal otcom Matuzalema, ďalej chodil s [pravým] Bohom tristo rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér. 23  Tak všetky Enochove dni dosiahli tristošesťdesiatpäť rokov. 24  A Enoch stále chodil+ s [pravým] Bohom.+ Potom ho už nebolo, lebo ho vzal Boh.+ 25  A Matuzalem žil stoosemdesiatsedem rokov. Vtedy sa stal otcom Lámecha+. 26  A potom, čo sa Matuzalem stal otcom Lámecha, žil ešte sedemstoosemdesiatdva rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér. 27  Tak všetky Matuzalemove dni dosiahli deväťstošesťdesiatdeväť rokov, a zomrel. 28  A Lámech žil stoosemdesiatdva rokov. Potom sa stal otcom syna. 29  A dal mu meno Noach+ a povedal: „Ten nám prinesie útechu od našej práce a od bolestí našich rúk pochádzajúcich zo zeme, ktorú preklial Jehova.“+ 30  A potom, čo sa Lámech stal otcom Noacha, žil ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér. 31  Tak všetky Lámechove dni dosiahli sedemstosedemdesiatsedem rokov, a zomrel. 32  A Noach dosiahol vek päťsto rokov. Potom sa Noach stal otcom Sema+, Chama+ a Jafeta+.

Poznámky pod čiarou