1. Mojžišova 46:1–34

46  Izrael so všetkými, ktorí boli jeho, teda vytiahol a prišiel do Bér-šeby+ a začal obetovať obete Bohu svojho otca Izáka+.  Vtedy hovoril Boh Izraelovi v nočných videniach a povedal:+ „Jakob, Jakob!“, na čo on povedal: „Tu som!“+  A ďalej povedal: „Som [pravý] Boh,+ Boh tvojho otca.+ Neboj sa ísť dolu do Egypta, lebo ťa tam urobím veľkým národom.+  Sám pôjdem s tebou dolu do Egypta a sám ťa tiež istotne vyvediem;+ a Jozef ti položí ruku na oči.“+  Potom sa Jakob odobral z Bér-šeby a synovia Izraela ďalej viezli svojho otca Jakoba a svojich maličkých a svoje manželky vo vozoch, ktoré poslal faraón na prepravu.+  Ďalej si vzali svoje stáda a svoj majetok, ktorý si nazhromaždili v kanaanskej krajine.+ Nakoniec prišli do Egypta, Jakob a s ním všetko jeho potomstvo.  Priviedol so sebou do Egypta svojich synov a synov svojich synov, svoje dcéry a dcéry svojich synov, dokonca všetko svoje potomstvo s ním.+  A to sú mená synov Izraela, ktorí prišli do Egypta:+ Jakob a jeho synovia: Jakobov prvorodený bol Rúben.+  A synovia Rúbena boli Chánoch a Pallu a Checron a Karmi.+ 10  A synovia Simeona+ boli Jemuel a Jamín a Ohad a Jachin+ a Cochar a Saul,+ syn kanaanskej ženy. 11  A synovia Léviho+ boli Geršon,+ Kohát+ a Merári+. 12  A synovia Júdu+ boli Er+ a Onan+ a Šelah+ a Perec+ a Zerach+. Er a Onan však zomreli v kanaanskej krajine+. A synovia Perecovi boli Checron+ a Chamúl.+ 13  A synovia Jisachára+ boli Tóla+ a Puva+ a Jób a Šimron+. 14  A synovia Zebulúna+ boli Sered a Elon a Jachleel.+ 15  To sú synovia Ley+, ktorých porodila Jakobovi v Pádan-arame, spolu s jeho dcérou Dínou.+ Všetkých duší jeho synov a jeho dcér bolo tridsaťtri. 16  A synovia Gáda+ boli Cifjon a Haggi, Šuni a Ecbon, Eri a Aródi a Areli.+ 17  A synovia Ašera+ boli Jimna a Jišva a Jišvi a Beriah,+ aj ich sestra Serach. A synovia Beriahovi boli Chéber a Malkiel.+ 18  To sú synovia Zilpy+, ktorú dal Lában svojej dcére Lei. Časom ich porodila Jakobovi: šestnásť duší. 19  Synovia Jakobovej manželky Ráchel+ boli Jozef+ a Benjamin+. 20  A Jozefovi sa v egyptskej krajine narodili Manaše+ a Efraim+, ktorých mu porodila Asenata,+ dcéra kňaza Potifera z Ónu. 21  A synovia Benjamina boli Bela+ a Becher+ a Ašbel, Gera+ a Naaman,+ Échi a Roš, Muppim+ a Chuppim+ a Ard. 22  To sú synovia Ráchel, ktorí sa narodili Jakobovi. Všetkých duší bolo štrnásť. 23  A synovia Dána+ boli Chuším.+ 24  A synovia Naftaliho+ boli Jachceel a Guni+ a Jecer a Šillem.+ 25  To sú synovia Bilhy+, ktorú dal Lában svojej dcére Ráchel. Časom ich porodila Jakobovi; všetkých duší ich bolo sedem. 26  Všetky duše, ktoré prišli k Jakobovi do Egypta, boli tí, ktorí vyšli z hornej časti jeho bedra,+ okrem manželiek Jakobových synov. Všetkých duší bolo šesťdesiatšesť. 27  A Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dve duše. Všetkých duší Jakobovho domu, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.+ 28  A poslal Júdu+ pred sebou k Jozefovi, aby vopred o ňom podal správu do Góšenu. Potom prišli do góšenskej krajiny.+ 29  Nato dal Jozef prichystať svoj dvojkolesový voz a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Góšenu.+ Keď sa objavil pred ním, padol mu ihneď okolo krku a znovu a znovu mu na krku prelieval slzy.+ 30  Nakoniec povedal Izrael Jozefovi: „Teraz som už ochotný zomrieť,+ teraz, keď som videl tvoju tvár, lebo si ešte nažive.“ 31  Potom povedal Jozef svojim bratom a domácnosti svojho otca: „Nechajte ma vyjsť a oznámiť faraónovi a povedať mu:+ ‚Moji bratia a domácnosť môjho otca, ktorí boli v kanaanskej krajine, prišli sem ku mne.+ 32  A tí muži sú pastieri,+ lebo sa stali chovateľmi dobytka;+ a priviedli sem svoje stáda drobného dobytka a stáda dobytka a všetko, čo majú.‘+ 33  A keď vás faraón zavolá a naozaj povie: ‚Aké je vaše zamestnanie?‘, 34  poviete: ‚Tvoji sluhovia, my i naši predkovia,+ sú od svojej mladosti až dodnes chovateľmi dobytka‘, aby ste mohli bývať v góšenskej krajine,+ lebo každý pastier oviec je pre Egypt odporný.“+

Poznámky pod čiarou