1. Mojžišova 10:1–32

10  A toto sú dejiny Noachových synov,+ Sema, Chama a Jafeta. Po potope sa im začali rodiť synovia.+  Synovia Jafeta boli Gomer+ a Magóg+ a Madai+ a Javan+ a Tubal+ a Mešech+ a Tiras.+  A synovia Gomera boli Aškenáz+ a Rifat+ a Togarma+.  A synovia Javana boli Eliša+ a Taršíš+, Kittim+ a Dodánim.+  Z nich sa rozšírilo obyvateľstvo ostrovov národov v ich krajinách; každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov, po svojich národoch.  A synovia Chama boli Kúš+ a Micrajim+ a Put+ a Kanaan+.  A synovia Kúša boli Seba+ a Chavila a Sabta a Raama+ a Sabtecha. A synovia Raamu boli Šeba a Dedan.+  A Kúš sa stal otcom Nimróda.+ Ten začal byť mocným na zemi.  Ukázal sa ako mocný lovec v odpore voči Jehovovi. Preto sa hovorí: „Tak ako Nimród, mocný lovec v odpore voči Jehovovi.“+ 10  A začiatkom jeho kráľovstva sa stal Bábel+ a Erech+ a Akkád a Kalné v krajine Sineár+. 11  Z tejto krajiny vyšiel do Asýrie+ a dal sa do stavania Ninive+ a Rechobót-ir a Kalach 12  a Résen medzi Ninive a Kalachom: to je to veľké mesto. 13  A Micrajim+ sa stal otcom Lúdima+ a Anamima, Lehabima a Naftuchima+ 14  a Patrusima+ a Kasluchíma+ (z nich vyšli Filištínci+) a Kaftorima+. 15  A Kanaan sa stal otcom Sidona+, svojho prvorodeného, a Cheta+ 16  a Jebuzejca+ a Amorejčana+ a Girgašejčana 17  a Chivejca+ a Arkitu a Sinejčana 18  a Arvaditu+ a Cemaritu a Chamaťana+; a potom sa kanaanske rody rozptýlili. 19  Hranica Kanaančanov bola od Sidonu až po Gerár+ blízko Gazy+, až po Sodomu a Gomoru+ a Admah+ a Cebojim+ blízko Laši. 20  To boli synovia Chama podľa svojich rodov, podľa svojich jazykov, vo svojich krajinách, podľa svojich národov. 21  A aj Semovi, predkovi všetkých synov Ebera+, bratovi najstaršieho Jafeta, sa narodilo potomstvo. 22  Synovia Sema boli Elám+ a Aššúr+ a Arpachšad+ a Lúd a Aram. 23  A synovia Arama boli Úc a Chúl a Geter a Maš.+ 24  A Arpachšad sa stal otcom Šelaha+ a Šelah sa stal otcom Ebera. 25  A Eberovi sa narodili dvaja synovia. Meno jedného bolo Péleg+, lebo za jeho dní bola rozdelená zem+; a meno jeho brata bolo Joktan.+ 26  A Joktan sa stal otcom Almodada a Šálefa a Chacarmaveta a Jeracha+ 27  a Hadoráma a Uzala a Diklu+ 28  a Óbala a Abimaela a Šebu+ 29  a Ofira+ a Chavilu+ a Jobába;+ títo všetci boli synovia Joktana. 30  A ich bydlisko sa rozšírilo od Méši až po Sefar, hornatý kraj Východu. 31  To boli Semovi synovia podľa svojich rodov, podľa svojich jazykov, vo svojich krajinách, podľa ich národov.+ 32  To boli rody Noachových synov podľa svojho rodového pôvodu, podľa svojich národov, a z nich sa po potope rozšírili národy na zemi.+

Poznámky pod čiarou