1. Kroník 9:1–44

9  Čo sa týka všetkých Izraelčanov, boli rodovo zaznamenaní;+ a sú zapísaní v Knihe izraelských kráľov. A Júda bol vzatý do vyhnanstva+ v Babylone pre svoju nevernosť.  A prvými obyvateľmi, ktorí boli vo svojom vlastníctve, v svojich mestách, boli Izraelčania+, kňazi+, Léviti+ a Netinejci+.  A v Jeruzaleme+ bývali niektorí zo synov Júdu+ a niektorí zo synov Benjamina+ a niektorí zo synov Efraima a Manašeho;  Utaj, syn Ammihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho, zo synov Júdovho+ syna Pereca+.  A zo Šilonských+ Asaiah, prvorodený, a jeho synovia.  A zo synov Zeracha+ Jeuel a šesťstodeväťdesiat ich bratov.  A zo synov Benjamina Sallu, syn Mešullama, syna Hodavjaha, syna Hassenuu,  a Jibnejah, syn Jerocháma, a Éla, syn Uzziho, syna Michriho, a Mešullam, syn Šefatjaha, syna Reuela, syna Jibnijaha.  A ich bratov podľa ich potomkov bolo deväťstopäťdesiatšesť. Tí všetci boli muži, ktorí boli hlavy otcov podľa domu svojich predkov. 10  A z kňazov tu boli Jedajah a Jehojarib a Jachin+ 11  a Azariah+, syn Chilkijaha, syna Mešullama, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achituba, vodca domu [pravého] Boha, 12  a Adajah, syn Jerocháma, syna Pašchura, syna Malkijaha, a Masai, syn Adiela, syna Jachceru, syna Mešullama, syna Mešillemita+, syna Immera, 13  a ich bratia, hlavy domu svojich predkov, tisícsedemstošesťdesiat, mocní muži+, schopní pre dielo služby domu [pravého] Boha. 14  A z Lévitov tu boli Šemajah, syn Chašúba, syna Azrikama, syna Chašabjaha+, zo synov Meráriho; 15  a Bakbakar, Chereš a Galál a Matanjah+, syn Michu+, syna Zichriho+, syna Asafa,+ 16  a Obadiáš, syn Šemajaha+, syna Galála, syna Jedutúna+, a Berechjah, syn Asu, syna Elkánu, ktorý býval v osadách Netofaťanov+. 17  A strážcovia brán+ boli Šallum+ a Akkúb a Talmon a Achimán a ich brat Šallum, hlava, 18  a až dovtedy bol v kráľovej bráne+ na východ. Títo boli strážcovia brány táborov zo synov Léviho.+ 19  A Šallum, syn Kóreho, syna Ebjasafa+, syna+ Kóracha+, a jeho bratia z domu jeho otca, Kórachovci+, [boli] nad dielom služby, vrátnici+ stanu, a ich otcovia nad Jehovovým táborom, strážcovia vstupnej cesty. 20  A v minulosti býval nad nimi vodcom Eleazárov+ syn Pinchas+. Jehova bol s ním.+ 21  Strážcom brány vchodu [do] stanu stretnutia bol Zechariáš+, syn Mešelemjaha. 22  Všetkých tých, čo boli vybraní ako strážcovia brán na prahoch, bolo dvestodvanásť. Boli vo svojich osadách+ podľa svojho rodového záznamu+. Tých do ich úradu [obdareného] dôverou+ dosadili Dávid+ a vidiaci+ Samuel. 23  A oni a ich synovia boli nad bránami Jehovovho domu, áno, domu stanu, k strážnej službe+. 24  Strážcovia brán boli v štyroch smeroch, na východ+, na západ+, na sever+ a na juh+. 25  A ich bratia v svojich osadách mali vchádzať na sedem+ dní, z času na čas, spolu s týmito. 26  V úrade [obdarenom] dôverou boli totiž štyria mocní muži zo strážcov brán. Boli to Léviti a boli im zverené jedálne+ a poklady+ domu [pravého] Boha. 27  A trávievali noc všade dookola domu [pravého] Boha; na nich bola totiž strážna služba+ a im bol zverený kľúč, áno, [aby otvárali] od rána do rána.+ 28  A niektorým z nich bolo zverené náčinie+ služby, lebo ho vnášali podľa počtu a podľa počtu ho vynášali. 29  A niektorí z nich boli muži ustanovení nad náčiním a nad všetkým svätým+ náčiním a nad jemnou múkou+ a vínom+ a olejom+ a vonnou živicou+ a balzamovým olejom+. 30  A niektorí zo synov kňazov boli výrobcami miešanej masti+ z balzamového oleja. 31  A Mattitjah z Lévitov, ktorý bol prvorodeným Kórachovca Šalluma+, bol v úrade [obdarenom] dôverou nad tým, čo sa pečie na panviciach+. 32  A niektorým zo synov Kohátovcov, ich bratom, bol zverený chlieb predloženia+, aby ho pripravovali sabat čo sabat.+ 33  A to boli speváci+, hlavy otcov Lévitov v jedálňach+, oslobodení od povinností;+ dňom a nocou totiž bolo ich zodpovednosťou, aby boli v diele.+ 34  Tí boli hlavami otcov Lévitov podľa ich potomkov, hlavní muži. Tí bývali v Jeruzaleme.+ 35  A v Gibeone+ býval Gibeonov otec Jeiel. A jeho manželka sa volala Maacha. 36  A jeho syn, prvorodený, bol Abdon, a Cur a Kiš a Baal a Ner a Nadáb 37  a Gedor a Achio a Zechariáš+ a Miklót. 38  Miklót, ten sa stal otcom Šimama. A skutočne to boli oni, čo bývali pred svojimi bratmi v Jeruzaleme spolu so svojimi bratmi. 39  Ner+, ten sa stal otcom Kiša+; Kiš sa zase stal otcom Saula+; Saul sa zase stal otcom Jonatána+ a Malki-šuu+ a Abinadába+ a Ešbála+. 40  A Jonatánov syn bol Merib-baal+. Merib-baal, ten sa stal otcom Micheáša+. 41  A Micheášovi synovia boli Pitón a Melech a Tachrea [a Achaz].+ 42  Achaz, ten sa zase stal otcom Jaru; a Jara sa zase stal otcom Alemeta a Azmáveta a Zimriho. Zimri sa zase stal otcom Mócu. 43  Móca, ten sa stal otcom Binu a svojho syna Refajaha+, svojho syna Elásu, svojho syna Acela. 44  A Acel mal šesť synov, a toto boli ich mená: Azrikam, Bocheru a Izmael a Šearjah a Obadiáš a Chanan. To boli Acelovi+ synovia.

Poznámky pod čiarou