1. Kroník 4:1–43

4  Júdovi synovia boli Perec+, Checron+ a Karmi+ a Chúr+ a Šóbal+.  Reajah+, syn Šóbalov, ten sa stal otcom Jachata; Jachat sa zase stal otcom Achumaiho a Lahada. To boli rodiny Córeitov+.  A to boli [synovia] Etamovho+ otca: Jezreel+ a Jišma a Jidbaš (a ich sestra sa volala Chaclelponi)  a Penuel, otec Gedorov+, a Ecer, otec Chušu. To boli synovia Chúra+, prvorodeného Efratu, otca Betlehema+.  A Ašchúr+, otec Tekou+, mal dve manželky, Chelu a Naaru.  Naara mu časom porodila Achuzzáma a Chefera a Temeniho a Achaštariho. To boli synovia Naary.  A synovia Chely boli Ceret, Jicchar a Etnan.  Kóc, ten sa stal otcom Anúba a Cobebu a rodín Acharchela, syna Harúmovho.  A Jabec+ sa stal ctihodnejším+ ako jeho bratia; a bola to jeho matka, ktorá mu dala meno Jabec, keď povedala: „Porodila som ho v bolesti.“+ 10  A Jabec začal vzývať Boha Izraela+ a hovoriť: „Ak ma určite požehnáš+ a skutočne rozšíriš moje územie+ a tvoja ruka+ naozaj dokáže, že je so mnou, a naozaj [ma] uchrániš od nešťastia,+ aby mi neublížilo —“+ Boh teda [uskutočnil], o čo požiadal.+ 11  Kelub, brat Šuchov, ten sa stal otcom Mechira, ktorý bol otcom Eštona. 12  Ešton sa zase stal otcom Bet-rafu a Paseacha a Techinnu, otca Ir-nachaša. To boli Rechovi muži. 13  A Kenazovi+ synovia boli Otniel+ a Serajah, a Otnielovi synovia: Chatat. 14  Meonotaj, ten sa stal otcom Ofru. Serajah, ten sa stal otcom Joába, otca Ge-charašima; stali sa totiž remeselníkmi+. 15  A synovia Káleba+, syna Jefunneho+, boli Iru, Éla a Naam; a synovia Élu: Kenaz. 16  A synovia Jehallelelovi boli Zif a Zifa, Tireja a Asarel. 17  A synovia Ezrovi boli Jeter a Mered a Efer a Jalon; a počala Mirjama a Šammaiho a Jišbacha, otca Eštemou+. 18  Jeho židovská manželka, tá porodila Jereda, otca Gedora, a Chébera, Sochovho otca, a Jekutiela, otca Zanoacha. A to boli synovia faraónovej dcéry Bitjah, ktorú si vzal Mered. 19  A synovia Hodijahovej manželky, Nachamovej sestry, boli otec Keilu+ Garmitského a Eštemou Maachatského. 20  A Šimonovi synovia boli Amnón a Rinna, Ben-chanán a Tilón. A synovia Jišiho boli Zochet a Ben-zochet. 21  Synovia Júdovho syna Šelaha+ boli Er, otec Lechov, a Lada, otec Marešov, a rody domu výrobcov jemnej tkaniny+ z Ašbeovho domu; 22  a Jokím a muži z Kozeby a Joáš a Saraf, ktorí sa stali majiteľmi moábskych manželiek+, a Jašubi-lachem. A tie reči sú zo starého ústneho podania+. 23  Boli hrnčiarmi+ a obyvateľmi Netaima a Gedéry. Bývali tam u kráľa, v jeho diele.+ 24  Simeonovi synovia boli Nemuel+ a Jamín+, Jarib, Zerach, Saul+, 25  jeho syn Šallum, jeho syn Mibsam, jeho syn Mišma. 26  A Mišmovi synovia boli jeho syn Chammuel, jeho syn Zakkur, jeho syn Šimei. 27  A Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér; ale jeho bratia nemali mnoho synov a žiadna z ich rodov nemala toľko ako Júdovi+ synovia. 28  A stále bývali v Bér-šebe+ a Moláde+ a Chacar-šuale+ 29  a v Bilhe+ a v Eceme+ a v Tólade+ 30  a v Betuele+ a v Chorme+ a v Ciklagu+ 31  a v Bet-markabote a v Chacar-susime+ a v Bet-biri a v Šaarajime+. To boli ich mestá, kým panoval Dávid. 32  A ich osady boli Etam a Ain, Rimmon a Tochen a Ašan+, päť miest. 33  A všetky ich osady, ktoré boli všade okolo týchto miest, boli až k Baalu+. To boli ich bydliská a ich rodové záznamy pre nich. 34  A Mešóbab a Jamlech a Jóša, syn Amaciaha, 35  a Joel a Jehu, syn Jošibjaha, syna Serajaha, syna Asiela, 36  a Elioenai a Jaakoba a Ješochajah a Asaiah a Adiel a Jesimiel a Benajah 37  a Ziza, syn Šifiho, syna Allona, syna Jedajaha, syna Šimriho, syna Šemajaha. 38  Tí, ktorí vošli podľa mien, boli náčelníkmi medzi svojimi rodmi,+ a domácnosť ich predkov sa zväčšovala čo do množstva. 39  A šli ku gedorskej vstupnej ceste, až na východ údolia, aby hľadali pastviny pre svoje stáda drobného dobytka. 40  Nakoniec našli žírnu a dobrú pastvu,+ a krajina bola dosť priestranná a nebola znepokojovaná,+ ale [mala] pohodu; tí, čo tam totiž bývali v predošlých časoch, pochádzali z Chama.+ 41  A títo zapísaní podľa [svojich] mien potom vošli za dní judského kráľa Ezechiáša+ a pozrážali+ stany Chamitov a Meunimov, ktorí sa tam nachádzali, takže ich oddali zničeniu+ až do tohto dňa; a začali bývať na ich mieste, lebo tam bola pastva+ pre ich stáda drobného dobytka. 42  A z nich boli niektorí synovia Simeona, ktorí šli na vrch Seir+, päťsto mužov s Pelatjahom a Nearjahom a Refajahom a Uzzielom, synmi Jišiho, v čele. 43  A potom porazili ostatok, ktorý unikol z Amaleka+, a ďalej tam bývali až do tohto dňa.

Poznámky pod čiarou