1. Kroník 3:1–24

3  A títo sa stali Dávidovými+ synmi, ktorí sa mu narodili v Hebrone+: prvorodený Amnón+ z Achinoámy+ Jezreelskej+, druhý Daniel z Abigail+ Karmelskej+,  tretí Abšalóm+, syn Maachy+, dcéry gešúrskeho+ kráľa Talmaiho+, štvrtý Adonijah+, syn Chaggitin+,  piaty Šefatjah z Abital,+ šiesty Jitream z jeho manželky Egly.+  V Hebrone sa mu ich narodilo šesť; a panoval tam sedem rokov a šesť mesiacov; a tridsaťtri rokov panoval v Jeruzaleme.+  A títo sa mu narodili v Jeruzaleme+: Šima+ a Šobab+ a Nátan+ a Šalamún+, štyria z Bat-šeby+, Ammielovej+ dcéry,  a Jibchar+ a Elišama+ a Elifelet+  a Noga a Nefeg a Jafia+  a Elišama+ a Eliada a Elifelet+, deväť,  všetci Dávidovi synovia okrem synov konkubín, a ich sestra Támar+. 10  A Šalamúnov syn bol Rechoboám+, jeho syn Abijah+, jeho syn Asa+, jeho syn Jehošafat+, 11  jeho syn Jehorám+, jeho syn Achaziah+, jeho syn Joáš+, 12  jeho syn Amaciah+, jeho syn Azariah+, jeho syn Jotám+, 13  jeho syn Achaz+, jeho syn Ezechiáš+, jeho syn Manaše+, 14  jeho syn Amon+, jeho syn Joziáš+. 15  A Joziášovi synovia boli: prvorodený Jochanan, druhý Jehojakim+, tretí Cedekijah+, štvrtý Šallum. 16  A Jehojakimovi synovia boli: jeho syn Jekonjah+, jeho syn Cedekijah. 17  A synovia Jekonjaha, keď bol väzeň, boli jeho syn Šealtiel+ 18  a Malkirám a Pedajah a Šenaccar, Jekamjah, Hošama a Nedabjah. 19  A Pedajahovi synovia boli Zorobábel+ a Šimei; a Zorobábelovi synovia boli Mešullam a Chananjah (a ich sestra bola Šelomit); 20  a Chašúba a Ohel a Berechjah a Chasadjah, Jušab-chesed, päť. 21  A synovia Chananjaha boli Pelatjah+ a Ješajah, synovia [Ješajaha] Refajah, synovia [Refajaha] Arnan, synovia [Arnana] Obadiáš, synovia [Obadiáša] Šechanjah; 22  a synovia Šechanjaha Šemajah, a synovia Šemajaha Chattuš a Jigal a Bariach a Nearjah a Šafat, šesť. 23  A synovia Nearjaha boli Elioenai a Ezechiáš a Azrikam, traja. 24  A synovia Elioenaiho boli Hodavjah a Eliašib a Pelajah a Akkúb a Jochanan a Delajah a Anáni, sedem.

Poznámky pod čiarou