1. Kroník 27:1–34

27  Čo sa týka synov Izraela podľa ich počtu, hláv otcovských domov+ a veliteľov+ tisícov a stoviek+ a ich úradníkov, ktorí slúžili kráľovi v každej záležitosti oddelení,+ tých, ktorí vchádzali a ktorí vychádzali mesiac čo mesiac po všetky mesiace roku: každé oddelenie malo dvadsaťštyritisíc.  Nad prvým oddelením prvého mesiaca bol Jašobám+, Zabdielov syn, a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc.  Niektorí zo synov Pereca,+ hlavy všetkých veliteľov služobných skupín, boli pre prvý mesiac.  A nad oddelením druhého mesiaca bol Dodai+ Achochský+ so svojím oddelením, a vodcom bol Miklót, a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc.  Veliteľ tretej služobnej skupiny pre tretí mesiac bol Benajah+, syn hlavného kňaza Jehojadu+, a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc.  Tento Benajah+ bol mocný muž z tridsiatich+ a nad tridsiatimi; a [nad] jeho oddelením bol jeho syn Ammizabád.  Štvrtým pre štvrtý mesiac bol Joábov brat+ Asahel+ a po ňom jeho syn Zebadjah a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc.  Piaty veliteľ pre piaty mesiac bol Šamhut+ Jizrachitský a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc.  Šiestym pre šiesty mesiac bol Ira+, syn Tekoanského+ Ikkeša+, a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc. 10  Siedmy pre siedmy mesiac bol Chelec+ Pelonský+ zo synov Efraima a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc. 11  Ôsmy pre ôsmy mesiac bol Sibbechai+ Chúšatský zo Zerachovcov+ a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc. 12  Deviatym pre deviaty mesiac bol Abiezer+ Anatótsky+ z Benjamincov a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc. 13  Desiatym pre desiaty mesiac bol Maharai+ Netofaťanský zo Zerachovcov+ a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc. 14  Jedenástym pre jedenásty mesiac bol Benajah+ Piratónsky zo synov Efraima+ a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc. 15  Dvanástym pre dvanásty mesiac bol Cheldaj+ Netofaťanský z Otniela a v jeho oddelení bolo dvadsaťštyritisíc. 16  A nad izraelskými kmeňmi+ bol vodcom Rúbenovcov Eliezer, syn Zichriho; Simeonovcov Šefatjah, syn Maachov; 17  Léviho Chašabjah, syn Kemuelov; Árona Cádok+; 18  Júdu Elíhu+, jeden z Dávidových bratov;+ Jisachára Omri, syn Michaelov; 19  Zebulúna Jišmajah, syn Obadiášov; Naftaliho Jerimót, syn Azrielov; 20  synov Efraima Hošea, syn Azaziaha; polovice kmeňa Manašeho Joel, syn Pedajahov; 21  polovice kmeňa Manašeho v Gileáde Iddo, syn Zechariášov; Benjamina Jaaziel, Abnérov+ syn; 22  Dána Azarel, syn Jerochámov. To boli kniežatá+ kmeňov Izraela. 23  A Dávid nevzal počet tých vo veku od dvadsať rokov nižšie, pretože Jehova sľúbil, že urobí Izraela toľko, koľko je nebeských hviezd.+ 24  Joáb+, syn Ceruje, ten začal sčítanie, ale neukončil;+ a kvôli tomu neprestalo rozhorčenie+ proti Izraelovi a počet nevošiel do správy o záležitostiach dní Kráľa Dávida. 25  A nad kráľovými+ pokladmi bol Azmávet, syn Adielov. A nad pokladmi na poli,+ v mestách+ a dedinách a vo vežiach bol Jonatán, Uzzijahov syn. 26  A nad tými, ktorí konali prácu na poli+ pre obrábanie pôdy, bol Ezri, syn Kelubov. 27  A nad vinicami+ bol Šimei Ramatský; a nad tým, čo bolo na viniciach pre zásoby vína, bol Zabdi Šifemský. 28  A nad olivovými hájmi a sykomorami+, ktoré boli v Šefele+, bol Baal-chanán Gederský; a nad zásobami oleja+ bol Joáš. 29  A nad stádami, ktoré sa pásli v Šaróne+, bol Šitrai Šarónsky; a nad stádami v nížinách bol Šafat, syn Adlaiho. 30  A nad ťavami+ bol Izmaelčan+ Obil; a nad oslicami bol Jechdejah Meronotský. 31  A nad stádami drobného dobytka bol Jaziz Hagaritský. Tí všetci boli veliteľmi nad majetkom, ktorý patril Kráľovi Dávidovi. 32  A Dávidov synovec Jonatán+ bol radcom, muž porozumenia,+ a bol tiež tajomníkom; a Jechiel, syn Chachmoniho+, bol pri kráľových synoch.+ 33  A Achitofel+ bol kráľovým radcom+; a Chušai+ Arechitský+ bol kráľovým druhom.+ 34  A po Achitofelovi boli Jehojada, syn Benajahov+, a Abiatár+; a Joáb+ bol veliteľom kráľovho vojska.

Poznámky pod čiarou