1. Kroník 24:1–31

24  A synovia Árona mali svoje oddelenia. Áronovi synovia boli Nadáb+ a Abihu+, Eleazár+ a Itamar.+  Nadáb a Abihu+ však zomreli skôr ako ich otec+ a nemali žiadnych synov, ale Eleazár+ a Itamar ďalej pôsobili ako kňazi.  A Dávid a Cádok+ zo synov Eleazára a Achimelech+ zo synov Itamara, z nich vytvorili oddelenie pre ich úrad v ich službe.+  Videlo sa však, že synovia Eleazára sú početnejší, [čo sa týka] hlavných mužov, ako synovia Itamara. Rozdelili ich teda k synom Eleazára ako hlavy pre [ich] otcovské domy, šestnástich, a k synom Itamara [ako hlavy] pre ich otcovské domy, ôsmich.  Ďalej, rozdelili ich lósom,+ jedných od druhých, lebo museli byť veliteľmi svätého miesta+ a veliteľmi [pravého] Boha zo synov Eleazára a zo synov Itamara.  Potom ich tajomník+ Lévitov Šemajah, syn Netánelov, spísal pred kráľom a kniežatami a kňazom Cádokom+ a Achimelechom+, synom Abiatárovým+, a hlavami otcov kňazov a Lévitov.+ Jeden otcovský dom bol vybraný pre Eleazára+ a jeden bol vybraný pre Itamara+.  A lós vyšiel: prvý pre Jehojariba+; druhý pre Jedajaha,  tretí pre Charima, štvrtý pre Seorima,  piaty pre Malkijaha, šiesty pre Mijamina, 10  siedmy pre Hakkóca, ôsmy pre Abijaha+, 11  deviaty pre Ješuu, desiaty pre Šechanjaha, 12  jedenásty pre Eliašiba, dvanásty pre Jakima, 13  trinásty pre Chuppu, štrnásty pre Ješebába, 14  pätnásty pre Bilgu, šestnásty pre Immera, 15  sedemnásty pre Chezíra, osemnásty pre Happiceca, 16  devätnásty pre Petachjaha, dvadsiaty pre Jechezkela, 17  dvadsiaty prvý pre Jachina, dvadsiaty druhý pre Gamúla, 18  dvadsiaty tretí pre Delajaha, dvadsiaty štvrtý pre Maazjaha. 19  To boli úrady+ pre ich službu,+ aby vchádzali do Jehovovho domu podľa toho, čo im právom patrilo+ z ruky ich predka Árona, ako mu prikázal Jehova, Boh Izraela. 20  A zo synov Léviho, ktorí zostali, zo synov Amrama+ bol Šubael+; zo synov Šubaela Jechdejah; 21  z Rechabjaha+: zo synov Rechabjaha Jišijah, hlava; 22  z Jiccharovcov+ Šelomót+; a zo synov Šelomóta Jachat; 23  a synovia [Hebrona+]: Jerijah+, hlava, Amariah druhý, Jachaziel tretí, Jekameám štvrtý. 24  Synovia Uzziela: Micheáš; z Micheášových+ synov Šamir. 25  Micheášov brat bol Jišijah; z Jišijahových synov Zechariáš. 26  Synovia Meráriho+ boli Machli+ a Muši;+ synovia Jaazijaha, Beno. 27  Synovia Meráriho: z Jaazijaha Beno a Šoham a Zakkur a Ibri. 28  Z Machliho Eleazár, ktorý nemal žiadnych synov.+ 29  Z Kiša: Kišovi synovia boli Jerachmeel. 30  A synovia Mušiho boli Machli+ a Eder a Jerimót.+ To boli synovia Lévitov podľa otcovských domov+. 31  A aj oni potom hádzali lósy+ presne ako ich bratia, synovia Árona, pred kráľom Dávidom a Cádokom a Achimelechom a hlavami otcovských domov+ kňazov a Lévitov. Čo sa týka otcovských domov, predstavený bol presne ako jeho mladší brat.

Poznámky pod čiarou