1. Kroník 21:1–30

21  A Satan sa postavil proti Izraelovi a podnietil+ Dávida, aby spočítal Izrael.  Vtedy povedal Dávid Joábovi+ a veliteľom ľudu: „Choďte, spočítajte+ Izrael od Bér-šeby+ po Dán+ a prineste mi to, aby som poznal ich počet.“+  Ale Joáb povedal: „Kiež pridá Jehova k svojmu ľudu stokrát toľko, čo ich je.+ Môj pán, kráľ, či všetci nepatria môjmu pánovi ako sluhovia? Prečo to môj pán hľadá?+ Prečo by sa mal stať Izraelu príčinou viny?“  Kráľovo slovo+ však prevážilo nad Joábovým, takže Joáb vytiahol+ a prešiel celý Izrael, potom prišiel do Jeruzalema.+  Teraz dal Joáb Dávidovi počet spísaného ľudu; a celý Izrael dosiahol počet milión stotisíc mužov tasiacich meč+ a Júda štyristosedemdesiattisíc mužov tasiacich meč.  A Léviho+ a Benjamina medzi nich nezapísal,+ lebo kráľovo slovo bolo Joábovi odporné.  Táto vec bola v očiach [pravého] Boha zlá,+ a tak zrazil Izraela.  Dávid potom povedal [pravému] Bohu: „Veľmi som zhrešil,+ že som to urobil. A teraz, prosím, daj, aby previnenie tvojho sluhu pominulo;+ veď som si počínal veľmi pochabo.“+  A Jehova povedal Dávidovmu vidiacemu+, Gádovi,+ hovoriac: 10  „Choď, hovor Dávidovi a povedz: ‚Toto povedal Jehova: „Sú tri veci, ktoré obraciam proti tebe.+ Vyber si jednu z nich, aby som ti ju urobil.“‘“+ 11  Gád teda vošiel k Dávidovi+ a povedal mu: „Toto povedal Jehova: ‚Vyber si, 12  či má byť tri roky hlad+; alebo ťa majú kosiť tri mesiace tvoji protivníci+ a dostihne ťa meč tvojich nepriateľov, alebo má byť tri dni v krajine Jehovov meč+, áno mor,+ pričom Jehovov anjel bude pôsobiť skazu+ na celom území Izraela.‘ A teraz viď, čo mám odpovedať Tomu, ktorý ma poslal.“ 13  Dávid teda povedal Gádovi: „Je to pre mňa veľmi tiesnivé. Prosím, nech padnem do Jehovovej ruky,+ lebo mnohé sú jeho milosrdenstvá;+ ale nedaj mi padnúť do ruky človeka.“+ 14  Potom dal Jehova v Izraeli mor+, takže z Izraela padlo sedemdesiattisíc osôb.+ 15  [Pravý] Boh navyše poslal anjela do Jeruzalema, aby mu spôsobil skazu,+ a ihneď ako začal pôsobiť skazu, Jehova to videl a začal pociťovať ľútosť nad tým nešťastím,+ a tak povedal anjelovi, ktorý pôsobil skazu: „To stačí!+ Nechaj klesnúť teraz svoju ruku.“ A Jehovov anjel stál blízko mlatu Ornana+ Jebuzejského+. 16  Keď Dávid pozdvihol oči, videl Jehovovho anjela+ stáť medzi zemou a nebesami, s vytaseným mečom+ v jeho ruke, vystretým smerom na Jeruzalem; a Dávid a starší muži, prikrytí vrecovinou+, okamžite padli na tvár.+ 17  A Dávid povedal [pravému] Bohu: „Či som to nebol ja, kto povedal, aby sa sčítal ľud, a nebol som to ja, ktorý som zhrešil a nesporne urobil zle?+ A tieto ovce+, čo tie urobili? Jehova, môj Bože, nechaj, prosím, prísť svoju ruku na mňa a na dom môjho otca; ale nie na tvoj ľud,+ ako pohromu.“ 18  A Jehovov anjel, ten povedal Gádovi+, aby hovoril Dávidovi, že Dávid má vyjsť a postaviť oltár Jehovovi na mlate Ornana Jebuzejského.+ 19  Dávid teda vyšiel na Gádovo slovo, ktoré hovoril v Jehovovom mene.+ 20  Ornan+ sa zatiaľ otočil a videl anjela; a jeho štyria synovia sa schovali. Ornan [predtým] mlátil pšenicu. 21  Teda Dávid prišiel až k Ornanovi. Keď pozrel Ornan a videl Dávida,+ okamžite vyšiel z mlatu a poklonil sa Dávidovi tvárou k zemi. 22  Potom povedal Dávid Ornanovi: „Daj mi miesto na mlate, aby som na ňom vystaval oltár Jehovovi. Daj mi ho+ za plný obnos peňazí+, aby sa zastavila pohroma+ na ľude.“ 23  Ale Ornan povedal Dávidovi: „Vezmi si ho ako svoje,+ a nech môj pán, kráľ, urobí, čo je dobré v jeho očiach. Hľa, ja dávam dobytok+ na zápalné obete, a mlátiace sane+ na drevo+, a tú pšenicu ako obilnú obeť. To celé ja dávam.“+ 24  Kráľ Dávid však povedal Ornanovi: „Nie, ale istotne [to] kúpim za plný obnos peňazí,+ lebo neponesiem Jehovovi, čo je tvoje, aby som obetoval zápalné obete bezplatne.“ 25  Teda Dávid dal Ornanovi za to miesto zlaté šekle vo váhe šesťsto.+ 26  Potom tam Dávid vystaval oltár+ Jehovovi a obetoval zápalné obete a obete spoločenstva a vzýval Jehovu,+ ktorý mu odpovedal ohňom+ z nebies na oltári na zápalné obete. 27  Navyše Jehova povedal slovo anjelovi,+ ktorý vrátil svoj meč do pošvy. 28  V tom čase, keď Dávid videl, že mu Jehova odpovedal na mlate Ornana Jebuzejského, ďalej tam obetoval.+ 29  Ale Jehovov svätostánok, ktorý urobil Mojžiš v pustatine, a oltár na zápalné obete boli vtedy na výšine pri Gibeone.+ 30  A Dávid [predtým] nebol schopný predstúpiť pred neho, aby sa poradil s Bohom, lebo bol predesený+ pre meč Jehovovho anjela.

Poznámky pod čiarou