1. Kráľov 14:1–31

14  A práve v tom čase ochorel Jeroboámov syn Abijah.+  Jeroboám teda povedal svojej manželke: „Vstaň, prosím, a preoblečieš+ sa, aby nevedeli, že si Jeroboámova manželka, a pôjdeš do Šíla. Hľa, tam je prorok Achijah+. To on o mne hovoril, že sa stanem kráľom nad týmto ľudom.+  A vezmeš do ruky desať chlebov+ a posypané koláče a nádobku+ medu a vojdeš k nemu.+ Istotne ti povie, čo sa stane chlapcovi.“+  A Jeroboámova manželka tak urobila. Nato vstala a išla do Šíla+ a prišla k Achijahovmu domu. A Achijah nemohol vidieť, lebo mu starobou zmeraveli oči.+  A Jehova povedal Achijahovi: „Tu prichádza Jeroboámova manželka požiadať ťa o slovo o svojom synovi; je totiž chorý. Tak a tak by si mal s ňou hovoriť. A keď príde, stane sa, že sa nedá poznať.“+  A hneď ako počul Achijah zvuk jej nôh, keď vstupovala do vchodu, stalo sa, že začal hovoriť: „Vojdi, Jeroboámova manželka.+ Prečo sa nedávaš poznať, kým ja som k tebe posielaný s krutým posolstvom?  Choď, povedz Jeroboámovi: ‚Tak povedal Jehova, Boh Izraela: „Pretože som ťa vyzdvihol sprostred tvojho ľudu, aby som ťa ustanovil za vodcu nad svojím ľudom Izraelom,+  a odtrhol+ som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe, a nestal si sa podobný môjmu sluhovi Dávidovi, ktorý dodržiaval moje prikázania a ktorý chodil za mnou celým svojím srdcom, takže konal len to, čo bolo správne v mojich očiach,+  ale začal si konať horšie ako všetci, čo boli pred tebou, a šiel si a urobil si si iného boha+ a liate obrazy+, aby si ma urážal+, a mňa si hodil za chrbát;+ 10  preto hľa, privádzam na Jeroboámov dom nešťastie a istotne odrežem od Jeroboáma každého, kto močí na stenu,+ bezmocného a bezcenného v Izraeli;+ a skutočne za Jeroboámovým domom čisto zametiem,+ ako [človek] odstraňuje hnoj, kým sa ho nezbaví.+ 11  Toho, kto zomrie z Jeroboámových v meste, toho zožerú psy;+ a toho, kto zomrie v poli, zožerie nebeské vtáctvo,+ lebo tak hovoril sám Jehova.“‘ 12  A ty vstaň, choď do svojho domu. Keď vkročia tvoje nohy do mesta, dieťa istotne zomrie. 13  A celý Izrael ho skutočne bude oplakávať+ a pochová ho, lebo ten jediný z Jeroboámových príde na pohrebisko; pretože v ňom sa v Jeroboámovom dome našlo niečo dobré voči Jehovovi, Bohu Izraela.+ 14  A Jehova si istotne vzbudí nad Izraelom kráľa+, ktorý vo vyrieknutý deň odreže Jeroboámov dom – a čo keď práve teraz?+ 15  A Jehova skutočne zrazí Izraela, tak ako sa trstina kolíše vo vode;+ a istotne vykorení+ Izraela z tejto dobrej zeme,+ ktorú dal ich predkom, a skutočne ich rozptýli+ za Rieku+, lebo si narobili posvätné koly+, a tak urážajú+ Jehovu. 16  A vydá+ Izraela pre Jeroboámove hriechy, ktorými hrešil a ktorými spôsobil, že Izrael hrešil.“+ 17  A tak vstala Jeroboámova manželka a odišla a prišla do Tircy+. Keď dochádzala k prahu domu, chlapec zomrel. 18  Pochovali ho teda a celý Izrael ho oplakával podľa Jehovovho slova, ktoré hovoril prostredníctvom svojho sluhu, proroka Achijaha. 19  A ostatné Jeroboámove záležitosti, ako bojoval+ a ako vládol, sú zapísané tam v kronike+ dní izraelských kráľov. 20  A dní, keď vládol Jeroboám, bolo dvadsaťdva rokov, potom ľahol k svojim predkom;+ a začal namiesto neho vládnuť jeho syn Nadáb+. 21  Šalamúnov syn Rechoboám+, ten sa stal kráľom v Judsku. Rechoboám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal vládnuť, a vládol sedemnásť rokov v Jeruzaleme, meste,+ ktoré si vyvolil Jehova zo všetkých izraelských kmeňov+, aby tam položil svoje meno.+ A jeho matka sa menovala Naama Ammónska.+ 22  A Júda ďalej robil to, čo bolo zlé v Jehovových očiach,+ takže ho popudzovali k žiarlivosti+ viac, ako všetci ich predkovia svojimi hriechmi, ktorými hrešili.+ 23  A tiež si stále stavali výšiny+ a posvätné stĺpy+ a posvätné koly+ na každom vysokom pahorku+ a pod každým bujným stromom.+ 24  A dokonca boli v krajine chrámoví prostitúti.+ Konali podľa všetkých odporných vecí národov, ktoré vyhnal Jehova spred synov Izraela.+ 25  A v piatom roku kráľa Rechoboáma sa stalo, že proti Jeruzalemu pritiahol egyptský kráľ Šišak+. 26  A pobral poklady Jehovovho domu a poklady kráľovho domu;+ a vzal všetko.+ A ďalej vzal všetky zlaté štíty, ktoré narobil Šalamún.+ 27  Kráľ Rechoboám teda namiesto nich urobil medené štíty a odovzdal ich pod dohľad veliteľom bežcov+, strážam vchodu kráľovho domu.+ 28  A stávalo sa, že kedykoľvek vošiel kráľ do Jehovovho domu, bežci ich nosili a vracali ich do strážnice bežcov.+ 29  A ostatné Rechoboámove záležitosti a všetko, čo robil, či nie sú azda zapísané v kronike+ čias judských kráľov? 30  A medzi Rechoboámom a Jeroboámom prebiehala stále vojna.+ 31  Nakoniec ľahol Rechoboám k svojim predkom a bol pochovaný so svojimi predkami v Meste Dávidovom.+ A jeho matka sa menovala Naama Ammónska.+ A začal namiesto neho vládnuť jeho syn Abijam+.

Poznámky pod čiarou