1. Korinťanom 15:1–58

15  Bratia, oboznamujem vás s dobrým posolstvom,+ ktoré som vám oznámil+ a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte,+  prostredníctvom ktorého ste zachraňovaní+, rečou, ktorou som vám oznamoval dobré posolstvo, ak sa ho pevne držíte, pokiaľ ste sa v skutočnosti nestali veriacimi bezúčelne.+  Lebo som vám odovzdal medzi prvými vecami, čo som aj ja prijal,+ že Kristus podľa Písma zomrel za naše hriechy;+  a že bol pochovaný,+ áno, že bol tretieho dňa+ vzkriesený+ podľa Písiem;+  a že sa zjavil Kéfasovi,+ neskôr dvanástim.+  Potom sa zjavil viac než päťsto bratom naraz, z ktorých je tu väčšina až doteraz,+ ale niektorí zosnuli.  Nato sa zjavil Jakubovi+, potom všetkým apoštolom,+  ale poslednému zo všetkých sa zjavil aj mne,+ akoby nedochôdčaťu.  Lebo ja som najmenší+ z apoštolov, a nie som hoden byť nazvaný apoštolom, pretože som prenasledoval+ Boží zbor. 10  Ale čo som, som z Božej nezaslúženej láskavosti+. A jeho nezaslúžená láskavosť ku mne nebola márna,+ ale tvrdo som pracoval viac než oni všetci;+ avšak nie ja, ale Božia nezaslúžená láskavosť, ktorá je so mnou.+ 11  Ale či som to ja alebo oni, tak zvestujeme, a tak ste uverili.+ 12  Teda keď sa zvestuje o Kristovi, že bol vzkriesený z mŕtvych,+ ako to, že niektorí medzi vami hovoria, že niet vzkriesenia mŕtvych?+ 13  Ak naozaj niet vzkriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený.+ 14  Ale ak Kristus nebol vzkriesený, naše zvestovanie je istotne márne a márna je naša viera.+ 15  A navyše, sme nájdení ako falošní Boží svedkovia,+ pretože sme svedčili+ proti Bohu, že vzkriesil Krista,+ ktorého však nevzkriesil, ak mŕtvi skutočne nemajú byť vzkriesení.+ 16  Lebo ak mŕtvi nemajú byť vzkriesení, ani Kristus nebol vzkriesený. 17  A ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je neužitočná; ešte ste vo svojich hriechoch.+ 18  Skutočne, tí, ktorí zosnuli v spojení+ s Kristom, zahynuli.+ 19  Ak sme iba v tomto živote dúfali v Krista,+ sme najpoľutovaniahodnejší zo všetkých ľudí. 20  Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych,+ prvé ovocie+ z tých, ktorí zosnuli.+ 21  Pretože je smrť+ prostredníctvom človeka, vzkriesenie+ mŕtvych je tiež prostredníctvom človeka. 22  Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú,+ tak aj v Kristovi budú všetci oživení.+ 23  Ale každý vo svojom poradí: Kristus, prvé ovocie,+ potom tí, ktorí patria Kristovi počas jeho prítomnosti.+ 24  Potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo svojmu Bohu a Otcovi, keď zničí každú vládu a každú vrchnosť a moc.+ 25  Lebo musí vládnuť ako kráľ, dokiaľ mu [Boh] nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy.+ 26  Ako posledný nepriateľ má byť zničená smrť.+ 27  Lebo [Boh] „podrobil všetko pod jeho nohy“.+ Ale keď hovorí, že „všetko bolo podrobené“,+ je zrejmé, že s výnimkou toho, ktorý mu všetko podrobil.+ 28  Ale keď mu bude všetko podrobené,+ potom sa aj sám Syn podrobí Tomu,+ ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh každému všetkým.+ 29  Ináč čo budú robiť tí, ktorí sú krstení preto, aby [boli] mŕtvi?+ Ak mŕtvi vôbec nemajú byť vzkriesení,+ prečo sú tiež krstení,+ aby [boli] takými? 30  Prečo sme tiež každú hodinu v nebezpečenstve?+ 31  Denne čelím smrti.+ Potvrdzujem to jasaním+ nad vami, bratia, ktorých mám v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. 32  Ak som ako ľudia bojoval s divokými zvieratami v Efeze,+ na čo mi je to dobré? Ak mŕtvi nemajú byť vzkriesení, „jedzme a pime, lebo zajtra máme zomrieť“.+ 33  Nedajte sa zviesť. Zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky.+ 34  Prebuďte sa k triezvosti spravodlivým spôsobom+ a nehrešte, lebo niektorí nemajú poznanie o Bohu.+ Hovorím, aby ste sa zahanbili.+ 35  Predsa však niekto povie: „Ako majú byť mŕtvi vzkriesení? Áno, s akým druhom tela prídu?“+ 36  Ty nerozumný! Čo seješ, nie je oživené, pokiaľ to najprv nezomrie;+ 37  a pokiaľ ide o to, čo seješ, neseješ telo, ktoré sa bude vyvíjať, ale iba zrno,+ možno pšenice alebo dačoho iného, 38  ale Boh mu dáva telo,+ tak ako sa mu páči,+ a každému zo semien jeho vlastné telo. 39  Každé telo nie je to isté telo, ale jedno je ľudské telo a iné je telo dobytka a iné telo vtákov a iné rýb.+ 40  A sú nebeské+ telá a pozemské telá;+ ale iná je sláva+ nebeských tiel a iná pozemských tiel. 41  Iná je sláva slnka+ a iná je sláva mesiaca+ a iná je sláva hviezd+; skutočne, hviezda sa líši od hviezdy slávou. 42  Také je aj vzkriesenie mŕtvych.+ Seje sa v porušiteľnosti, vzkriesené je v neporušiteľnosti.+ 43  Seje sa v potupe+, vzkriesené je v sláve.+ Seje sa v slabosti+, vzkriesené je v sile.+ 44  Seje sa hmotné telo,+ vzkriesené je duchovné telo.+ Ak je hmotné telo, je aj duchovné. 45  Tak je to aj napísané: „Prvý človek Adam sa stal živou dušou.“+ Posledný Adam sa stal životodarným+ duchom.+ 46  Avšak prvé nie je to, čo je duchovné, ale to, čo je hmotné, až potom to, čo je duchovné.+ 47  Prvý človek je zo zeme a je vytvorený z prachu;+ druhý človek je z neba.+ 48  Aký [je] ten vytvorený z prachu,+ takí [sú] aj tí vytvorení z prachu; a aký [je] ten nebeský+, takí [sú] aj tí, ktorí sú nebeskí.+ 49  A práve tak, ako sme niesli obraz+ toho vytvoreného z prachu, tak budeme niesť aj obraz+ toho nebeského. 50  To však hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo,+ ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť.+ 51  Hľa, hovorím vám sväté tajomstvo: Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení,+ 52  vo chvíli, v okamihu, počas poslednej trúbky. Lebo trúbka+ zaznie a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. 53  Lebo to, čo je porušiteľné, musí obliecť neporušiteľnosť,+ a čo je smrteľné+, musí obliecť nesmrteľnosť. 54  Ale keď [to, čo je porušiteľné, oblečie neporušiteľnosť, a] to, čo je smrteľné, oblečie nesmrteľnosť, potom sa splní výrok, ktorý je napísaný: „Smrť+ je pohltená navždy.“+ 55  „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?“+ 56  Osteň+ pôsobiaci smrť je hriech, ale moc hriechu je Zákon.+ 57  A vďaka Bohu, lebo nám dáva víťazstvo prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista!+ 58  Preto, moji milovaní bratia, buďte stáli,+ nepohnuteľní, majte vždy hojnosť práce v Pánovom diele,+ pretože viete, že vaša namáhavá práca v spojitosti s Pánom nie je márna.+

Poznámky pod čiarou