Prejsť na článok

„Úplne vyzbrojení na každé dobré dielo“

Vydanie revidovanej Biblie – Prekladu nového sveta

„Úplne vyzbrojení na každé dobré dielo“

Dňa 7. septembra 2019 sa v ostravskej Ostravar Aréne konalo podujatie, na ktorom Stephen Lett, člen vedúceho zboru Jehovových svedkov, oznámil vydanie revidovanej Biblie – Prekladu nového sveta v češtine a slovenčine. Program si priamo na mieste a na ďalších miestach po celom Česku a Slovensku vypočulo celkovo 25 284 ľudí.

Jehovovi svedkovia dostali celý Preklad nového sveta v slovenčine v roku 1991. * Odvtedy bolo vytlačených 145 000 výtlačkov Prekladu nového sveta v slovenčine a na celom svete ho používa vyše 8 200 Jehovových svedkov, ktorí hovoria po slovensky. Ale prečo bol tento preklad Biblie revidovaný? Kto ho vydal? Ako si môžete byť istí, že na revidovaný Preklad nového sveta sa dá spoľahnúť? Čo je v tomto preklade nové a ako vám to pomôže, aby ste boli „celkom spôsobilí, úplne vyzbrojení na každé dobré dielo“? (2. Timotejovi 3:16, 17)

Prečo bol tento preklad revidovaný?

Jazyk sa v priebehu rokov mení, a preto je potrebné preklady Biblie priebežne revidovať. Inak by ich text po čase už nebol veľmi zrozumiteľný. A Biblia v zastaranom jazyku nemá takú silu.

Boh Jehova sa postaral o to, aby boli jednotlivé knihy Biblie napísané takým jazykom, akým v tom čase rozprávali bežní ľudia. To mal na pamäti výbor Prekladu nového sveta, ktorý mal na starosti revíziu anglického vydania tejto Biblie z októbra 2013. V predhovore tohto vydania sa píše: „Naším cieľom bol preklad, ktorý by bol nielen verný pôvodnému textu Biblie, ale ktorý by aj jasne vyjadroval myšlienky a ľahko sa čítal.“

Pôvodné vydanie Prekladu nového sveta v slovenčine bolo založené na anglickom vydaní Prekladu nového sveta Svätých písiem so študijnými poznámkami z roku 1984. Pri revízii slovenskej Biblie boli do textu zanesené revízne zmeny z najnovšieho anglického vydania a zároveň sa text upravil tak, aby sa lepšie čítal.

Okrem toho sa od času, keď vyšlo prvé anglické vydanie, urobil veľký pokrok v porozumení hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny – jazykov, v ktorých bola Biblia napísaná. Našli sa tiež rukopisy s biblickým textom, ktoré predtým neboli k dispozícii. Vďaka nim dokážu prekladatelia zistiť znenie pôvodného textu Biblie.

Viedlo to k tomu, že znenie niektorých veršov bolo upravené tak, aby presnejšie zodpovedalo textu biblických spisov, ktorý väčšina učencov považuje za pôvodný. Napríklad podľa niektorých rukopisov Matúš 7:13 znie: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do záhuby.“ V predchádzajúcich vydaniach Prekladu nového sveta sa slovo „brána“ nachádzalo len na prvom mieste. Ale skúmaním rukopisov sa prišlo na to, že slovo „brána“ bolo v pôvodnom texte dvakrát. Preto bolo pri revízii doplnené. Podobných úprav bolo viacero. Vždy však išlo len o drobnosti, ktoré nemenia hlavné posolstvo Božieho Slova.

Zo skúmania rukopisov tiež vyplynulo, že Božie meno Jehova by sa malo nachádzať na ďalších šiestich miestach. Ide o tieto verše: Sudcovia 19:181. Samuelova 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Teda v anglickom, ako aj v slovenskom revidovanom vydaní Prekladu nového sveta sa Božie meno objavuje 7 216-krát vrátane 237 výskytov v Kresťanských gréckych písmach.

Kto je vydavateľom tohto prekladu?

Preklad nového sveta vydala spoločnosť Watch Tower Bible and Tract Society, právnická osoba zastupujúca Jehovových svedkov. Jehovovi svedkovia poskytujú Biblie ľuďom na celom svete už vyše sto rokov. Jednotlivé časti anglického Prekladu nového sveta vychádzali v rokoch 1950 až 1960. Na ich preklade pracoval výbor Prekladu nového sveta. Členovia tohto výboru nemali najmenší záujem strhávať na seba pozornosť. Priali si zostať v anonymite a chceli, aby to tak zostalo aj po ich smrti. (1. Korinťanom 10:31)

V roku 2008 vedúci zbor Jehovových svedkov vymenoval nový výbor Prekladu nového sveta. Tento výbor hneď začal pracovať na revízii anglického textu. Pri práci zohľadňoval fakt, že od času, keď vyšlo prvé vydanie tohto prekladu, sa v angličtine veľa zmenilo. Pozorne tiež preskúmal viac než 70 000 odpovedí na otázky prekladateľov, ktorí dovtedy preložili Preklad nového sveta do viac než 120 jazykov.

Čo napríklad sa zmenilo pri revízii slovenského prekladu?

Pri revízii sa upravili názvy niektorých biblických kníh a tiež znenie niektorých mien a zemepisných názvov. Cieľom bolo používať názvy a mená, ktoré sú v slovenčine bežnejšie a čitateľ sa s nimi môže stretnúť aj v iných zdrojoch. Knihy Paralipomenon sa v revidovanom preklade nazývajú knihy Kroník. Ďalšie knihy, ktorých názvy sa upravili, sú Ozeáš (predtým Hozeáš), Amos (Ámos), Abdiáš (Obadiáš), Aggeus (Haggeus), Zachariáš (Zechariáš) a list Filemonovi (Filémonovi). K upraveným menám patria napríklad Noe (Noach), Goliáš (Goliát), Sedekiáš (Cedekijah) či názov mesta Sarepta (Carefat).

V súlade s princípmi, ktorých sa držal výbor Prekladu nového sveta, bolo rozhodnuté, že pomocné výrazy ako „stále“ a „ďalej“ nie sú vo väčšine prípadov nutné. Myšlienku prebiehajúceho alebo opakovaného deja stačí v slovenčine vyjadriť pomocou nedokonavých slovies. Napríklad slovné spojenie „stále proste“ sa zmenilo na „proste“ alebo vyjadrenie „naďalej milujte svojich nepriateľov“ sa zmenilo na „milujte svojich nepriateľov“. (Matúš 7:7; Lukáš 6:35)

Došlo aj k zmene prístupu pri preklade niektorých biblických pojmov, ktoré bolo často potrebné vysvetľovať. Napríklad hebrejské slovo „šeol“ a grécke slovo „hádes“ sa v Biblii vzťahujú na obrazný hrob ľudstva. Oba výrazy boli nahradené slovom „hrob“, ktoré vystihuje to, čo mali na mysli biblickí pisatelia. Výrazy „šeol“ a „hádes“ sú zachované v poznámkach pod čiarou a vysvetlené v Slovníku pojmov. (Žalm 16:10; Skutky 2:27) V predchádzajúcom vydaní sa hebrejské slovo nefeš a grécke slovo psyché vždy prekladali ako „duša“. V pôvodných jazykoch mali tieto slová veľmi široký význam. Ale v slovenčine význam slova „duša“ nie je taký široký. Preto sa v revidovanom preklade tieto výrazy prekladajú podľa ich významu v danom kontexte a na niektorých miestach je pripojená aj poznámka pod čiarou „Al. ‚duša‘“. (1. Mojžišova 1:20; 2:7; Príslovia 23:2; Matúš 6:25)

Ako sa postupovalo pri revízii slovenského vydania?

Najskôr boli vybratí verní kresťania, ktorí vytvorili prekladateľský tím. Zo skúseností sa zistilo, že keď prekladatelia nepracujú jednotlivo, ale ako tím, výsledkom je lepší a vyváženejší preklad. (Príslovia 11:14) Väčšinou je to tak, že každý z vybraných prekladateľov už má skúsenosti s prekladom publikácií Jehovových svedkov. Potom tím dostal dôkladné školenie o základných zásadách prekladu Biblie a o používaní počítačových programov špeciálne určených na túto prácu.

Prekladatelia pri štúdiu slov, ktoré sa nachádzajú v Biblii, využívali počítačovú techniku. V práci im pomáhalo oddelenie prekladateľských služieb so sídlom v americkom štáte New York. Na ich prácu pozorne dohliadal vedúci zbor Jehovových svedkov prostredníctvom svojho redakčného výboru. Ako sa však robil samotný preklad?

Prekladateľský tím má za úlohu preložiť Bibliu tak, aby bol preklad (1) presný, no zároveň zrozumiteľný pre bežných ľudí, (2) v dôležitých pojmoch konzistentný a (3) natoľko doslovný, nakoľko to daný jazyk umožňuje. Čo prekladateľom pomáha pri plnení týchto požiadaviek? Ukážme si to na príklade Biblie, ktorá bola práve vydaná. Prekladateľský tím začal prácu prehodnocovaním slovenských výrazov, ktoré sa používali v predchádzajúcom vydaní Prekladu nového sveta. Prekladatelia využívali počítačový program s názvom Watchtower Translation System, ktorý im umožňoval zobraziť odvodené slová a synonymá. Mohli v ňom vidieť aj pôvodné grécke a hebrejské slová a zistiť, ako sú preložené na iných miestach v Biblii. Pri prehodnocovaní slovenských výrazov brali do úvahy všetky tieto informácie. Zároveň prechádzali jednotlivé verše a snažili sa nájsť také výrazy, ktoré by boli prirodzené a zrozumiteľné.

Napríklad slovo „inšpirovaný“ dnes málokto chápe v jeho biblickom význame. Preto bolo nahradené výrazmi, ktoré vystihujú jeho zmysel a zapadajú do kontextu. Napríklad v Prísloviach 16:10 je namiesto „inšpirovaného rozhodnutia“ použitý výraz „Božie rozhodnutie“. V Zjavení 16:14 boli „výroky inšpirované démonmi“ nahradené „výrokmi pochádzajúcimi od démonov“. A 2. Timotejovi 3:16 teraz znie: „Celé Písmo pochádza od Boha.“

Pre dosiahnutie lepšej zrozumiteľnosti sa upustilo od doslovného prekladu mnohých frazeologizmov, ktoré sú pôvodnému jazyku vlastné, ale v slovenčine sú ťažko zrozumiteľné. Napríklad slovné spojenie „mám neobrezané pery“ z 2. Mojžišovej 6:12 je v slovenčine oveľa menej zrozumiteľné ako revidované vyjadrenie „nie som výrečný“. V Jozuovi 23:14 sme predtým čítali Jozuove slová: „Idem dnes cestou celej zeme.“ Človek, ktorý vidí tento hebrejský frazeologizmus prvýkrát, by ho nemusel pochopiť správne. Preto je táto myšlienka preložená slovami „zakrátko zomriem“.

Ako vidieť, preklad neznamená len nahradiť jeden zoznam slov druhým. Muselo sa dbať na to, aby zvolený slovenský výraz vyjadroval v danom kontexte správnu myšlienku. Výsledky hovoria samy za seba. Slovenské vydanie Prekladu nového sveta je prekladom, ktorý vyjadruje myšlienky Božieho Slova tak, aby verne zodpovedali pôvodným spisom, ale zároveň boli jasné a dobre sa čítali.

Povzbudzujeme vás, aby ste sa sami oboznámili s revidovaným Prekladom nového sveta v slovenčine. Môžete si ho čítať na internete alebo v aplikácii JW Library, prípadne môžete požiadať o výtlačok miestny zbor Jehovových svedkov. Keď si túto Bibliu budete čítať, môžete mať istotu, že Božie slová sú v nej verne preložené do vášho jazyka.

Pomôcky v revidovanom Preklade nového sveta

Úvod do Božieho Slova: V tejto časti je 20 otázok, ktoré ľudia často kladú, a biblické verše, v ktorých nájdete odpoveď.

Stručný obsah: Nachádza sa na začiatku každej biblickej knihy a obsahuje prehľad, o čom sa v nej píše. Pomocou neho môžete rýchlo nájsť verš, ktorý hľadáte. Stručný obsah nahrádza živé záhlavie, ktoré bolo v predchádzajúcom vydaní.

Krížové odkazy: Uvádzajú sa len tie, ktoré sú zvlášť užitočné vo zvestovateľskej službe.

Poznámky pod čiarou: Nájdete v nich alternatívny preklad, doslovný preklad a doplnkové informácie.

Register slov v Biblii: Teraz sú v ňom len tie slová a verše, ktoré sa často používajú pri zvestovaní a vyučovaní.

Slovník pojmov: Obsahuje stručné definície stoviek biblických pojmov.

Dodatok A: Rozoberajú sa v ňom niektoré črty tejto revízie, ako sú zmeny v štylistike a vo výbere slov či používanie Božieho mena.

Dodatok B: Skladá sa z 15 častí s farebnými mapami a nákresmi.

^ 4. ods. Za komunistického režimu boli do slovenčiny preložené Kresťanské grécke písma. V obmedzenom množstve boli dostupné od polovice 80. rokov.