Prejsť na článok

Je Preklad nového sveta presný?

Je Preklad nového sveta presný?

Prvá časť Prekladu nového sveta vyšla v roku 1950. Odvtedy sa viacerí vyjadrili k jeho presnosti – niektorí pochvalne, iní kriticky, pretože sa na určitých miestach líši od iných prekladov Biblie. * Dôvody týchto odlišností sa zvyčajne dajú zaradiť do nasledujúcich kategórií.

 • Hodnovernosť. Preklad nového sveta je založený na najnovšom odbornom výskume a najhodnovernejších rukopisoch. Naproti tomu preklad King James Version (Biblia kráľa Jakuba) z roku 1611 vychádzal z rukopisov, ktoré neboli natoľko presné a staré ako tie, z ktorých sa čerpalo pri práci na Preklade nového sveta.

 • Vernosť pôvodnému textu. Tí, ktorí pracovali na Preklade nového sveta, sa snažili verne odovzdať pôvodné posolstvo, ktoré dal do Biblie zapísať Boh. (2. Timotejovi 3:16) V mnohých biblických prekladoch nie je posolstvo od Boha pretlmočené úplne verne, lebo prekladatelia sa držali ľudských tradícií, napríklad Božie meno, Jehova, nahradili titulmi ako Pán, Boh či Hospodin.

 • Doslovnosť. Preklad nového sveta nie je parafrázovaný preklad, ale doslovný – s výnimkou častí, kde by doslovným prekladom vznikli ťažko zrozumiteľné vyjadrenia alebo by sa ním zahmlil pôvodný význam textu. Do prekladov, ktoré pôvodný biblický text len parafrázujú, môžu vniknúť ľudské názory a stratiť sa z nich dôležité detaily.

V čom sa Preklad nového sveta líši od iných prekladov?

Chýbajúce knihy. Rímskokatolícka cirkev, ako aj pravoslávne cirkvi do svojich prekladov zahŕňajú knihy niekedy označované ako apokryfy. No tieto knihy neboli prijaté do židovského kánonu a je zaujímavé, že v samotnej Biblii sa píše, že práve Židom „boli zverené Božie sväté vyhlásenia“. (Rimanom 3:1, 2) Z tohto dôvodu Preklad nového sveta i mnohé iné súčasné preklady Biblie apokryfné knihy neobsahujú.

Chýbajúce verše. V niektorých prekladoch Biblie sú pridané verše a myšlienky, ktoré sa v najstarších dostupných rukopisoch nenachádzajú. V Preklade nového sveta tieto pridané pasáže nie sú. Mnohé moderné preklady ich vynechávajú alebo nejakým spôsobom naznačujú, že ich nemožno podložiť najuznávanejšími zdrojmi. *

Odlišné znenie. Niekedy je doslovný preklad nejasný alebo dokonca odovzdáva nesprávnu myšlienku. Napríklad Ježišove slová z Matúša 5:3 sa často prekladajú: „Blahoslavení chudobní v duchu.“ ​(Slovenský ekumenický preklad, Katolícky preklad, Evanjelický preklad) Pre mnohých sú slová „chudobný v duchu“ nejasné a v mysli ďalších vyvolávajú predstavu, že Ježiš chcel vyzdvihnúť chudobu alebo dokonca slabomyseľnosť. Ježiš však chcel poukázať na to, že pravé šťastie človek cíti vtedy, keď si uvedomuje, že v živote potrebuje Boha. Preklad nového sveta presne vyjadruje skutočný zmysel Ježišových slov: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.“ ​(Matúš 5:3)

Pochvalné vyjadrenia na adresu Prekladu nového sveta od odborníkov, ktorí nie sú svedkami

 • Edgar J. Goodspeed, uznávaný prekladateľ a biblista, v liste z 8. decembra 1950 o Preklade nového sveta Kresťanských gréckych Písiem napísal: „Zaujíma ma misijná práca vašich ľudí a jej celosvetový rozmer a veľmi sa mi páči tento prirodzený, jasný a svieži preklad. Vidno za ním obrovské množstvo dôkladného skúmania, to môžem dosvedčiť.“

  Edgar J. Goodspeed

 • Profesor Allen Wikgren z Chicagskej univerzity uviedol Preklad nového sveta ako príklad prekladu v súčasnom jazyku, ktorý podáva myšlienky nezaujato, lebo nepreberá zaužívané vyjadrenia z iných prekladov, ale snaží sa odovzdať myšlienky z pôvodných rukopisov. (The Interpreter’s Bible, I. zväzok, strana 99)

 • Britský biblický kritik Alexander Thomson o Preklade nového sveta Kresťanských gréckych Písiem napísal: „Tento preklad je zjavne prácou zručných a inteligentných učencov, ktorí sa snažili vyjadriť pravý význam gréckeho textu do takej miery, do akej je to len v anglickom jazyku možné.“ ​(The Differentiator, apríl 1952, strana 52)

 • Biblista Robert M. McCoy sa síce vo svojej recenzii Prekladu nového sveta vyjadril, že má tak silné, ako aj slabé stránky, ale na záver napísal: „Tento preklad Nového zákona je dôkazom, že v tomto hnutí [Jehovových svedkov] sú aj učenci, ktorí sú schopní inteligentne si poradiť s mnohými problémami pri prekladaní Biblie.“ ​(Andover Newton Quarterly, január 1963, strana 31)

 • Hoci profesor Samuel MacLean Gilmour nesúhlasil s niektorými prekladateľskými riešeniami v Preklade nového sveta, uznal, že jeho prekladatelia majú „nezvyčajne dobré znalosti gréčtiny“. (Andover Newton Quarterly, september 1966, strana 26)

 • Docent Thomas N. Winter vo svojom hodnotení tej časti Prekladu nového sveta, ktorá je v medziriadkovom preklade Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, napísal: „Preklad tohto anonymného prekladateľského výboru odzrkadľuje najnovšie poznatky a je od začiatku do konca presný.“ ​(The Classical Journal, apríl – máj 1974, strana 376)

 • Profesor Benjamin Kedar-Kopfstein, znalec hebrejčiny z Izraela, v roku 1989 povedal: „Pri mojom jazykovom výskume v súvislosti s hebrejskou Bibliou a jej prekladmi sa často obraciam na anglické vydanie, ktoré je známe ako Preklad nového sveta. Pritom sa opakovane utvrdzujem v tom, že toto dielo odráža čestné úsilie dosiahnuť také presné porozumenie textu, aké je len možné.“

 • Jason David BeDuhn, docent religionistiky, na základe analýzy deviatich najrozšírenejších anglických prekladov Biblie napísal: „Z porovnávaných prekladov vychádza Preklad nového sveta ako najpresnejší.“ Hoci ľudia vo všeobecnosti i mnohí biblickí učenci sa domnievajú, že odlišnosti v Preklade nového sveta vyplývajú z náboženských predstáv jeho prekladateľov, docent BeDuhn sa vyjadril: „Väčšina rozdielov vyplýva z toho, že Preklad nového sveta je presnejší, pretože je to doslovný, konzervatívny preklad pôvodného textu Nového zákona.“ ​(Truth in Translation, strany 163, 165)

^ 1. ods. Vyjadrenia sa vzťahujú na anglické vydanie Prekladu nového sveta pred jeho revíziou v roku 2013.

^ 6. ods. Napríklad Roháčkov preklad Evanjelický preklad pridávajú tieto verše: Matúš 17:21; 18:11; 23:14; Marek 7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; Lukáš 17:36; 23:17; Ján 5:4; Skutky 8:37; 15:34; 24:7; 28:29Rimanom 16:24. Niektoré z týchto pridaných veršov sú aj v katolíckych prekladoch Písmo Sväté Starého a Nového Zákona, 1913–1926, a Preklad Štefana Porúbčana. Okrem toho Písmo Sväté Starého a Nového Zákona, 1913–1926, Roháčkov Evanjelický preklad obsahujú aj myšlienku podporujúcu náuku o Trojici v 1. Jána 5:7, 8, ktorá tam bola pridaná stáročia po napísaní Biblie.