Prejsť na článok

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na vedu?

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na vedu?

Vážime si to, čo veda dosiahla, a veríme tomu, čo veda zistila a podložila dôkazmi.

Veda je „nepretržitý proces ľudského poznávania prírody, spoločnosti, človeka, ľudského myslenia a kultúry. Na rozdiel od bežného poznávania vo vede ide o systematické racionálne a metodické vyvodzovanie a zovšeobecňovanie nových poznatkov na základe abstraktného myslenia a teoretickej činnosti.“ ​(Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch) Aj keď Biblia nie je vedecká učebnica, povzbudzuje k štúdiu prírody a k tomu, aby sa vedecké poznatky využívali v praxi. Uvádzame niekoľko príkladov:

  • Astronómia: „Zodvihnite vysoko oči a hľaďte. Kto stvoril tieto veci? Je to Ten, ktorý vyvádza ich vojsko podľa počtu, všetky ich dokonca nazýva podľa mena.“ ​(Izaiáš 40:26)

  • Biológia: Šalamún „hovorieval o stromoch, od cédra, ktorý je v Libanone, po yzop, ktorý vyrastá na múre; a hovorieval o zvieratách a lietajúcich tvoroch a o tom, čo sa pohybuje, a o rybách“. (1. Kráľov 4:33)

  • Meteorológia: „Došiel si k zásobám snehu a videl si zásoby ľadovca...? A odkiaľ sa ženie východný vietor na zem?“ ​(Jób 38:22–24, Slovenský ekumenický preklad)

  • Medicína: „Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí.“ ​(Lukáš 5:31)

V našich publikáciách sa podporuje úcta k vede. Uverejňujú sa v nich články o prírode a výsledkoch vedeckého výskumu. Jehovovi svedkovia povzbudzujú svoje deti, aby sa vzdelávali, a tak lepšie porozumeli svetu okolo seba. Mnoho Jehovových svedkov pracuje v takých vedných odboroch, ako je biochémia, matematikafyzika.

Hranice vedy

Nemyslíme si, že veda dokáže nájsť odpovede na všetky otázky. * Napríklad geológia skúma, z čoho je zem zložená. Biológovia študujú, ako funguje ľudské telo. No sú tu aj otázky: Prečo sú na zemi ideálne podmienky na život? A prečo jednotlivé časti ľudského tela tak hladko spolupracujú?

Prišli sme k názoru, že uspokojivé odpovede na tieto otázky sa dajú nájsť iba v Biblii. (Žalm 139:13–16; Izaiáš 45:18) Podľa nášho názoru by dobré vzdelávanie malo zahŕňať tak štúdium vedeckých poznatkov, ako aj štúdium Biblie.

Niekedy sa môže zdať, že veda protirečí Biblii. No niektoré z týchto zdanlivých rozporov vznikli len z nepochopenia toho, čo Biblia v skutočnosti učí. Napríklad Biblia neučí, že zem bola vytvorená za šesť 24-hodinových dní. (1. Mojžišova 1:1; 2:4)

Niektoré teórie, ktoré sa všeobecne pokladajú za vedecké, nie sú založené na spoľahlivých dôkazoch a niektorí uznávaní vedci ich odmietajú. Napríklad v prírode môžeme pozorovať veľa vecí, ktoré svedčia o tom, že bola vytvorená podľa premysleného projektu. Preto sa stotožňujeme s názorom mnohých biológov, chemikov a iných vedcov, ktorí sú presvedčení, že živočíchy a ľudia sa nevyvinuli vďaka postupným náhodným mutáciám alebo vďaka prírodnému výberu.

^ 8. ods. Rakúsky fyzik a nositeľ Nobelovej ceny Erwin Schrödinger napísal, že veda „neoblomne mlčí o všetkom... čo je blízke nášmu srdcu, na čom nám skutočne záleží“. A Albert Einstein poznamenal: „Z bolestnej skúsenosti sme sa naučili, že rozumové uvažovanie nestačí na vyriešenie problémov nášho spoločenského života.“