Prejsť na článok

Koľko Jehovových svedkov je na celom svete?

Koľko Jehovových svedkov je na celom svete?

2020 Správa

Počet Jehovových svedkov na celom svete

8 695 808

Počet zborov

120 387

Počet krajín, kde zvestujú Jehovovi svedkovia

240

2020 Súhrnné údaje

2020 Štatistické údaje z jednotlivých krajín a území

Kto je zahrnutý do celkového počtu svedkov?

Do celosvetového počtu Jehovových svedkov sú zahrnutí len tí, ktorí každý mesiac aktívne zvestujú dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. (Matúš 24:14) To sa týka pokrstených Jehovových svedkov, ale aj tých, ktorí sú spôsobilí zapájať sa do zvestovateľskej činnosti, hoci ešte nie sú pokrstení.

Musí človek finančne prispievať, aby sa mohol stať svedkom?

Nie. Finančné príspevky nehrajú žiadnu rolu v tom, či je niekto započítaný do celkového počtu svedkov. Takisto nerozhodujú o postavení ani o úlohách, ktorými bude niekto poverený. (Skutky 8:18–20) Takmer všetky dary sú anonymné. Každý svedok venuje nášmu celosvetovému dielu toľko času, energie a prostriedkov, koľko si sám želá a koľko mu dovoľujú jeho okolnosti. (2. Korinťanom 9:7)

Ako viete, koľko svedkov sa aktívne zapája do zvestovateľskej činnosti?

O svojej zvestovateľskej činnosti podávajú svedkovia každý mesiac správu v miestnom zbore. To, či ju niekto podá alebo nie, je úplne dobrovoľné.

Celková správa o zvestovateľskej činnosti zboru sa potom zašle do miestnej pobočky. Pobočka zas posiela celkovú správu za celú krajinu alebo územie, na ktoré dohliada, do nášho svetového ústredia.

Na konci každého služobného roka * sa zistí, aký bol v danom roku najvyšší počet svedkov v každej krajine. Tieto údaje sa sčítajú a výsledkom je počet Jehovových svedkov na celom svete. Detailné správy z jednotlivých krajín sú uverejnené na našej webovej stránke v časti „Prehľad o krajinách“. Podobne ako kresťanov v prvom storočí, aj nás takéto správy veľmi tešia a povzbudzujú. (Skutky 2:41; 4:4; 15:3)

Sú do celkového počtu svedkov započítaní ľudia, ktorí nezvestujú, ale sú v kontakte s vašou organizáciou?

Aj keď týchto ľudí nezahŕňame do celkového počtu svedkov, sú v našich zboroch srdečne vítaní. Keďže väčšina z nich sa zúčastňuje na každoročnej Slávnosti na pamiatku Kristovej smrti, ich počet sa dá odhadnúť z rozdielu medzi počtom prítomných na tejto slávnosti a celkovým počtom svedkov. V roku 2020 bolo na Pamätnej slávnosti prítomných 17 844 773 ľudí.

Mnoho ďalších nenavštevuje naše zhromaždenia, ale majú úžitok z programu domácich biblických štúdií. Počas roka 2020 sme viedli priemerne 7 705 765 biblických štúdií každý mesiac, pričom v niektorých prípadoch sa študuje s viacerými jednotlivcami naraz.

Prečo je podľa sčítania ľudu nariadeného vládou oveľa viac svedkov, ako sa uvádza vo vašich štatistikách?

Štatistické úrady vyhodnocujú počet členov určitého náboženstva na základe toho, koľko ľudí sa prihlási k danému vierovyznaniu pri sčítaní ľudu. Štatistický úrad Slovenskej republiky uviedol, že pod ukazovateľom náboženské vyznanie „sa rozumie účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi (náboženskej spoločnosti) alebo vzťah k nej“, z čoho vyplýva, že celkový počet členov zistený pri sčítaní ľudu odráža subjektívny názor respondentov. Naproti tomu my do celkového počtu Jehovových svedkov započítavame len tých, ktorí aktívne zvestujú druhým a o svojej činnosti podávajú správu.

^ 5. ods. Služobný rok je obdobie od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Napríklad služobný rok 2015 zahŕňa obdobie od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015.