Prejsť na článok

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na vzdelanie?

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na vzdelanie?

Náš názor na vzdelanie sa opiera o zásady z Biblie. Každý Jehovov svedok sa na základe svojho svedomia môže rozhodnúť, ako tieto zásady od Boha aplikuje vo svojom živote. Do úvahy môže zobrať napríklad tie, ktoré sú uvedené ďalej v článku. *

 Vzdelanie je pre život veľmi dôležité

Vzdelanie nám môže pomôcť získať „praktickú múdrosť a schopnosť premýšľať“, čo sú veci, ktoré Biblia veľmi vyzdvihuje. (Príslovia 2:10, 11; 3:21, 22) Ježiš povedal svojim učeníkom, aby vyučovali ľudí to, čo im prikázal. (Matúš 28:19, 20) Z tohto dôvodu povzbudzujeme svojich spoluveriacich, aby získali všestranné vzdelanie. Pomáhame im v tom napríklad tak, že ich školíme, aby vedeli dobre čítať, písať a komunikovať * a mali prehľad o iných náboženstvách a kultúrach. (1. Korinťanom 9:20–22; 1. Timotejovi 4:13)

Vlády vo väčšine krajín si takisto uvedomujú hodnotu vzdelania a často vyžadujú, aby deti a mladí ľudia povinne absolvovali základnú a strednú školu. Takýmto zákonom sa podriaďujeme, a to v duchu biblickej zásady: „Každá duša nech je podriadená nadriadeným vrchnostiam“, čiže vládam. (Rimanom 13:1) Naše deti vedieme k tomu, aby sa v škole čo najviac usilovali a neuspokojili sa s len s minimom vedomostí potrebných na to, aby školu absolvovali. * Riadime sa biblickou zásadou: „Nech robíte čokoľvek, pracujte na tom celým srdcom, akoby ste pracovali pre Pána, a nie pre ľudí.“ ​(Kolosanom 3:23, Good News Translation)

Vzdelanie nám pomáha starať sa o rodinu. V Biblii je táto zásada: „Ak sa niekto nestará o tých, ktorí sú jeho vlastní a zvlášť o tých, ktorí sú členmi jeho domácnosti, istotne zaprel vieru a je horší ako človek bez viery.“ ​(1. Timotejovi 5:8) Vzdelanie nám pomáha plniť si povinnosť, ktorú nám dal Boh, aby sme sa postarali o potreby svojej rodiny. V diele The World Book Encyclopedia sa uvádza, že hlavným účelom vzdelávania je to, aby sa ľudia stali „produktívnymi členmi spoločnosti... a uplatnili sa na trhu práce“. Dobre vyškolený a vzdelaný človek sa ľahšie postará o svoju rodinu ako človek, ktorý nemá žiadne pracovné zručnosti či vzdelanie. (Príslovia 22:29)

K rodičovskej starostlivosti patrí aj to, aby boli deti dobre pripravené na život v dospelosti, a vzdelanie v tom zohráva neoceniteľnú úlohu. (2. Korinťanom 12:14) Preto rodičov povzbudzujeme, aby deťom zabezpečili riadne vzdelanie, aj keď žijú v oblastiach, kde sa za to musí platiť, kde je ťažké ho získať, alebo kde je to v rozpore s miestnou kultúrou či spoločenskými normami. * Poskytujeme im aj praktické rady, ako pomáhať deťom pri učení. *

 Vyvážený pohľad na vzdelanie

Možnosti vzdelávania starostlivo zvažujeme. V Biblii sa píše: „Naivný verí všetkému, čo sa hovorí, rozvážny človek žiada dôkazy.“ ​(Príslovia 14:15, Jeruzalemská Biblia) V súlade s touto zásadou pozorne zvažujeme ponuky inštitúcií, ktoré poskytujú ďalšie vzdelanie po ukončení strednej školy. Snažíme sa zhodnotiť, čo takým dodatočným vzdelávaním môžeme získať a koľko je doň potrebné investovať. Napríklad rôzne odborné kurzy často umožnia absolventom získať dostatok vedomostí za rozumný čas.

Vyučovanie z Biblie má vyššiu hodnotu ako bežné vzdelanie. V školách sa nevyučuje jedna veľmi dôležitá vec – ako získať večný život. To sa človek môže dozvedieť, len keď pomocou Biblie spoznáva Boha. (Ján 17:3) Biblia nás vedie aj k vysokým morálnym hodnotám, ako je spravodlivosť, čestnosť a slušnosť, a učí nás „všetkému, čo vedie k dobru“. (Príslovia 2:9, Slovenský ekumenický preklad) Apoštol Pavol získal vzdelanie porovnateľné s dnešným vysokoškolským vzdelaním, no uznal, že ani zďaleka nedosahovalo „vynikajúcu hodnotu poznania Krista Ježiša“. (Filipanom 3:8; Skutky 22:3) Podobne ako apoštol Pavol, aj mnohí dnešní Jehovovi svedkovia, ktorí majú univerzitné vzdelanie, sú presvedčení, že vzdelávanie z Biblie má oveľa väčšiu hodnotu. *

Vyučovanie z Biblie nás vedie k pozitívnym morálnym hodnotám

 Morálne a duchovné riziká, ktoré prináša vzdelávanie na vysokých školách

V Biblii je táto myšlienka: „Múdry zbadá, že hrozí nebezpečenstvo, a skryje sa.“ ​(Príslovia 22:3, Jeruzalemská Biblia) Jehovovi svedkovia si uvedomujú, že prostredie univerzít a podobných inštitúcií, ktoré poskytujú vyššie vzdelanie, môže ohroziť morálne a duchovné blaho kresťana. Preto sa mnohí z nich rozhodli, že nebudú tráviť čas v takomto prostredí, a v tomto duchu vedú aj svoje deti. Podľa nich sa vo vzdelávacích centrách, ktoré poskytujú vyššie vzdelanie, často propagujú mylné názory, ako sú napríklad tieto:

 • Mylný názor: Peniaze prinášajú šťastie a bezpečie

  Vyššie vzdelanie sa často odporúča ako najistejšia cesta k dobre platenému zamestnaniu, a tak sa čoraz viac študentov hlási na vysokú školu hlavne preto, aby si neskôr mohli viac zarobiť. Dúfajú, že tak získajú šťastie a bezpečie. V Biblii sa píše, že také uvažovanie je mylné. (Kazateľ 5:10) A čo je ešte dôležitejšie, podľa Biblie je „láska k peniazom koreňom škodlivých vecí každého druhu“. (1. Timotejovi 6:10) Jehovovi svedkovia sa bránia tomu, aby sa stali obeťou „podvodnej moci bohatstva“. (Matúš 13:22)

 • Mylný názor: Človek by sa mal usilovať o uznanie a spoločenské postavenie, a tak potrebuje vysokoškolské vzdelanie

  Bývalý gruzínsky predseda vlády Nika Gilauri opísal, ako sa na vysokoškolské vzdelanie pozerajú obyvatelia jeho krajiny: „V Gruzínsku je univerzitný diplom takmer povinným symbolom spoločenského postavenia... [V minulosti] boli mladí ľudia bez titulu považovaní za hanbu rodiny.“ * No Biblia nás varuje pred tým, aby sme sa usilovali o prestížne postavenie v tomto svete. Náboženským vodcom svojej doby, ktorí milovali slávu, Ježiš povedal: „Ako môžete veriť, keď prijímate slávu jeden od druhého?“ ​(Ján 5:44) V univerzitnom prostredí si človek môže ľahko vypestovať aj pocit nadradenosti, čo sa Bohu rozhodne nepáči. (Príslovia 6:16, 17; 1. Petra 5:5)

 • Mylný názor: Každý si musí určiť sám, čo je správne a čo nesprávne

  Jehovovi svedkovia sa riadia Božím názorom na to, čo je správne a čo nesprávne. (Izaiáš 5:20) No život v univerzitnom prostredí vedie mnohých študentov k tomu, že idú s davom a „robia rozhodnutia, ktoré sú v úplnom rozpore s tým, čo prijali ako správne alebo nesprávne,“ * píše sa v časopise Journal of Alcohol and Drug Education (Osveta v oblasti alkoholu a drog). Toto konštatovanie potvrdzuje pravdivosť biblickej zásady: „Zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky.“ ​(1. Korinťanom 15:33) V prostredí vysokých škôl sú opilstvo, zneužívanie drog a mimomanželské sexuálne styky nielen bežné, ale tieto veci, ktoré Boh odsudzuje, tu majú priam živnú pôdu. (1. Korinťanom 6:9, 10; 2. Korinťanom 7:1)

 • Mylný názor: S vysokoškolským vzdelaním má človek najviac možností, ako zmeniť svet k lepšiemu

  Treba uznať, že mnoho ľudí nejde na vysokú školu preto, lebo chcú byť bohatí alebo slávni, či preto, že si chcú užívať nedovolenú zábavu. Motivuje ich túžba po osobnom rozvoji a po tom, aby sa svet stal lepším miestom na život. Sú to veľmi pekné ciele, no Jehovovi svedkovia sa ich snažia dosiahnuť iným spôsobom. Podľa vzoru, ktorý nám zanechal Ježiš, sa zameriavame na Božie Kráľovstvo. Veríme, že iba táto vláda môže svet naozaj zmeniť k lepšiemu. (Matúš 6:9, 10) Napriek tomu sa k problémom vo svete nestaviame pasívne. Tak ako Ježiš, aj my prinášame ľuďom na celej zemi „dobré posolstvo o kráľovstve“ a každý rok pomôžeme státisícom ľudí zmeniť svoj život k lepšiemu. * (Matúš 24:14)

^ 1. ods. Mladí Jehovovi svedkovia, ktorí ešte žijú v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi, rešpektujú v otázke vzdelávania ich názor, ak nie je v rozpore s Božími zákonmi. (Kolosanom 3:20)

^ 2. ods. Jehovovi svedkovia vydali viac ako 11 miliónov učebníc s názvom Venuj sa čítaniu a písaniu. Na celom svete organizujú bezplatné kurzy čítania a písania, a to až v 120 jazykoch. Od roku 2003 do roku 2017 naučili čítať a písať asi 70000 ľudí.

^ 5. ods. Okrem iného povzbudzujeme rodičov, aby do školy posielali nielen svojich synov, ale aj dcéry. Pozri článok „Malo by moje dieťa chodiť do školy?“ vydaný v časopise Strážna veža z 15. marca 2003.

^ 7. ods. Pozri na jw.org časť „Názory na pôvod života“.

^ 12. ods. Praktická ekonómia: Hospodárska transformácia a vládna reforma v Gruzínsku 2004–2012, strana 170.

^ 14. ods. Vydanie z apríla 2017, ročník 61, číslo 1, strana 72.

^ 16. ods. Pozri na jw.org časť „Biblia mení životy“, kde sú skutočné príbehy ľudí, ktorí vďaka Božiemu Slovu a dobrej správe o Božom Kráľovstve zmenili svoj život.