Prejsť na článok

Čomu veria Jehovovi svedkovia?

Čomu veria Jehovovi svedkovia?

Sme kresťania, a preto sa snažíme riadiť učením Ježiša Krista a vzorom, ktorý nám zanechali jeho apoštoli. V tomto článku je v 15 bodoch opísané, čomu veríme a ako uctievame Boha.

 1. Boh. Uctievame jediného pravého a všemohúceho Boha, ktorý je Stvoriteľ všetkého a má meno Jehova. (Žalm 83:18; Zjavenie 4:11) Je to Boh, ktorého uctieval aj Abrahám, Mojžiš a Ježiš. (2. Mojžišova 3:6; 32:11; Ján 20:17)

 2. Biblia. Veríme, že je to posolstvo pre ľudí, ktoré dal zapísať Boh. (Ján 17:17; 2. Timotejovi 3:16) Naša viera sa opiera o všetkých 66 biblických kníh, teda o „Starý zákon“ i „Nový zákon“. Náš postoj k Biblii výstižne opísal profesor Jason D. BeDuhn takto: „[Jehovovi svedkovia] svoj súbor náuk a praktík zakladajú čisto na texte Biblie bez toho, aby si vopred stanovili, čo v ňom chcú nájsť.“ *

  Aj keď uznávame celú Bibliu, nie sme náboženskí fundamentalisti. Chápeme, že niektoré časti Biblie sú písané obrazným alebo symbolickým jazykom a nemajú sa brať doslovne. (Zjavenie 1:1)

 3. Ježiš. Žijeme podľa učenia Ježiša Krista, riadime sa jeho príkladom a ctíme si ho ako nášho Záchrancu a Božieho Syna. (Matúš 20:28; Skutky 5:31) Preto sa považujeme za kresťanov. (Skutky 11:26) No z Biblie sme sa dozvedeli, že Ježiš nie je Všemohúci Boh a že náuka o Trojici sa v Biblii nenachádza. (Ján 14:28)

 4. Božie Kráľovstvo. Je to skutočná vláda v nebi, nie iba určitý stav v srdci kresťana. Táto vláda nahradí ľudské vlády a naplní Boží zámer so zemou. (Daniel 2:44; Matúš 6:9, 10) Tieto kroky urobí už čoskoro, pretože biblické proroctvá naznačujú, že žijeme v „posledných dňoch“. (2. Timotejovi 3:1–5; Matúš 24:3–14)

  Božie Kráľovstvo bolo zriadené v nebi v roku 1914 a jeho kráľom je Ježiš Kristus. (Zjavenie 11:15)

 5. Záchrana. Oslobodenie ľudstva z hriechu a smrti je možné len vďaka Ježišovej výkupnej obeti. (Matúš 20:28; Skutky 4:12) Ak chcú mať ľudia z tejto obete úžitok, nestačí, že len veria v Ježiša, musia tiež zmeniť svoj spôsob života a dať sa pokrstiť. (Matúš 28:19, 20; Ján 3:16; Skutky 3:19, 20) To, že človek má vieru, dokazuje svojím konaním. (Jakub 2:24, 26) No záchranu si nemôžeme vyslúžiť – môžeme ju získať iba vďaka „Božej nezaslúženej láskavosti“. (Galaťanom 2:16, 21)

 6. Nebo. Boh Jehova, Ježiš Kristus a verní anjeli žijú v duchovnej ríši. * (Žalm 103:19–21; Skutky 7:55) Pomerne malá skupina ľudí, konkrétne 144000, bude po vzkriesení žiť v nebi a vládnuť spolu s Ježišom v Božom Kráľovstve. (Daniel 7:27; 2. Timotejovi 2:12; Zjavenie 5:9, 10; 14:1, 3)

 7. Zem. Boh vytvoril zem tak, aby na nej ľudstvo mohlo žiť navždy. (Žalm 104:5; 115:16; Kazateľ 1:4) Boh dá poslušným ľuďom dokonalé zdravie a večný život v raji na zemi. (Žalm 37:11, 34)

 8. Zlo a utrpenie. Začalo sa vzburou jedného z Božích anjelov. (Ján 8:44) Tento anjel, ktorý dostal po vzbure mená „Satan“ a „Diabol“, presvedčil prvý ľudský pár, aby sa pridali na jeho stranu. To malo katastrofálne následky nielen pre nich, ale aj pre ich potomkov. (1. Mojžišova 3:1–6; Rimanom 5:12) Vzburou Satana vznikli závažné morálne otázky. Na ich vyriešenie je potrebný istý čas, a preto Boh zatiaľ pripúšťa existenciu zla a utrpenia. Ale nebude ich tolerovať donekonečna.

 9. Smrť. Ľudia, ktorí zomreli, prestali existovať. (Žalm 146:4; Kazateľ 9:5, 10) Netrpia v ohnivom pekle.

  Boh privedie pri vzkriesení miliardy ľudí späť k životu. (Skutky 24:15) No tí, ktorí sa po vzkriesení odmietnu učiť o tom, čo Boh považuje za správne, budú navždy zničení bez nádeje na vzkriesenie. (Zjavenie 20:14, 15)

 10. Rodina. Boh na začiatku ustanovil manželstvo ako spojenie jedného muža a jednej ženy. My sa riadime touto normou a za jediný oprávnený dôvod na rozvod považujeme sexuálnu nemravnosť. (Matúš 19:4–9) Sme presvedčení, že múdrosť, ktorá je obsiahnutá v Biblii, pomáha rodinám, aby sa im dobre darilo. (Efezanom 5:22–6:1)

 11. Spôsob uctievania. Neuctievame kríž, sochy ani obrazy. (5. Mojžišova 4:15–19; 1. Jána 5:21) Pre naše uctievanie sú podstatné tieto činnosti:

 12. Organizačná štruktúra. Sme organizovaní do zborov, o ktoré sa starajú rady starších. Starší nie sú platení a nevytvárajú triedu duchovenstva. (Matúš 10:8; 23:8) Nevyberáme desiatky a na našich zhromaždeniach nerobíme zbierky. (2. Korinťanom 9:7) Všetky naše aktivity sú financované z anonymných darov.

  Celosvetová činnosť Jehovových svedkov je usmerňovaná vedúcim zborom, čo je malá skupina zrelých kresťanov, ktorí slúžia v našom svetovom ústredí. (Matúš 24:45)

 13. Jednota a súlad. Na celom svete nás spája rovnaká viera a učenie. (1. Korinťanom 1:10) Veľmi sa snažíme, aby medzi nami neboli žiadne spoločenské, národnostné, rasové ani triedne rozdiely. (Skutky 10:34, 35; Jakub 2:4) Jednota však neznamená, že v osobných veciach sa nemôžeme slobodne rozhodovať. Každý svedok sa rozhoduje podľa svojho biblicky školeného svedomia. (Rimanom 14:1–4; Hebrejom 5:14)

 14. Správanie a postoje. Snažíme sa, aby bolo naše konanie vždy motivované nesebeckou láskou. (Ján 13:34, 35) Nerobíme veci, ktoré sa Bohu nepáčia. Medzi také veci patrí zneužívanie krvi prijímaním krvných transfúzií. (Skutky 15:28, 29; Galaťanom 5:19–21) Sme mierumilovní ľudia a nezapájame sa do vojen. (Matúš 5:9; Izaiáš 2:4) Máme v úcte vládu krajiny, kde žijeme, a poslúchame jej zákony, pokiaľ od nás nevyžadujú, aby sme porušili Božie zákony. (Matúš 22:21; Skutky 5:29)

 15. Spolunažívanie s inými. Ježiš dal príkaz: „Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.“ Povedal tiež, že kresťania „nie sú časťou sveta“. (Matúš 22:39; Ján 17:16) Preto sa usilujeme „robiť dobro všetkým“, no zároveň sme v politických záležitostiach prísne neutrálninezapájame sa do medzicirkevných aktivít. (Galaťanom 6:10; 2. Korinťanom 6:14) Rešpektujeme však, ako sa v týchto veciach rozhodli iní. (Rimanom 14:12)

Ak máte ďalšie otázky o tom, čomu veria Jehovovi svedkovia, môžete sa dozvedieť viac z našej webovej stránky, skontaktovať sa s pracovníkmi niektorej z našich pobočiek, prísť na naše zhromaždenie do sály Kráľovstva alebo osloviť niekoho z Jehovových svedkov vo vašom okolí.

^ 4. ods. Pozri knihu Truth in Translation (Pravda v preklade), strana 165.

^ 10. ods. Skazení anjeli boli z neba zhodení, no existujú ďalej v duchovnej ríši. (Zjavenie 12:7–9)