Qara amadowa massie

Yesuusi Reyo Qaagi

Yesuusi Reyo Qaagi

Yihowa Farciˈraasine Yesuusi hajajino garinni diru dirunku reyosi qaagate gamba yitanno. (Luqaasi 22:19, 20) Konni hasiisanno ayyaanira ledonke gamba yaattora ayirrinyunni koyinsoommohe. Yesuusi heeshshonna reyosi kaaˈlitannohehu hiittoonniitiro rosatto.