• ILANTINO DIRO: 1964

  • ILANTINO GOBBA: INGILIZE

  • ALBI HEESHSHO: GARI-BAINCHO HEESHSHO HEEDHINOTENNA ANJENNI OOSOTE AMA IKKITINOTE

ALBI HEESHSHOˈYA

Ilamoommahu Ingilizete gobbara Lendenete katamira lowo manni heeˈrannohu Padingiteni yinanni qooxeessiraati. Heeˈreemmahu amaˈyanna sase bayiruuddu roduuwiˈya ledooti. Anniˈya agu araado nooha ikkino daafira duucha wote ninke ledo diheeˈranno.

Anje heeˈreenna amaˈya hashshu kiiro huuccatto assiˈreemma gede rosiissinoe. Faarsote maxaafa calla amadinohu Qullaawu Maxaafi nooe; konnira umiˈyanni zeema fushshiˈre faarseemma. Mitte hige wole maxaafa nabbawanni heeˈre, “Gaˈa yinanniri heeˈrannokki yanna dagganno” yitanno hedo nabbawumma; hatti hedo surreˈyara qaˈmite gattino. Tini yaatto albillittete yanna daafira hedanni goxummakki galeemma gede assitinoe. ‘Heeshshote yaa tenne calla dilabbannoe. Kalaqamoommahu isi mayiraati?’ yee hedumma. Reya horo dihasiˈroomma!

Hakkiinni digintete coyi daafira afa lowo geeshsha hasiˈrumma. Reyitinore hasaawisate woˈnaaleemma, rosu mini jaallaˈya ledo waamma noowa haˈreemma, hattono insa ledo bararraaqissanno filme laeemma. Tini hagiirsiissannoteno waajjishshannoteno.

Gari-baincho heeshsho heeˈra hanafoommahu tonnu diriti heeˈreeti. Sijaara aga hanafumma; hakkiinni mulenni araado amaddue. Yannate gedensaanni maariwaana aga hanafumma. Hakkiinni 11 diro ikkieta ago aga hanafumma. Ageemmari baxisannoekkiha ikkirono, dimbiniro ikkinannita kayinni baxissannohe. Muuziiqanna sirbano baxeemma. Dandaamie deerrinni wallo noowanna sirbinanni gallanni minira (hashshi kilawe) haˈreemma. Hashsha mininni maaxame fule, soodikkinni maaxame higeemma. Layinki barra daafursannoe daafira duucha wote rosu minira dihaˈreemma. Haˈrummaro nafa, duucha wote rosu mereero ago ageemma.

Roso gudumma yannara, fonqoloho dancha guma diafiˈroomma. Amaˈya maaeela heeshsho heeˈranni keeshshoommata affinokki daafira, tenne affuti lowo geeshsha hanqitu. Ise ledo giwammeenna mininni fule haˈrumma. Hakkiinni mite yanna geeshsha Tooni yinanni jaaliˈya ledo heeˈrumma. Isi manni woxe mulqiˈrannoho, jingilli assitanno dhagga hirannoho hattono finqilletenni lowo geeshsha egennaminoho. Mulenni godowe tonaa lewu diriti heeˈre labbaa qaaqqo ilumma.

 QULLAAWU MAXAAFI HEESHSHOˈYA SOORRE BIDDI ASSINO GARA

Umo Yihowa Farciˈraasine ledo xaadoommahu, mine assiˈrikkinni ooso ilino meentiranna qaaqquullinsara qixxeessinoonni mine heeˈreeti. Qooxeessu gashshaano hakkiicho anerano galeemma mine uyitinoe. Lame Yihowa Farciˈraasine duucha wote hakkiicho mito amuuwa daye hasaawisanno. Mitto barra anino insa ledo hasaawa hanafumma. Hakkawote Yihowa Farciˈraasine kaphaanote yee ammansiisate hedoomma. Insa kayinni Qullaawa Maxaafa horoonsiˈre xaˈmeemma xaˈmo baalate shaqqillunni xawise dawarinoe. Insa shaqqaddanna jooguulle ikkansa lowo geeshsha baxissinoe. Konnira insa ledo Qullaawa Maxaafa xiinxallate maahoyye yuumma.

Shiima yanna gedensaanni, Qullaawu Maxaafinni heeshshoˈya soorrannore rosumma. Anjeˈyanni hanafe reyo baasa waajjeemma. Xa kayinni Yesuusi kaote daafira rosiisinore afumma! (Yohaannisi 5:28, 29) Qoleno Maganu ane daafira hedannota rosumma. (1 Pheexiroosi 5:7) Roorenkanni Ermiyaasi 29:11 aana noo hedo lowo geeshsha hagiirsiissinoe; qummeeshshu togo yaanno: “‘Kiˈnera hedeemmore ani egennoommo; hedoˈyano . . . keerunnite ikkinnina bunshennita diˈˈikkitino.’” Albillitte gannate ikkitino uullara hegerera heeˈra dandeemmata afumma.—Faarso 37:29.

Yihowa Farciˈraasine addinta baxxannoeta leellishshino. Umo gambooshshensa haˈrumma yannara hakko noo manni faasiiqaho; hattono jaallate gedeeti! (Yohaannisi 13:34, 35) Insa alba beetekiristaanete xaadeemma manniwiinni lowo geeshsha baxxitinoreeti. Heeshshoˈya gari dancha ikka hoogirono Yihowa Farciˈraasine anga fante haadhinoe. Insa shiqqe hasaawissannoe, ille worte towaattannoe, hattono mitore assite kaaˈlitannoe. Hatte yannara baxillaanchonna halaˈlado maate miila ikkoommahu gede asse hedoomma.

Qullaawa Maxaafa xiinxallummati, Maganunniha amanyootu seera harunsate heeshshoˈya biddi assiˈra hasiissannoeta huwatumma. Sijaara aga agura shota diˈˈikkitinoe. Qoleno mitu muuziiqi maariwaana aga roore hasiˈreemma gede assannoeta huwatoomma daafira, hattoo muuziiqa macciishsha agurumma. Dimba agura hasiˈroommahura, dimbeemma gede assannoe bayicho lawishshaho hashshi kilawe haˈra agurumma. Hattono xa heeˈranni noomma heeshshora kaaˈlitannoe jaalla hasiˈra hanafumma.—Lawishsha 13:20.

Hatte yannara, Toonino Yihowa Farciˈraasine ledo Qullaawa Maxaafa xiinxallanni no. Yihowa Farciˈraasine xaˈmanno xaˈmora Qullaawu Maxaafinni dawaro qoltusita isino rosanni noohu halaale ikkinota ammani. Tooni heeshshosi biddi assiˈrate lowore assino: finqillenna jaddo loosanno gede xixxiibbannosi jaalla, manni woxe mulqiˈranna maariwaana aga facci asse agurino. Qoleno Yihowa woˈmunni woˈma hagiirsiisate, amanyoote baˈino heeshshonke agurre qaaqqinke teese heeˈranno qae kalaqiˈra hasiissannonketa huwantummo. Konnira Tooni ledo 1982nni adhammummo.

“Xaate albillittete yanna daafira woy reyote daafira yaadanni goxummakki digaleemma”

Agarooshshu Shaenna Baqqi Yiiyye! * yinanni metseetera ani biddi assiˈra hasiˈreemma coye biddi assiˈrino manni xagge amaddino birxichuwa hasiˈre nabbawoomma yanna qulli yitannoe. Insa lawishshi baasa jawaachishinoe! Hexxo mudhummakkinni sharrameemma gede jawaante ikkinoe. Yihowa hexxo mure tuge agurannoekki gede ganye huucciˈreemma. Tooninna ani Maaja 1982nni cuuamme Yihowa Farciˈraasine ikkinummo.

AFIˈROOMMA HORO

Maganu Yihowa ledo jaalooma kalaqiˈraˈya heeshshoˈya gatissinoe. Yihowa anenna Tooni qarru yanna baalantera irkisinonke. Hattoo yannara Yihowa addaxxa ronsoommo; qoleno isi duuchante yannara kaaˈlinonke, hattono maatenkera hasiisannore wonshinonke.—Faarso 55:22.

Labbaa qaaqqinkenna meya qaaqqonke Yihowa afanno gede kaaˈlaˈya lowo geeshsha hagiirsiissannoe. Xa insa qaaqquullino Maganu daafira rosanni lophanni noota laˈˈaˈyano hagiirsiissannoe.

Xaate albillittete yanna daafira woy reyote daafira yaadanni goxummakki digaleemma. Xa Tooninna ani lamalate kiiro babbaxxitinota Yihowa Farciˈraasine songo haˈne towaanteemmo. Roduuwinke ledo mannaho, Yesuusa ammanannota loosunni leellishannoha ikkiro hegere heeshsho afiˈra dandaannota rosiinseemmo.

^ GUFO 19 Yihowa Farciˈraasine qixxeessitino metseettaati.