Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Kiiro 1 2017

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | QULLAAWU MAXAAFINNI KAAˈLO AFIˈRA DANDIINANNI GARA

Qullaawu Maxaafi Heeshshoˈya Woyyeessannohu Hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi Heeshshoˈya Woyyeessannohu Hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi wole baalante maxaaffawiinni baxxinoho. Kuni maxaafi Kalaqaanchinke amaale amadinoho. (2 Ximootewoosi 3:16) Qullaawu Maxaafi sokka heeshshonke soorrite biddi assa dandiitannote. Qullaawu Maxaafi umisi, “Maganu qaali lubbo afiˈrinohonna loosannoho” yaanno. (Ibiraawoota 4:12) Maganu Qaali lame qara qara doogganni heeshshonke woyyeessanno; insano: xa heeˈneemmo heeshshora kaaˈlanno biddishsha aannonke; hattono Maganonna Isi uyino hexxo anfeemmo gede kaaˈlannonke.—1 Ximootewoosi 4:8; Yaiqoobi 4:8.

Xaa heeshshokki woyyeessanno. Qullaawu Maxaafi meessi hajara kaaˈlitanno amaale amadino. Kuni  maxaafi aane noorira kaaˈlitannota kaajja amaale aanno.

  • Maatenkenna wolu manni ledo noonke aantera.—Efesooni Sokka 4:31, 32; 5:22, 25, 28, 33.

  • Surretenna bisu fayyimmara. —Faarso 37:8; Lawishsha 17:22.

  • Danchu amanyootira.—1 Qorontoosi 6:9, 10.

  • Maalaamittete coye afiˈra dandiinanni gara afate.—Lawishsha 10:4; 28:19; Efesooni Sokka 4:28. *

Iisiyaho heeˈrannori aju minaanninna minaama Qullaawu Maxaafi amaale kaaˈlitannota huwatino. Mule adhaminohu wolu minaanninna minaamante gede, insarano kuˈu kuˈuyi akata rosanna mimmitoho giddonsata fushshe coyiˈra qarra ikkitinonsa. Ikkollana insa Qullaawu Maxaafinni nabbawinore harunsa hanafi. Tini kaaˈlitunsari nooyya? Visenti togo yiino: “Qullaawu Maxaafinni nabbawoommori galtenke giddo kalaqamanno qarra baxillunni tireemmo gede kaaˈlinoe. Qullaawu Maxaafi kulannore harunsa mitteenni hagiirrunni heeˈneemmo gede assitinonke.” Minaamasi Anaaluno togo yitino: “Qullaawu Maxaafi giddo kulloonni manni lawishsha nabbawanke kaaˈlitinonke. Xa ani hagiirraamete; galtenkenna fushshiˈnoommo mixono hagiirsiissannoe.”

Maganu daafira afatto gede kaaˈlannohe. Visenti galtete daafira coyiˈrinoreno agurranna togo yiino: “Qullaawa Maxaafa nabbawaˈya albinni roore Yihowawa shiqeemmo gede assitinoe.” Visenti coyiˈrinorinni mitto qara coye huwanteemmo; hakkuno: Qullaawu Maxaafi Magano seekkite afatto gede kaaˈlahera dandaanno. Magano afakki isi aanno amaalenni horo afiˈratto gede kaaˈlitannohe; hakkiinni saeno, Iso jaalakki assiˈra dandaattota huwatatto gede kaaˈlitannohe. Qoleno Maganu albillittete daafira uyinoti dancha hexxo yaano hegerera geeddannoti “halaalaancho heeshsho” noota afatto. (1 Ximootewoosi 6:19) Qullaawa Maxaafa agurranna tenne kulannohu wolu maxaafi dino.

Qullaawa Maxaafa nabbawa hanafittoronna nabbawa agura hoogittoro heeshshokki woyyaabbanno, hattono Magano seekkite afatto. Ikkollana Qullaawa Maxaafa nabbawatto wote, lowo xaˈmo kalaqantahera dandiitanno. Hatto ikkiro, 2,000 diri albaanni heeˈrinohu mittu Itophiyu manchiha dancha lawishsha qaagi. Isira Qullaawu Maxaafiti lowo xaˈmo noosi. Isi nabbawannore buuxinoronna teˈee xaˈminisita, “Kulannoehu nookkiha maminni buuxeemmo?” yiino. * Hakkiinni isi Qullaawa Maxaafa dancha gede asse rosiisate dandoo noosihu Yesuusi rosaanchi Filiphoosi kaaˈlasira kaita maahoyye yiino. (Soqqamaasinete Looso 8:30, 31, 34) Atino, Qullaawu Maxaafi daafira ledde afa hasiˈrittoro, www.jw.org/sid widoonni sokka soya woy tenne metseetera noo teesso giddo mulannohewa sokka borreessa dandaatto. Qooxeessikkira heedhannore Yihowa Farciˈraasine shiqqe hasaawisa woy qooxeessikkira noota Mangistete Addaraashe haˈra dandaatto. Heeshshokki woyyeessannohe gede, Qullaawa Maxaafa mayira techonni nabbawa dihanafatto?

Qullaawu Maxaafi halaale ikkasi huluullamittoro, Qullaawu Maxaafi Halaale Ikkinota Mayinni Anfeemmo? yitanno viidiyo laˈˈa dandaatto. Tenne viidiyo koodde nabbawisiisse woy jw.org/sid yinanni webisayitera ADDI ADDI BORRO > ADDI ADDI VIIDIYO yaannohu hunda afiˈra dandaatto

^ GUFO 8 Qullaawu Maxaafi giddo noota wole kaajja amaale afate, jw.org/sid yinanni webisayite aana “ADDI ADD BORRO” yaannohu hunda lai.

^ GUFO 11 Tenne ittimera nooha, “Qullaawa Maxaafa Garunni Huwata Hooga Qarra Diabbitanno?” yaanno birxichono lai.