Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Kiiro 1 2017

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | QULLAAWU MAXAAFINNI KAAˈLO AFIˈRA DANDIINANNI GARA

Qullaawa Maxaafa Nabbawa Hanafa Dandeemmohu Hiittoonniiti?

Qullaawa Maxaafa Nabbawa Hanafa Dandeemmohu Hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi niwaawe hagiirsiissannota assiˈratto gedenna roore horo afiˈratto gede kaaˈlannoheri maati? Hanni batinye manna kaaˈlitinota onte hedo laˈno.

Injaanno bayicho heedhe nabbawi. Qaxaqaˈa yiino bayichonna dancha yanna doodhi. Nabbabbanni nootto coye illachisha dandaatto gede, hedokki billaallitanno gede assannore hooˈli. Danchu xawaabbinna ayyare Qullaawu Maxaafi niwaawenni roore horo afiˈratto gede kaaˈlitahera dandiitanno.

Qullaawu Maxaafira gara ikkitino lao heedhohe. Qullaawu Maxaafi iimi Anninke uyinonkeho; konni daafira baxillaanchu annisiwiinni rosa hasiˈranno qaaqqi gede ikkittoro, Qullaawu Maxaafinni roore kaaˈlo afiˈra dandaatto. Qullaawu Maxaafira gara ikkitinokki lao nooheha ikkiro, Maganu rosiisannohe gede tenne lao hooˈlate sharrami.—Faarso 25:4.

Nabbawattora albaanni huuccatto assiˈri. Qullaawu Maxaafi Maganu hedo amadinoha ikkino daafira, kuni maxaafi yaannore huwatate Isi kaaˈlo hasiissannonketi egennantinote. Maganu ‘huuccidhannosirira Qullaawa Ayyaana’ aara qaale eino. (Luqaasi 11:13) Kuni ayyaani Maganu hedo huwatatto gede kaaˈlannohe. Gale hosanni kuni ayyaani Maganunniha “goˈlino coye” huwatatto gede nafa assannohe.—1 Qorontoosi 2:10.

Nabbabbanni noottore huwatate woˈnaali. Mitto gafa gudate geeshshira calla nabbabbooti. Nabbabbanni noottore seekkite hedi. Ateneeto aante noo xaˈmuwa xaˈmi: ‘Tenne xagge giddo kulloonni manchira hiitti akatta noosi? Heeshshoˈya giddo konne roso harunsa dandeemmohu hiittoonniiti?’

Mixo fushshiˈri. Qullaawa Maxaafa nabbabbe kaaˈlo afiˈrate, nabbabbanni nootto gafinni heeshshokkira kaaˈlannore rosate mixo fushshiˈri. Aante noo mixo fushshiˈra dandaatto: ‘Maganu daafira roore rosa hasiˈreemmo.’ ‘Dancha mancho, dancha minaama woy dancha minaanna ikka hasiˈreemmo.’ Hakkiinni mixokki wonshiˈrate kaaˈlannoheha Qullaawu Maxaafi gafa doodhi. *

Tini ontenti hedo Qullaawa Maxaafa nabbawa hanafate kaaˈlitannohe. Kayinni Qullaawu Maxaafi niwaawe roore baxissannota assiˈra dandaattohu hiittoonniiti? Aane noo birxichira tennera kaaˈlannore ronseemmo.

^ GUFO 8 Mixokki wonshiˈrate kaaˈlannoheha Qullaawu Maxaafi gafa afa hoogittoro, Yihowa Farciˈraasine tennera hagiirrunni kaaˈlitannohe.