Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Qullaawu Maxaafi Xa⁠ˈmonna Dawaro

Qullaawu Maxaafi Xa⁠ˈmonna Dawaro

Maganu daafira halaale ikkinore afa dandiinanni?

Maganu halaale anfammora hasiˈrannohu mayiraati? Yohaannisi 17:3 Nabbawi

Maganu hedosi mannu ooso affanno gede assino. Isi hedosi Qullaawu Maxaafi borreessaano wodanira worate qullaawa ayyaanasi woy wolqasi horoonsiˈrino. (2 Pheexiroosi 1:20, 21) Qullaawa Maxaafa nabbambe Maganu daafira halaale ikkinore afa dandiineemmo.—Yohaannisi 17:17; 2 Ximootewosi 3:16 nabbawi.

Maganu Qullaawu Maxaafi widoonni isi daafira batinye coye kulino. Isi mannu ooso kalaqinohu mayiraatiro, albillitte mannaho maa assannoronna ninke ma garinni heeˈnammora hasiˈrannoro kulinonke. (Hawaariyaatete Looso 17:24-27) Ee, Maganu Yihowa isi daafira halaale ikkinore anfammora hasiˈranno.—1 Ximootewosi 2:3, 4 nabbawi.

Maganu halaale baxanno manna anga fane haarannohu mayiraati?

Yihowa halaalu Maganooti; qoleno Beettosi Yesuusa soyinohu mannu oosora halaale rosiisanno gedeeti. Hakko daafira, halaale baxanno manni Yesuusiwa shiqanno. (Yohaannisi 18:37) Maganu hattoo manni magansiˈrasira hasiˈranno.—Yohaannisi 4:23, 24 nabbawi.

Sheexaanu Daawuloosi Maganu daafira halaale ikkinokki roso halashshe batinye manna Magano afannokki gede assino. (2 Qorontoosi 4:3, 4) Dancha coye baxannokki manni hattooha kaphu roso macciishshanno. (Roomu Sokka 1:25) Ikkollana lowo miliyoone ikkannohu suwashshu wodani noonsa manni Qullaawa Maxaafa xiinxalle Maganu daafira halaale ikkinore rosanni no.—Hawaariyaatete Looso 17:11 nabbawi.