Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Bocaasa 2015

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | MAGANU OLA OLAMMANNITA BAXANNO?

Yannankera Maganu Ola Laˈˈanno Gara

Yannankera Maganu Ola Laˈˈanno Gara

Yannankera mannu baasa gadachamanni no. Batinyu manni Maganu kaaˈlansara isiwa raaranno; qoleno fooliishsho afiˈranno yanna quqquxame agadhe no. Maganu konni manni raare macciishshanno? Qoleno, gadadu giddonni fulate olamanno manni daafira mayyaa dandiinanni? Maganu insa taashsho abbate olantanni noohu gede asse hede kaaˈlannonsa?

Armagedooni, ola baalanka hunanno olaati

Umihunni, Maganu yannankera alamete aana noo qarra laˈˈannotanna mala abbannota afanke sheshifachishshannonke. (Faarso 72:13, 14) Maganu Qaalisi Qullaawu Maxaafi giddo ‘qarru iillannonsarira fooliishsho aansara’ qaale eino. Tenne assannohu mamarooti? “Mootichu Yesuusi iiminni wolqaataamma sokkaanosi ledo xawanno yannara . . . Magano affinokkirenna Mootichinke Yesuusi daafira kulannohu danchu duduwira hajajantannokkire rabbisanno woteeti.” (2 Teselonqe 1:7, 8) Yesuusi konni garinni xawannohu albillitte “Duuchanka Dandaanno Maganihu bayira barra kaˈˈanno oli” yannara ikkinota Qullaawu Maxaafi kulanno. Konni olihu wolu suˈmi Armagedooniiti.—Ajuuja 16:14, 16.

Albillitte kaˈˈannohu hakkuyi oli yannara Maganu bushuulle hunate manna ikkikkinni Beettosi Yesuusi Kiristoosinna wole ayyaanu kalaqo horoonsiˈranno. Iimidi olanto gadado baalanka huntanno.—Isayyaasi 11:4; Ajuuja 19:11-16.

Maganoho olaho noosi lao xaano disoorrantino. Isi yannankerano ola laˈˈannohu gadadonna bunshe hunate kaaˈlanno coyi gede asseeti. Ikkollana, hundinni kayise xaa geeshsha togoo ola olamannohu ayetironna olammanni yanna doorannohu Magano callaho. Aleenni laˈnummonte gede Maganu albillitte bunshe hunatenna miicantinorira rabba qolate olu kaˈˈanno gede assannohu albillitteeti; qoleno hakkonne ola olamannohu Beettosi Yesuusi Kiristoosiiti. Hatto yaa, xaa yannara mannu ola kayisanno korkaati gara lawiro nafa yannankera mannu olamanni noo oli Maganu fajjinoha diˈˈikkino.

Hanni mitto lawishsha laˈno: Lame ooso anninsa mine nookkiha giwantanni noohu gede assite hedi. Tini ooso giwansho agurte anninsara silke bilbiltu. Insa kuˈu koˈoye ganeennae ganoommo yitanni mimmito bushiishshu. Lamunku anninsa kaaˈlo afiˈrate isira kuˈlitu. Ikkollana, annu lamunku yitannore macciishshihu gedensaanni giwantannokki gede kulensa qaera higanno wote coye biddi assannota kulinsa. Lamunku roduuwi mite yanna geeshsha giwama agurtu. Ikkollana shiima yanna gedensaanni galagalte giwantu. Anninsa qaera higiti, insara hanqi; qoleno isira hajajantinokki daafira lamenka qorichishi.

Hatteente gede, yannankera ola olantanno daga duucha wote Maganu kaaˈlannonsa gede huuccidhanno. Ikkollana, Maganu yannankera mannu olamanno olira anga diwodhanno. Hatteentenni, isi Qaalisi Qullaawu Maxaafi giddo togo yiino: “Aye manchirano bushu coyi bayicho bushare assitine qoltinoonte,” hattono, “Kiˈne umiˈne rabbisidhinoonte.” (Roomu Sokka 12:17, 19) Qoleno, Maganu mannu ooso isi Armagedooni olinni qarra hunanno yanna ‘cincite agadha’ hasiissannonsata kulino. (Faarso 37:7) Daga Maganu bunshe hunanno yanna agadha gibbe olantannoha ikkiro isi eessannonsakki coyi giddora eˈinohu gede asse laˈˈanno; tini qolte iso dihagirsiissannosi. Konni daafira Maganu Armagedooni abbe hanqosi leellishanno; qoleno ‘Uulla woˈmate aaninni ola hune’ daga layinkita gibbo kayissannokki gede assanno. (Faarso 46:9 Isayyaasi 34:2) Ee, Armagedooni, ola baalanka hunanno olaati.

Maganu Mangiste abbitanno atooti giddo mittu ola hunate. Yesuusi mitte egennantino huuccatto giddo tenne Mangiste daafira coyiˈranni togo yiino: “Mangistekki daggo. Fajjokki iima ikkitanni noonte gede, uullano ikkito.” (Maatewoosi 6:10) Maganu Mangiste ola baalanka huntannoha calla ikkikkinni olaho qara kora ikkitinota bunsheno coˈo assite huntanno. * (Faarso 37:9, 10, 14, 15) Yesuusi harunsaano Maganu Mangiste abbitanno atoote afiˈrate quqquxante agadhansa garankolla.—2 Pheexiroosi 3:13.

Ikkina, Maganu Mangiste qarra, gadadonna bunshe baalanta huntanno yanna agadhineemmohu mamooti geeshshaati? Yannankera woˈmitanni nooti Qullaawu Maxaafi masaalo heeˈnoommohu ‘goofimarchu barruwara’ ikkinota leellishshannote. (2 Ximootewosi 3:1-5) * Muli yanna giddo Maganu Mangiste tenne goofimarchu barruwa Armagedooni olinni gumulantanno gede assitanno.

Aleenni laˈnummonte gede, Armagedooni olinni baˈannori ‘Mootichinke Yesuusi daafira kulannohu danchu duduwira hajajantannokkireeti.’ (2 Teselonqe 1:8) Ikkollana, Maganu aye manchino wole agurina bushuullu reyitanno wote nafa hagiidhannokkita qaagi. (Hiziqeeli 33:11) Isi Armagedooni olinni “mittu manchino baˈˈara hasiˈrannokki daafira” goofimarchu daara albaanni Mootichinke Yesuusi daafira kulannohu danchu duduwi “daga baalantera naqaashe ikkanno gede, uulla woˈmate sabbakamanno” gede assanni no. (2 Pheexiroosi 3:8, 9; Maatewoosi 24:14; 1 Ximootewosi 2:3, 4) Ee, Yihowa Farciˈraasine alame woˈmate aana loossanni noohu sabbakate loosi, yannankera mannu Magano afanno gede, Yesuusi daafira kulannohu danchu duduwira hajajamanno gedenna albillitte olu nookki yannara heeˈrate qixxaawanno gede kaaˈlanni no.

^ GUFO 9 Maganu Mangiste mannu ooso diina ikkitinota reyono huntanno. Maganu albillitte hundinni kayise olunni reyinohano ikko wole kiirre gundannikki manna reyotenni kayisanno.

^ GUFO 10 Goofimarchu barruwa daafira ledde afate, Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinoha Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? yaanno maxaafa fooliishsho 9 lai.