Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Birra 2015

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | HUUCCATTO KAAˈLITANNORI NO?

Huuccatto Kaaˈlitannohe Gara

Huuccatto Kaaˈlitannohe Gara

Hirretenni loonsanniha aye loosono hanafattora albaanni, ‘Kuni loosi maaho kaaˈlannoe?’ yite xaˈmakki nooreentilla. Ikkina huuccatto assiˈrate daafirano hatto yee xaˈma meessira roorsiˈra ikkitinoni? Ikka hooggara dandiitanno. Huuccatto kaaˈlitannonkeri nooronna teˈee xaˈmanke garankolla. Danchu manchi Iyyoobi nafa mitte hige, “Isi woshshummoro macciishshannoe?” yee xaˈmino.—Iyyoobi 9:16.

Saˈu birxichuwara, huuccatto assiˈra mulla hinge hinge assinanniha ammaˈnote bude woy surrete xaginaatira kaaˈlitannota calla ikkitinokkita leellishshanno taje laˈnoommo. Halaalaanchu Magani huuccattonke addinta macciishshanno. Gara ikkitino doogonni hattono addanka hasiissanno hajora huucciˈnummoro Maganu seekke macciishshannonke. Isinni, ninke isiwa shinqeemmo gede koyisinonke. (Yaaqoobi 4:8) Ikkina, barru baala huucciˈnummoro afiˈnammora dandiineemmo horo maati? Hanni afiˈneemmo horo giddo mite laˈno.

Surrete salaame afiˈrate.

Qarrunna mitiimma tuncu yitannohe wote, yaaddo wolqakkira aleenni ikkitinohu gede ikke macciishshamannohe? Qullaawu Maxaafi, hattoori tuncu yaannonke yannara ‘agurrummokki huucciˈneemmo’ gedenna ‘dhiwinonke coye Maganoho kuˈlinammora’ jawaachishannonke. (1 Teselonqe 5:17; Filiphisiyusi 4:6) Qullaawu Maxaafi huuccattotenni Maganunniwa shinqummoro ‘wodancha baalanta roortannoti Maganu salaame, wodanankenna surrenke agartannota’ kulannonke. (Filiphisiyusi 4:7) Yaachishannonke coye iimi Anninkera gudinse kuˈlinummoro lowota giddiidi salaame afiˈnammora dandiineemmo. Isinni Yihowa konne assinammora koyisinonke. Faarso 55:22 togo yitanno: “Duha ikkinohere Yihowa aana tuqqi, isi irkise amadannohe.”

“Duha ikkinohere Yihowa aana tuqqi, isi irkise amadannohe.” —Faarso 55:22

Alame woˈmate aana heeˈrannohu lowo manni tenne salaame afiˈrino. Wodiidi Kooriyira heedhannoti  Hii Raani togo yitino: “Buutote qarri nooeha ikkirono, konne qarraˈya kule huuccatto assiˈreemma wote duhu aaniˈyanni hoˈlinoehu gedenna konne qarra dandee heeˈrate wolqa nooehu gede ikke macciishshamannoe.” Filippiinsi gobbara heedhannoti Seesiliya togo yitino: “Oosichaama ikkoommahura, oosoˈyarinna amaˈyari lowo geeshsha yaachishshannoe; ise xa ane nafa badde afa hooggino. Ikkollana huuccatto assiˈraˈya, quwa sae yaadummakki barru baala tuncu yaannoere dandee heeˈreemma gede wolqa ikkitinoe. Yihowa maateˈya towaaxxa dandeemma gede kaaˈlannoeta afoomma.”

Qarru yannara sheshonna jawaante afiˈrate.

Quwa sae yaachishannori, woy quuxxi assannohu buutote qarri iillinoheni? ‘Shesho baalante Maganiwa’ huuccatto assiˈrakki lowo harshammo uyitahera dandiitanno. Qullaawu Maxaafi Maganu “iillannonke  qarri baalunku yannara sheshifachishannonke” yaanno. (2 Qorontoosi 1:3, 4) Lawishshaho, Yesuusi lowo geeshsha yaadi yannara, “guluphe huucciˈra hanafino.” Tini ma kaaˈlitusiyya? “Mittu sokkaanchi iiminni daye jawaachishinosi.” (Luqaasi 22:41, 43) Wole ammanamino mancho Nehimiya, bushu mannooti Maganu looso loosannota hoolate waajjishiishshinosi. Isi togo yee huucciˈrino: “Angaˈya jawaachishie yee huucciˈrummo.” Hakkuyi gedensaanni ikkinori, Nehimiya waajjasi qeeˈlanno gedenna loososi jeefo gananno gede Maganu kaaˈlinosita leellishanno. (Nehimiya 6:9-16) Gaanu gobbara heeˈrannohu Rejinaaldi huuccatto assiˈrasi kaaˈlitinosi gara coyiˈranni togo yiino: “Hakko iso wolqaˈyara aleenni ikkino qarri tuncu yeennae huuccatto assiˈreemmo wote, qarriˈyara kaaˈlaera dandaannohuranna horonta waajjitooti yee jawaachishannoehura hasaaphe kaoommohu gede ikke macciishshamannoe.” Ee, Maganu isiwa huucciˈneemmo wote sheshifachishankera dandaanno.

Maganuwiinni afiˈnanni hayyo afiˈrate.

Doodhineemmohu mitu coyi ninkeno banxeemmo mannano baasa kaaˈlara woy gawajjara dandaanno. Danchare doodha dandiineemmohu hiittoonniitiyya? Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Kiˈne mereero [hakko iso qarru iilleennasi] hayyo ajjinosihu heeˈriro, Magano marro marro hige huucciˈro; korkaatuno Maganu mishikkinni baalunkura shaqqillunni aanno, isirano uyinannisi.” (Yaaqoobi 1:5) Maganu hayyo aankera huucciˈneemmoha ikkiro, dancha doorsha doodhineemmo gede isi ayyaanisinni massagankera dandaanno. Isinni huucciˈneemmo wote Maganu qullaawa ayyaana aankera bande kulle huucciˈra dandiineemmo; korkaatuno Yesuusi togo yiino: “Iimi Anni huuccidhannorira qullaawa ayyaana roorse hiitto diaanno!”—Luqaasi 11:13.

“Danchare doodhammora biddishsha aannoe gede Yihowawa ganye huucciˈroommo.”—Kiwabeena, Gaana

Wole agurina Yesuusi nafa, dancha muro murate Annisi kaaˈlo xaˈmiˈra hasiissannosita afino. Isi hawaariyaatesi ikkitannore 12 labballo doorara hasiˈri wote, “hashsha woˈma Maganunniwa huucciˈranni galino” yee Qullaawu Maxaafi kulannonke.—Luqaasi 6:12.

Yesuusinte gede yannankera noohu batinyu mannino, gara ikkinore doodhate kaaˈlansara huuccidhino huuccattora Maganu dawaro qolinonsa gara lae sheshifatino. Filippiinsi gobbara heedhannoti Rajiina babbaxxino qarri tuncu yiinoseta coyidhino; lawishshaho minaannase shiidhu gedensaanni iseneetonna maatese towaaxxa, noose looso hooganna konni qarri giddo heedhe ooso lossa qarra ikkitinose. Gara ikkinore doodhitanno gede kaaˈlinoseri maati? Ise togo yitino: “Huuccattotenni Yihowa kaaˈlaera kuˈleemma.” Gaanu gobbara heeˈrannohu Kiwabeena Maganu kaaˈlasira huucciˈrinohu mayiraatiro kulanni togo yiino: “Lowo woxe afiˈreemmoha gimbaatu loosoˈya hoogummo.” Isi hakka wote assinore kulanni togo yiino: “Danchare doodhammora biddishsha aannoe gede Yihowawa ganye huucciˈroommo.” Isi lede togo yiino: “Ayyaanaamitteteno ikko maalaamittete hasiisannoere afiˈrate kaaˈlannoeha dancha looso doodheemmo gede Yihowa lowo geeshsha kaaˈlinoehu gede ikke macciishshamannoe.” Atino Maganu ledo noohe jaalooma hunara dandaanno coyi tuncu yaannohe wote huucciˈrittoro biddishshasi afiˈra dandaatto.

Kageeshshi geeshsha huuccatto kaaˈlitannohe doogga giddo boodella laˈnoommo. (Wole lawishsha afate, “ Huuccattotenni Afiˈnanni Horo” yitanno saaxine lai.) Ikkollana tenne kaaˈlo afiˈrate, balaxxe Maganonna fajjosi afa hasiissannohe. Tenne assa hasiˈrattoha ikkiro, Qullaawa Maxaafa xiinxallate kaaˈlitannohe gede Yihowa Farciˈraasine coyishiishattora koyinsoommohe. * ‘Huuccatto macciishshanno Maganiwa’ shiqate umo assatto coyi konne ikkara dandaanno.—Faarso 65:2.

^ GUFO 14 Ledde afate, qooxeessikkira heedhannote Yihowa Farciˈraasine ledo xaadde hasaawi woy www.jw.org/sid yinanni webisayitenke daaˈˈati.