Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

“Ammana Ledinke”

“Ammana Ledinke”

“Ammanaˈya jawaata ikkitanno gede ati kaaˈlie!”—MARQ. 9:24.

FAARSO: 81, 135

1. Ammana mageeshshi geeshsha hasiissannote? (Umi misile lai.)

‘ANI isi Yihowa bayira qarra gatise sayise haaro alame eessa hasiˈranno manni gedeeho?’ yite hedde egennootto? Hatte yannara gate saˈˈate addi addi coyi hasiisannoha ikkirono, hawaariya Phaawuloosi mitto lowonta hasiisanno coye qummi assino; isi togo yiino: “Ammana nookkiha Magano seekkine hagiirsiisa didandiinanni.” (Ibi. 11:6) Ammana shota coye labbara dandiitanno; ikkollana, “ammana woˈmunku mannira noo coye [ikkitinokkita]” dea dihasiissannonke. (2 Tes. 3:2) Kuri qummeeshshuwa ammananke kaajjishiˈra mageeshshi geeshsha hasiissannoro huwanteemmo gede kaaˈlitannonke.

2, 3. (a) Pheexiroosi ammanate daafira borreessino hedonni maa ronseemmo? (b) Aanchine hiittee xaˈmuwara dawaro afiˈneemmo?

2 Hawaariya Pheexiroosi “fonqolante saˈino ammana” “Yesuusi Kiristoosi xawanno yannara galata, gaacheenanna ayirrinye afiˈnanni gede assitannota” coyiˈre, ammana lowo geeshsha hasiissannota xawisino. (1 Pheexiroosi 1:7 nabbawi. *) Bayiru qarri gambise dayinota hendiro, ayirradu Nugusinke Armagedooni yannara daanno wote galatannonsa manni widira kiirammeemmo gede assitannonke ammana noonketanna teˈee buuxiˈra dihasiissannonke? “Heeshshote heeˈnanni gede assitanno ammana noonsari gedee” manna ikka hasiˈneemmoti dihuluullissannote. (Ibi. 10:39) Hattoo manna ikkate, “Ammanaˈya jawaata  ikkitanno gede ati kaaˈlie!” yii manchi gede eeggifante huucciˈneemmo. (Marq. 9:24) Woy Yesuusi hawaariyaate gede, “Ammana ledinke” yineemmo.—Luq. 17:5.

3 Konni birxichira aante noo xaˈmuwara dawaro afiˈneemmo. Ammananke kaajjishiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti? Ammana noonketa leellisha dandiineemmohu ma garinniiti? Ammana ledinke yine huucciˈneemmo huuccattora Maganu dawaro qolannota huluullammeemmokkihu mayiraati?

MAGANO HAGIIRSIISSANNO AMMANA LOSSIˈRA

4. Ammananke kaajjishiˈrate kaˈneemmo gede ayeoo lawishshi kaaˈlankera dandaanno?

4 “Balaxe borreessamino coyi baalunku ninkera roso ikkara borreessaminoha” ikkino daafira, Qullaawu Maxaafi giddo kulloonnihu batinyu ammanate manni xaggenni ronseemmori no. (Rom. 15:4) Abirahaami, Saara, Yisaaqi, Yaaqoobi, Muse, Reaabi, Geediooni, Baarqinna wolu batinyu mannire kultanno xagge nabbambeemmo wote, insa xagge uminke ammana layiˈneemmo gede kaaˈlitankera dandiitanno. (Ibi. 11:32-35) Qoleno, dirinkera jawaata ammana noonsata leellishshino roduuwinke xagge nabbawanke, ammananke kaajjishiˈrate murciˈne kaˈneemmo gede assitankera dandiitanno. *

5. Eeliyaasi jawaata ammana noosita leellishinohu hiittoonniiti? Isi lawishshi ma assineemmo gede kakkayisannonke?

5 Lawishsha ikkitannonkete Qullaawu Maxaafi xagge giddo mitte masaalaanchu Eeliyaasi xaggeeti. Hanni Eeliyaasi Yihowa woˈmunni woˈma addaxxannota leellishino gara hedi. Yihowa moolle abbara hedinota Eeliyaasi Akiaabira kuli yannara mittoreno huluullamikki togo yiino: “Heeshshote Magani Yihowa [suˈminni] xaareemmo, . . . ani hajajummoro ikkinnina gobbate loju woy xeenu diheeˈranno!” (1 Neg. 17:1) Eeliyaasi Yihowa moollete yannara isiranna wolu mannira hasiisannonsare aannonsata ammanino. (1 Neg. 17:4, 5, 13, 14) Isi Yihowa reyino qaaqqo kayisannota ammanannota leellishino. (1 Neg. 17:21) Qoleno, Eeliyaasi Qermeloosi Ilaali aana shiqishino kakkalo ittara Yihowa giira soyannota horo dihuluullamino. (1 Neg. 18:24, 37) Moolle hunate Yihowa dinyino yanna dagguta, Eeliyaasi xeenu dayinota leellishannoha hili malaate nafa laikkinni, Akiaabira togo yee kulino: “Biite xeena ganara guganni noo daafira, hadhe sagale iti, agi.” (1 Neg. 18:41) Togoo xagge, togooti jawaata ammana noonketanna teˈee layiˈneemmo gede kakkayissannonketa diˈˈikkitino?

AMMANANKE KAAJJISHIˈRATE MAA ASSA DANDIINEEMMO?

6. Ammananke kaajjishiˈrate Yihowawiinni maa afiˈra hasiissannonke?

6 Ammananke kaajjishiˈrate ninke sharro calla diguddanno. Ammana Maganunnihu qullaawu ayyaani gumi widooti. (Gal. 5:22) Konni daafira, Yesuusi uyinonke amaale harunsine Maganu ayyaanasi lede aannonke gede huucciˈranke hayyote; korkaatuno Yesuusi iimi Anninke “huuccidhannorira qullaawa ayyaana” aannota coyiˈrino.—Luq. 11:13.

7. Ammananke jawaata ikkite heedhanno gede assiˈra dandiineemmo gara lawishshunni kuli.

7 Ammananke jawaata ikkitu gedensaannino, lossiˈra agura dihasiissannonke. Ammana giirate ledo heewisiisa dandiinanni. Giira giirranni wote, wala yite bubbara dandiitanno. Ikkollana, hakkuyi gedensaanni facci assine agurranniha ikkiro, kashilu callu gatara, hakkiinnino buluulu nafa qiidara dandaanno. Agurrikki haqqe worranniha ikkiro kayinni, bubbanni heedhara dandiitanno. Hatteente gede, ganyine Maganu Qaale sagaˈlineemmoha ikkiro ammananke jawaata ikkite heedhanno. Yannate kiiro Qullaawa Maxaafa xiinxallinummoro, Maganunna Qaalisira noonke baxilli lexxanno; konni garinni ammananke jawaata ikkite heedhanno.

8. Ammananke kaajjishiˈratenna jawaata ikkite heedhanno gede assiˈrate kaaˈlannonkeri maati?

 8 Ammanakki kaajjishiˈratenna jawaata ikkite heedhanno gede assiˈrate wolere maa assa dandaatto? Cuuamattora albaanni rosootto coyinni calla kassi yitooti. (Ibi. 6:1, 2) Qullaawu Maxaafi giddo masaalleenna woˈmitino masaalo huwatate woˈnaali; korkaatuno togoo masaalo ammanakkira kaajjado xinta ikkitahera dandiitanno. Hakkiinni saeno, ammanakki jawaata ammana noonsa manni assanno yinoonnire assatto gede kakkayissannohe gedeeta ikkase buuxate Maganu Qaale horoonsiˈra dandaatto.—Yaq. 1:25; Yaaqoobi 2:24, 26 nabbawi. *

9, 10. Aante noori ammananke kaajjishiˈrate kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti: (a) danchu jaaloomi? (b) songote gambooshshi? (c) qanchu soqqansho?

9 Hawaariya Phaawuloosi ammanate roduuwisira ‘kuˈu kuˈuyi ammananni mimmito jawaachisha’ dandiitannota kulino. (Rom. 1:12) Ammanate roduuwinkewa aanneemmoha ikkiro, hakko iso “fonqolu giddoonni saˈino ammana” noonsari ledo honseemmo wote kuˈu kuˈuyi ammana jawaachinsheemmo. (Yaq. 1:3) Bushu jaaloomi ammana hunanno; danchu kayinni ammana kaajjishanno. (1 Qor. 15:33) “Mitteenni gamba yaa” lashshi assa agurre, ‘mimmito jawaachinsheemmo’ gede amaalloonninkehu mittu korkaati konneeti. (Ibiraawuyaani 10:24, 25 nabbawi. *) Wolu korkaati kayinni, gambooshshu yannara shiqanno rosi umisi ammananke kaajjishannoha ikkasiiti. Tini hedo Phaawuloosi yiinori ledo sumuu yitanno: “Ammana heedhannohu macciishshinanni coyinniiti.” (Rom. 10:17) Songote gambooshshiwa ammanate roduuwikki ledo ganyite aanatto?

10 Qanchu soqqansho fulle soqqammeemmo wote, wolu manni ammana calla ikkikkinni uminke ammanano kaajjitanno gede assineemmo. Hundi Kiristaaninte gede, woˈmunni woˈma Yihowa addaxxine aye bayichono waajjinummokki sabbaka ronseemmo.—Looso 4:17-20; 13:46.

11. Kaaleebiranna Iyyaasura kaajjado ammana heedhansara dandiitinohu mayiraati? Ninke insa gede ikka dandiineemmohu ma garinniiti?

11 Heeshshonke giddo Yihowa kaaˈlinonke garanna huuccattonkera dawaro qolino gara huwanteemmo wote ammananke lophitanno. Kaaleebinna Iyyaasu heeshshonsanni tenne laˈino. Insa Hexxote Gobba qottu yannara Yihowa addaxxitannota leellishshino. Ikkollana, hakkuyi gedensaanni Yihowa heeshshonsa giddo kaaˈlannansa laˈu kiiro ammanansa albinni roore lophitino. Iyyaasu Isiraeelete mannira togo yee mittoreno huluullamikki coyiˈrinohu iseraati: “Maganiˈne Yihowa asseemmo yee coyiˈrinohu danchu coyi baalunku giddo mittu qaalino [digatino].” Isi gedensoonni higeno togo yiino: “Konni daafira Yihowa waajje, hattono isira mishsho nookki garinninna ammanantine soqqamme . . . Aninna miniˈya manni Yihowara soqqammeemmo.” (Iya. 23:14; 24:14, 15) Heeshshonke giddo Yihowa danchumma laˈnummoro, ninkerano togoo ammana heedhankera dandiitanno.—Far. 34:8.

AMMANANA NOONKETA LEELLISHA

12. Jawaata ammana noonketa leellinsheemmohu mayinniiti?

12 Jawaata ammana noonketa leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti? Rosaanchu Yaaqoobi tenne xaˈmora dawaro ikkannore coyiˈrino; isi togo yiino: “Ammanaˈya loosunni leellisheemmohe.” (Yaq. 2:18) Assootinke jawaata ammana noonketa leellishanno. Hanni mito lawishsha laˈno.

Diinaggaabbe soqqantannori jawaata ammana noonsata leellishshanno (Gufo 13 lai)

13. Sabbakate looso loosanke ammana noonketa leellishshannohu hiitte doogganniiti?

13 Ammana noonketa leellinsheemmoti mitte kaajja doogo sabbakate looso loosate. Hatto yineemmohu mayiraati? Konne looso loosanke, Maganu yiino garinni tenne alame goofimarchi ‘keeshshikki’ rahe daanni noota ammanneemmota leellishshanno. (Imb. 2:3) Ammananke jilba  bikka dandiineemmoti mitte doogo, soqqansho mageeshshi geeshsha soqqama hasiˈneemmoro layiˈrate. Wolqanke assitu deerrinni soqqammanni, hakkiinnino saˈne soqqanshonke halashshiˈrate faro hasiˈnanni heeˈnoommo? (2 Qor. 13:5) Ee, ‘gato’ afiˈra dandiineemmo gede ammananke ‘faajjete duduwanke’ wodaninke giddo ammana noota leellishshanno.—Roomu Sokka 10:10 nabbawi. *

14, 15. (a) Heeshshonke giddo ammana noonketa leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti? (b) Jawaata ammana noonsata loosunni leellishshino maate woˈnaalsha kuli.

14 Heeshshonke giddo qarru iillannonke woteno ammana noonketa leellisha dandiineemmo. Iillinonke qarri dhibba, hexxo mudha, quwa saˈino yaaddo, buxima woy wolere ikkirono, Yihowanna Beettisi “kaaˈlo hasiissannonke yannara” kaaˈlitannonketa addaxxineemmo. (Ibi. 4:16) Yihowa kaaˈlannonke gede huucciˈneemmoha ikkiro, togoo ammana noonketa leellinshanni heeˈnoommo. Yesuusi maalaamittete hasiisannonke coyi daafira lawishshaho, “barru sagalenke” aannonke gede Yihowa huucciˈra dandiineemmota coyiˈrino. (Luq. 11:3) Qullaawu Maxaafiti addi addi xagge Yihowa hasiisannonkere aannonketa buuxissanno. Isiraeelete gobba oolle gantu yannara, Yihowa Eeliyaasira sagalenna waa uyinosi. Eeliyaasira “haraqeessu soodonna hawarro daabbonna maala abbannosi; hattono isi buetenni waa aganno” yee Qullaawu Maxaafi kulannonke. (1 Neg. 17:3-6) Ninkeno hasiisannonkere afiˈneemmo gede Yihowa coye qineessankera dandaannota addaxxineemmo.

Qarru iilleennanke kaajjine uurrineemmoha ikkiro ammana noonketa leellinsheemmo (Gufo 14 lai)

15 Qullaawu Maxaafiha xintu seera harunsineemmoha ikkiro, maatenkera hasiisannore afiˈra dandiineemmota dihuluullammeemmo. Iisiyaho heedhannoti Rebeka yinanni rodoo tini halaale ikkitinota huwattino. Isenna maatese Maatewoosi 6:33 nna Lawishsha 10:4 yitannore harunsite Maganu Mangiste balaxisiissino qolteno chaachaarte loossino. Rebeka minaannise loosanno loosi maatensa ayyaanaamitte gawajjanno gedeeha ikkino daafira, hakkoye looso agurinota coyidhino. Ikkirono, noonsata shoole ooso towaaxxa hasiissannonsa. Rebeka togo yitino: “Sagale rainse hira hananfummo. Konni garinni heeˈnummo diro baalanka, Yihowa horonta tuge agurinonkekkita huwantoommo. Inteemmore hoonge diegenninoommo.” Atina Qullaawu Maxaafi taalle nookki  biddishsha aannota ammanattota leellishatto faro afiˈrootto?

16. Magano addaxxineemmoha ikkiro maa afiˈneemmo?

16 Maganu biddishsha harunsinummoro, uminkera horo afiˈneemmota huluullama dihasiissannonke. Phaawuloosi Imbaaqoomi ayyaanunni borreessino qaale qummi asse, “Keeraanchu manchi ammanatenni heeˈranno” yiino. (Gal. 3:11; Imb. 2:4) Konni daafira, addinta kaaˈla dandaanno Magano addaxxa hasiissannonke. Phaawuloosi Maganu “giddonke loossanni noo wolqasi ledo sumuu yaanno garinni, huucciˈneemmo woy hendeemmo coyi baalunkura aleenni ikkinore assa [dandaannota]” coyiˈrino. (Efe. 3:20) Yihowa soqqamaano fajjosi assate dandaaminsare baala assitanno; ikkirono, dhukinsa deerra affino daafira Yihowa sharronsa maassiˈrannota addaxxitanno. Maganinke ledonke noota afanke tashshi diassitannonke?

MAGANU AMMANA LEDINONSA

17. (a) Hawaariyaate ammanansa lexxitara xaˈmidhino xaˈmora dawaro afidhinohu hiittoonniiti? (b) Ammana ledinke yine huucciˈneemmo huuccattora dawaro afiˈneemmota huluullammeemmokkihu mayiraati?

17 Kageeshsha ronsoommo rosi, ninkeno hawaariyaate Mooticha “Ammana ledinke” yitu gede yine huucciˈneemmo gede assankera dandaanno. (Luq. 17:5) Insa 33 M.D. Phenxeqosxete barra qullaawu ayyaani dirreennansa Maganu mannu oosora hedinore albinni roore huwattu yannara tenne xaˈmonsara dawaro afidhino. Tini ammanansa kaajjitanno gede kaaˈlitinonsa. Hakko daafira, hakkuyira albaanni ikke egenninokkiha sabbakate zamacha hanaffino. (Qol. 1:23) Ninkena, ammana ledinke yine huucciˈneemmo huuccattora dawaro afiˈneemmo? Ee, korkaatuno Qullaawu Maxaafi Maganu “fajjosi garinni huucciˈneemmo” huuccatto macciishshannota buuxisannonke.—1 Yoh. 5:14.

18. Yihowa ammanansa kaajjishiˈranno manna maassiˈrannohu hiittoonniiti?

18 Kageeshsha laˈnummonte gede, Yihowa woˈmunni woˈma addaxxanno manni iso hagiirsiisanno. Yihowa ammana ledankera huucciˈneemmo huuccatto macciishshanno; hakko garinni ammananke baasa lophiteenna ‘Maganu Mangiste ragidhannori widira kiirammeemmo.’—2 Tes. 1:3, 5.

^ GUFO 2 1 Pheexiroosi 1:7: “Togoo fonqoli iillannoˈnehu, giirate giddo fonqolante saˈinoha ikkirono baˈara dandiitanno worqe lowo geeshsha roortannoti fonqolante saˈino ammanaˈne, Yesuusi Kiristoosi xawanno yannara galata, gaacheenanna ayirrinye abbitanno gedeeti.”

^ GUFO 4 Mito lawishsha laˈˈate, Liiliyani Gobayitasi Kiloozeta (Maaja 22, 1993, Baqqi Yiiyye! Ingilizete Afoo), Felikisi Boriyesita (Ammajje 22, 1994, Baqqi Yiiyye! Ingilizete Afoo), nna Josefiini Eliasita (Wocawaaro 2009, Baqqi Yiiyye! Ingilizete Afoo) heeshshote xagge nabbawi.

^ GUFO 8 Yaaqoobi 2:24, 26: “Mittu manchi keeraanchoho yaamamannohu ammanatenni calla ikkikkinni loosunnino ikkinota huwatatto. Foolu nookki mannimma reyitinota ikkitinonte gede, loosu nookki ammanano reyitinote.”

^ GUFO 9 Ibiraawuyaani 10:24, 25: “Baxillehonna danchu loosira kakkaˈˈa dandiineemmo gede mimmito towaaxxino; qoleno mitootu rosicho assidhino gede mitteenni gamba yaa lashshi assinoonke; hatteentenni, mimmito jawaachinsho; barruno gambise dayinota hendanni albinni roorsine konne assino.”

^ GUFO 13 Roomu Sokka 10:10: “Mittu manchi wodanisinni ammane keeraaˈmanno; qoleno afiisinni ammanasi faajjete duduwe gatanno.”