Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Yihowa Banxeemmota Leellisha Dandiineemmohu Hiittoonniiti?

Yihowa Banxeemmota Leellisha Dandiineemmohu Hiittoonniiti?

“Maganu ninke balaxe baxinonkehura ninkeno banxeemmosi.”—1 YOH. 4:19.

FAARSO: 56, 138

1, 2. Hawaariya Yohaannisi borreessino garinni, Maganu iso banxeemmo gara leellishinonkehu hiittoonniiti?

MITTU anni oososi rosiisa dandaannoti qara doogo isi umisi dancha lawishsha ikkate. Hawaariya Yohaannisi togo yee borreessino: “[Maganu] ninke balaxe baxinonkehura ninkeno banxeemmosi.” (1 Yoh. 4:19) Konni daafira Yihowa, banxeemmosi gede assannonkeha taalle nookki baxillesi leellishe lawishsha ikkinonke.

2 Maganu ‘balaxe baxinonkehu’ hiittoonniiti? Hawaariya Phaawuloosi togo yiino: “Maganu cubbaataamma ikkine heeˈneenna Kiristoosi ninke daafira reyanno gede asse baxannonketa leellishino.” (Rom. 5:8) Yihowa, bayira kakkalo qixxeesse yaano Beettosi ammana noonsa mannira wodote kakkalo asse oye, addu baxilli hiittoohoro leellishino. Yihowa umisi horo agure, baxillesi loosunni leellishino. Maganu assinonketi tini lowo danchumma, isiwa shinqe baxillesi afiˈneemmo gedenna ninkeno iso banxeemmo gede faro fantinonke.—1 Yoh. 4:10.

3, 4. Yihowa banxeemmota leellinsheemmohu hiittoonniiti?

3 Yihowahu qaru akati baxilleho; hakko daafira, Yesuusi baalante hajajo giddo roortannoti hiittenneetiro xaˈmino manchira aane  noore yee qolinohu mayiraatiro huwata dandiineemmo: “Maganokki Yihowa woˈmu wodanikkinni, woˈma lubbokkinni, woˈma surrekkinninna woˈma wolqakkinni baxi.” (Marq. 12:30) Yesuusi coyiˈrino qaali, umihunni Magano baxa hasiissannonkehu wodaninkenni ikkinota huwachishannonke. Yihowa daratu wodaninni banxammosira dihasiˈranno. Ikkollana, Yihowa woˈma lubbonkenni, woˈma surrenkenninna woˈma wolqankenni baxa hasiissannonketano deˈnoonke. Togo yaa, Magano wodaninkenni baxa calla guddannokkita leellishshannote. Magano wodaninkenni baxano agurranna, hendeemmonna assineemmo coyinni iso banxeemmota leellisha hasiissannonke. Masaalaanchu Mikkiyaasi borreessinonte gede, Yihowa ninkewiinni hasiˈrannohu hatto assinammoraati.—Mikkiyaasi 6:8 nabbawi. *

4 Iimi Annanke addinta banxeemmota leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti? Mittoreno gatisiˈnummokki iso baxa hasiissannonke. Yesuusi yiinonte gede, wodaninkenni, hedonkenninna assineemmo coyi baalunkunni iso banxeemmota leellisha hasiissannonke. Sai birxichira, Yihowa oososira bayira baxillesi leellishinota shoole doogga ronsoommo. Xa qolle, ninke Yihowara noonke baxille lossiˈranna konne baxillenke leellisha dandiineemmota shoole doogga laˈno.

UYINONKERIRA YIHOWA GALATA

5. Yihowa assinonkere hendeemmo wote ninkeno maa assate kaˈneemmo?

5 Mannu mitore aannohe wote maa assatto? Hakkoye uyihe mancho galatittokki digatatto. Qoleno, hakkonne uyinohe coye mulluri gede assite tugge agurittokki garunni horoonsiˈratto. Rosaanchu Yaaqoobi togo yee borreessino: “Dancha eltonna guutu atooti baalunku alinni, iimi xawaabbi Anniwiinni dirranno; isi qole, bayichunni bayicho saˈˈanno caali gede disoorramanno.” (Yaq. 1:17) Yihowa duuchanka wote heeshshote heeˈneemmonna hagiidhineemmo gede hasiisannonkere aannonke. Tini ninkeno iso banxeemmo gede assitannonketa diˈˈikkitino?

6. Isiraeele ayewoteno Yihowa atoote afiˈrate maa assa hasiissinonsa?

6 Isiraeele lowo xibbe diro Yihowa maalaamittete ikko ayyaanaamittete hasiisannonsare batise oye baxillunni towaatannansa heedhino. (Marro 4:7, 8) Ikkollana, insa konne atoote afidhannohu Maganu Higgera hajajamansa agura hoogguro callaati; isi uyinonsa higge giddo mitte baattote aaninni “umi laalchi giddo dooraminoha” ganyite Yihowara shiqisha hasiissannota kultannote. (Wol. 23:19) Konni garinni Isiraeele, Yihowa baxillenna atoote mulluri gede assite laˈannokkita leellishshanno.—Marro 8:7, 9-11 nabbawi; * Marro 8:8.

7. Yihowa banxeemmota leellishate noonkeha “muxxe coye” hiittoonni horoonsiˈra dandiineemmo?

7 Ninkena? Yannankera, saadate woy gidu kakkalo shiqinsheemmokkiha ikkirono, noonkeha “muxxe coye” Maganoho uyine iso banxeemmota leellisha dandiineemmo. (Law. 3:9) Tenne assa dandiineemmoti mite doogga hiikkuriiti? Alamete deerrinnino ikko songonkera loonsanniha Mangistete looso woxunni kaaˈla dandiineemmo. Noonke miinji ikki geeshshihano ikkiro, Yihowara noonke baxille leellinsheemmo doogga giddo mitte tenneeti. (2 Qor. 8:12) Ikkollana, Yihowara noonke baxille leellisha dandiineemmoti wole dooggano no.

8, 9. Yihowa coyiˈrino qaale wonshannota addaxxa, iso baxate ledo mayi xaado afidhino? Lawishshunni kuli.

 8 Yesuusi harunsaanosira, sagaletenna uddidhannorira yaaddannokki gedenna balaxxe Maganu Mangiste hasiˈransa agurtannokki gede kulinonsata qaagi. Qoleno, Anninke mayi hasiissannonkero afinota coyiˈrino. (Mat. 6:31-33) Yihowa konne qaalesi agadhannota addaxxineemmo deerri, iso mageeshshi geeshsha banxeemmoro leellishanno; korkaatuno baxillunna addaxxa xaado afiˈrino coyeeti. Addaxxineemmokki mancho addinta banxeemmo yaa didandiineemmo. (Far. 143:8) Konni daafira ninkeneeto togo yine xaˈma dandiineemmo: ‘Fushshiˈreemmo mixonna heeˈreemmo heeshsho Yihowa addinta baxeemmota leellishshanno? Barru baala asseemmori, isira hasiisannoere wonshate wolqa noosita addaxxeemmota leellishanno?’

9 Mayiki yinanni Kiristaanchi Yihowa baxannotanna addaxxannota leellishino. Isi anjesinni hanafe, wole gobba haˈre Maganoho soqqama lowo geeshsha hasiˈranno. Isi seenne adhe lame qaaqquulle ilinoha ikkirono, hatti hasattosi horonta dibaˈino. Isinna maatesi, sabbakkannori roore hasiissanno gobbuwara haˈre soqqamate daafira kultannota borronke aana fultinota batinye birxichuwanna rippoorte nabbabbuti, heeshshonsa shota assiˈrate murcidhu. Minensa hirte shiimu minira heeˈra hanaffu. Hakkiinnino, Mayiki loosanno looso ajishi hattono wolewa heeˈre interneetetenni loosiisa dandaanno gara rosi. Maatesi baara widira hadhe lame diro hagiirrunni soqqantuhu gedensaanni, Mayiki togo yee coyiˈrino: “Yesuusi Maatewoosi 6:33 aana coyiˈrinori halaale ikkinota heeshshonkenni laˈnoommo.”

MAGANU ROSIISINOHE HALAALE HIINCI

10. Nugusu Daawiti assinonte gede, ninkeno Yihoware kulanno halaale hiincanke maaho kaaˈlitannonke?

10 Mitu 3,000 diri albaanni Nugusu Daawiti gordo lae dhagge assiˈrino. Isi togo yee borreessino: “Iimi Maganu ayirrinye coyiˈranno, gorduno angasi looso duduwanno.” Hakkiinnino, Maganu Higge hayyonnita ikkitinota dhagge assiˈre togo yiino: “Yihowa higge guutate, galagalle jawaante afiˈnanni gede assitanno. Yihowa qaagiishshi ammaˈninanniho, woˈnaalshu noosikkiha hayyicha assanno.” Daawiti togo dhagge assiˈre hiincasi maaho kaaˈlitinosi? Isi lede togo yiino: “Goloˈyanna Gatisaanchoˈya Yihowa, afiiˈya qaalinna wodaniˈya hedo ate hagiirsiissannota ikkito.” Ee, Daawiti Yihowa ledo muli jaalooma kalaqiˈrinoti dihuluullissannote.—Far. 19:1, 7, 14.

11. Maganu uyinonketa falakkinota Qullaawa Borro egenno isira noonke baxille leellishate horoonsiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti? (Umi misile lai.)

11 Yannankera Yihowa kalaqonna isira mannu oosora noosi alaami daafira lowo egenno afiˈnoommohura maassammoommoreeti. Tini alame kaffi yiino roso ronsanni gede jawaachishshanno. Ikkollana, lowo mannira tuncu yiinonsari leellishannonte gede, togoo roso harunsa ammanankenna Maganoho noonke baxilli baˈˈanno gede assitanno. Qullaawu Maxaafi, egenno baxa calla ikkikkinni hayyonna wodanchano afiˈra hasiissannonke gede kulanno. Hatto yaa, Maganu uyinonke egenno wolootaho ikko uminkera kaaˈlanno garinni horoonsiˈneemmo gara afa hasiissannonke yaate. (Law. 4:5-7) Maganu “fajjo duuchunku gari manni gatanno gedenna halaalunnita gara ikkitino egenno afiˈranno gedeeti.” (1 Xim. 2:4) Manna baalaho Maganu Mangisteha dancha duduwo duduwatenna Maganoho mannu oosora noosiha bayira alaama mannu afanno gede kaaˈlate diinaggaambeemmoha ikkiro, Yihowara noonke baxille leellinshanni heeˈnoommo.—Faarso 66:16, 17 nabbawi. *

12. Mitte qaaqqo Yihowa uyinoseta ayyaanaamittete elto naaddannota leellishshinohu hiittoonniiti?

12 Wole agurina qaaqquullu nafa, Yihowa qixxeessinota ayyaanaamittete qixxaawo naadde isira noonsa baxille leellisha dandiitanno. Shaneeni  11 diriti noo waro 10 diro ikkannose rodoose ledo “Maganoho Gala” yinanniha Qoqqowu Gambooshshe maatensa ledo hadhino. Gambooshshunnite mitte pirogiraame yannara qaaqquullu baalunku, bande worroonni basera ofoltanno gede koyinsi. Ise hakkawote lowo geeshsha waajjitinoha ikkirono, hadhe ofoltu. Hakkiinni baalunku qaaqquullira, Wedellu Xaˈmanno Xaˈmonna Mala Ikkitanno Dawaro yaanno maxaafa uyininsata lowo geeshsha hagiidhitino. Tini kaajja elto Shaneeni Magano Yihowa ma garinni laˈanno gede assitinose? Ise togo yitino: “Yihowa addinta nooha ikkinotanna ane lowo geeshsha baxannoeta huwatoommahu hakkawoteeti.” Leddeno, “Bayiru Maganinke Yihowa togoota biifadonna guuta elto mulla aannonke daafira lowo geeshsha hagiidhinoommo!” yitino.

MAGANU AANNOHE AMAALENNA SEEJJO MACCIISHSHI

13, 14. Yihowa seejjannonke wote ma assa hasiissannonke? Mayira?

13 Qullaawu Maxaafi, “Annu baxanno beettosi seejjannonte gede, Yihowano baxanno manna seejjanno” yaanno. (Law. 3:12) Ikkina seejjinanninke yannara maa assa hasiissannonke? Hawaariya Phaawuloosi togo yee noore borreessino: “Seejjo umi qara hagiirsiissannota dilabbanno, hatteentenni dadillissanno.” Phaawuloosi hatto yaasi seejjo uyitanno horo ajishe laˈˈannota leellishshannota diˈˈikkitino. Isi lede togo yiino: “Gedensaanni higge kayinni, seejjotenni qajeelino mannira keeraanchimmanniha salaamete guma laaltannonsa.” (Ibi. 12:11) Yihowa banxeemmoha ikkiro, isi aannonke amaale macciishsha giwa woy hifatama dihasiissannonke. Mitu mannira tini qarra ikkitannonsa. Yihowara noonke baxilli togoo akata qeeˈlate lowo geeshsha kaaˈlannonke.

14 Milkiyaasi waro, batinyu Yihudooti Maganu amaale dimacciishshitanno. Insa Yihowa kakkalo shiqishate daafira fushshino higge affinoha ikkirono, tenne higge lashshi assitinohura Yihowa kaajjishe amaalinonsa. (Milkiyaasi 1:12, 13 nabbawi. *) Kuni assootinsa Yihowa albaanni mageeshshi geeshsha kabbaadete? Yihowa togo yiinonsa: “Kiˈne aana rumo soyeemmo; qoleno atooteˈne rumote qole soorreemmo. Ee, [hajajoˈya] macciishshitinoonnikki daafira atooteˈne rumote qole soorroommo.” (Mil. 2:1, 2) Addaho, Yihowa baxillunni aannonke amaale anfanni heeˈnenni lashshi assa woy tenne rosicho assiˈra, buutote qarra abbitara dandiitanno.

Tenne alame wodho agurte Maganu amaale harunsi (Gufo 15 lai)

15. Yannankera halaˈlitinota hiittee hedo hooˈla hasiissannonke?

15 Tini anera calla yitannotinna umonsa calla baxxanno ilama, amaale adha agurina macciishsha nafa dibaxxanno. Amaale woy seejjo adhitannore labbannori nafa, konne assitannohu xiixantanniiti. Ikkollana Kiristaana ‘tini alame quxxansara wodha hasiissannonsakki’ gede amaalloonninsa. Hatteentenni, “guuta Maganu fajjo” huwatanna harunsa hasiissannonke. (Rom.  12:2) Yihowa dirijjitesi widoonni, hasiissannonke amaale hasiissannonke yannara aannonke; lawishshaho labbaahunna meyaate mereero hiittoo aante heedhankera hasiissannoro, jaalla doodhineemmo garanna boohaarshu daafira kultanno amaale uyinoonninke. Konne biddishsha maahoyye yine adhinenna harunsine, Yihowa galanteemmorenna iso addinta banxeemmore ikkinoommota leellinsheemmo.—Yoh. 14:31; Rom. 6:17.

KAAˈLONNA AGAROOSHSHE AFIˈRATE YIHOWA ADDAXXI

16, 17. (a) Mitto coye assate kaˈneemmo wote Yihowa fajjo maatiro heda hasiissannonkehu mayiraati? (b) Isiraeele Yihowara baxillunna ammana xeˈinonsata leellishshinohu hiittoonniiti?

16 Qaaqquullu gawajjannori noota laˈanno wote, rakke anninsawanna amansawa xooqqanno. Lophitanni hadhanno wote kayinni, insaneeto roore addaxxitanno; hattono uminsa doorsha doodhitanno. Tini qolte gikki yitanni noota leellishshannote. Ikkollana, anninsanna amansa ledo muli jaaloomi noonsa ooso, lophitu gedensaannino mitto coye assitara albaanni insa amaaˈlitanno. Ayyaanaamitteteno coyi hattooti. Yihowa qullaawu ayyaanisinni, “hasatto heedhannonke gedenna loosoho kakkaˈneemmo gede wolqa” aannonke. Ikkollana, mitto coye Yihowa fajjo maatiro hendummokki uminkenni assineemmoha ikkiro, tini Yihowa addaxxanna baxillu xeinonketa leellishshanno.—Fil. 2:13.

17 Saamueeli diro Isiraeele Filisxeemete ledo olante baasa qeelantino. Hakkawote tenne Maganu dagara kaaˈlonna agarooshshu lowo geeshsha hasiisinonsa. Insa ma assituyya? Togo yitino: “Ninke ledo ikkanno gedenna baarigaarranke anganni gatisannonke gede, Yihowaha gondooru taawoota Seelonni haaˈne haˈno.” Hakkiinni mayi ikkiyya? “Lowo manni goofi; Isiraeelete widinni 30,000 lekkatenni haˈre olamanno wottaaddari reyi. Maganu taawootino qafadami.” (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Isiraeele taawoota haadhe hadhino daafira Yihowa kaaˈlo hasidhinoha lawara dandaanno. Ikkollana, insa Yihowa biddishsha afiˈrate woˈnaala agurte uminsa hedo harunsitino; tini baasa gawajjitinonsa.—Lawishsha 14:12 nabbawi. *

18. Qullaawu Maxaafi Yihowa addaxxate daafira maa rosiisannonke?

18 Faarsaanchu togo yee borreessasi gara ikkitino dooˈˈo noosita leellishshanno: “Magano hexxotenni agadheemmo; korkaatuno iso Bayiru Gatisaanchiˈya gede asse guwisiˈreemmosi. Maganoˈya, hexxo mudhoommo. Ate qaageemmohu iseraati.” (Far. 42:5, 6) Tini Yihowa lowo geeshsha baxannota leellishshannote! Atina, iima heeˈranno Annanke togo assite baxatto woy addaxxatto? Tenne xaˈmora ee yite qolattoha ikkiro nafa, aante noote Qullaawu Maxaafi hedo garinni Maganoho noohe ammana lossiˈra hasiissannoheha ikkara dandaanno: “Woˈmu wodanikkinni Yihowa addaxxi; umikki wodancha irkidhooti. Doogokki duuchantera iso afi, isi qole hodhaanchokki suwashsho assannohe.”—Law. 3:5, 6.

19. Yihowa baxattota leellisha hasiˈrattohu hiitte doogganniiti?

19 Yihowa ninke balaxe baxe iso baxa dandiineemmo gara leellishinonke. Konne Yihowaha kaajja lawishsha ayewoteno deˈnoonke. Hattono, Yihowa ‘woˈmu wodaninkenni, woˈma lubbonkenni, woˈma surrenkenninna woˈma wolqankenni banxeemmota’ albinni roore leellinsho.—Marq. 12:30.

^ GUFO 3 Mikkiyaasi 6:8: “Mancho, isi dancha ikkinore kulinohe. Yihowa ati ma assattora hasiˈranno? Taashsho noore assattora, ammanama baxattora, hattono Maganikki ledo dhukakki affe heeˈrattoraati.”

^ GUFO 6 Marro 8:7, 9-11: “Maganikki Yihowa kaajja gobba haare haˈranni noohe; tini gobba wayi burqannote, hattono xeichaamu xawiseranna ilaallate qooxeessisera xuunxo fultannotenna wayi lolahannote; sagalete anje nookkite, mittoreno hoongannikkite, qoleno kinnase giddo siwiilu nootenna ilaallase giddonni camo unte fushshiˈratto gobbaati. Itte duuwatto yannara, kaajja gobba uyinohe daafira Maganokki Yihowa guwisiˈri. Techo hajajanni noommoheta hajajosi lashshi assite Maganokki Yihowa deattokki gede qorophi.”

^ GUFO 11 Faarso 66:16, 17: “Magano waajjitinanniri baalunku amme macciishshe; isi anera assinore kuleemmoˈne. Afiiˈyanni woshshummosi, arrawiˈyannino ayirrinye uummosi.”

^ GUFO 14 Milkiyaasi 1:12, 13: “‘Kiˈne kayinni “Yihowa shaafeeti daafaminoho, laalchu yaano sagaleno mishantinote” yitine batteessitinanni. Qoleno kiˈne, “Hiitto daafursanno!” yitinanni; hattono diqattinanni’ yaanno olantote Mootichi Yihowa. ‘Qoleno, moorantinota, naaffinota, hattono xiwantino saada haadhine dagginanni. Ee, togoo saada kakkalo assitinara abbitinanni! Kiˈne anganni togoore adha hasiissannoe?’ yaanno Yihowa.”

^ GUFO 17 Lawishsha 14:12: “Mannaho gara labbanno doogo no; jeefote kayinni reyonniwa massitanno.”