Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | YAADDO DANDIINE HEEˈNANNIHU

Dano Iillitanno Yine Yaada

Dano Iillitanno Yine Yaada

Aloona togo yitino: “Danote yanna dowwoli qoonqo macciishsheemma wote, lowo geeshsha masisannoe daafira bombu xoohanno wote maaxammanniwa xooqeemma. Hakkira mare heeˈre nafa yaadeemma. Goˈlinanniwi nookkiwa doogote noomma wote isinni roore yaachishannoe. Mitte hige doogote haˈranni heeˈre, raara hanafumma, hakkiinni foolu taie. Masillu higinoehu lowo saate gedensaanniiti. Hakkiinni dowwolu galagale raara hanafi.”

Aloona

Dano iillitanno gede assannohu batinyu coyi giddo olu mittoholla. Lawishshaho, ate woy minikki manna buutote dhibbi amadinota kulleennahe lowo geeshsha masoottoha ikkara dandaanno. Mitootu kayinni albillitte mayi ikkakka yite yaaddanno. ‘Oosoˈya, woy oosoˈya ooso heedhanno alame olu, jaddo, ayyarete daafamanna lawaawe gudanno dhibbi woˈminota ikkitakka?’ yite yaaddanno. Togoo yaaddo dandiine heeˈnannihu hiittoonniiti?

Xiinxallu manchi gawajjo iillitannosita afino daafira, “dano laˈˈanno wote gaaˈlannowa hasiˈranno.” (Lawishsha 27:12) Ordu keerenke agadhate sharrammeemmonte gede, surrenke fayyimmano agadha hasiissannonke. Finqille noo boohaarshi, wole agurina odoo kullanni wote leellinshanniti waajjishshanno misilla nafa ninkerano ikko qaaqquullinkera yaaddo leddannote. Togoo coyiwiinni xeertiˈranke, noo coye ammana giwa diˈˈikkitino. Maganu surrenke kalaqinohu busha coye heddara diˈˈikkino. Hatteentenni, surrenke “adda ikkino coye, . . . keeraancho ikkino coye, . . . xalala ikkino coye, . . . hattono banxanni  coye” heddanno gede assiˈra hasiissannonke. Konne assinummoro, “salaamete Magani” surretenna wodanu salaame aannonke.—Filiphisiyusi 4:8, 9.

HUUCCATTO UYITANNO KAAˈLO

Addu ammana yaachishannore dandee heeˈrate kaaˈlitanno. Qullaawu Maxaafi ‘huuccatto assiˈrate baqqi yinoommore’ ikkineemmo gede amaalanno. (1 Pheexiroosi 4:7) Maganu “huucciˈneemmo coye baalanka aannonketa” addaxxine, tuncu yiinonkere woyyino garinni amadate hasiissannonke kaaˈlo, hayyonna jawaante afiˈrate iso huucciˈra dandiineemmo.—1 Yohaannisi 5:15.

Minaannise Avi ledo

Qullaawu Maxaafi “tenne alame gashshaanchi” Magano ikkikkinni Sheexaane ikkinota, hattono “alame gudisidhe mittu bushu anga” noota kulanno. (Yohaannisi 12:31; 1 Yohaannisi 5:19) Konni daafira, Yesuusi “Bushuwiinni gatisinke” yine huucciˈnammora rosiisi wote lawishsha coyiˈranni nooha diˈˈikkino. (Maatewoosi 6:13) Aloona togo yitino: “Danote yanna dowwoli qoonqo macciishshantu kiiro, masilleˈya qeeˈla dandeemma gede kaaˈlaera Yihowa huucciˈreemma. Muxxe minaanniˈyano silke bilbileennae mitteenni huucciˈneemmo. Huuccatto lowo geeshsha kaaˈlitinoe.” Qullaawu Maxaafi, “Yihowa woshshidhannosirira baalaho, halaalunni woshshidhannosirira baalaho muleeti” yaasi garankolla.—Faarso 145:18.

KONNI KAˈIRA NOONKE HEXXO

Yesuusi Ilaalu Sibikatesi yannara harunsaanosi, “Mangistekki daggo” yite huuccidhara rosiisino. (Maatewoosi 6:10) Maganu Mangiste gawajjitanno yaaddo baalanta hegerera huntanno. Maganu, “Salaamete Biilo” ikkinohu Yesuusi widoonni “uulla woˈmate aaninni ola hunanno.” (Isayyaasi 9:6; Faarso 46:9) “[Maganu] lowo daga mereero yoo yaanno . . . Daga dagate aana bise dikayissanno; hattono layinkita ola dirossanno. . . . Waajjishannonsahu mittuno diheeˈranno.” (Mikkiyaasi 4:3, 4) Hagiirraame maate ‘mine miˈnitanno, hatte minnarano heedhanno; qoleno woyinete haqqe kaasidhe gumase ittanno.’ (Isayyaasi 65:21) “Hakko heeˈrannohu, ‘Xiwamoommo’ diyaanno.”—Isayyaasi 33:24.

Xaa yannara, aye geeshshano qorophinummoro, “hendoonnikki ikkito” woy busha yannara busha bayicho heeˈrankenni iillannonke coye hooˈla duuchanka wote dandaamannore diˈˈikkino. (Mekibibi 9:11) Olu, finqillenna dhibbu lowo diro dancha manna shaanni keeshshino; xaano shaasi digattanno. Konni garinni reyinohu beebbaataamu mannira hexxo noonsa?

Kiirre tunqannikkihu lowo manni galagale heeshshote heeˈranno; konni manni kiiro afinohu Magano callaho. Insa “qaagooshshu waamma giddo noori baalunku” fulta geeshsha kayinni fooliishshidhe agadhitanno; Maganu guuta qaagate dandoo noosihura insa horonta dihawanno. (Yohaannisi 5:28, 29) Qullaawu Maxaafi kaote daafira togo yaanno: “Lubbonkera tuuqu gede ikkitinoti, huluullammannikkitinna kaajjado tini hexxo noonke.” (Ibiraawuyaani 6:19) Qoleno, Maganu “[Yesuusa] reyotenni kayise mannu baalunkura taje ikkannore uyino.”—Hawaariyaatete Looso 17:31.

Xa kayinni, Magano hagiirsiisate sharrantannorira nafa yaachishannori iillannonsa. Pooli, Jaaneetinna Aloona hayyo harunsansanni, huuccattotenni Maganunniwa shiqansanni, hattono konni kaˈira Qullaawu Maxaafi aanno hexxo addaxxansanni yaaddonsa dandiite heedhanni no. “Hexxo aanno Magani” insara assinonte gede, “iso addaxxaˈnenni hagiirrenna salaame batise ooˈne.”—Roomu Sokka 15:13.